Hvordan klage når du har fått avslag på søknaden (kompetansepluss)

Har dere fått avslag på søknad og vurderer å klage?

Kompetanse Norge mottok i 2017 over 1200 søknader, hvor det til sammen ble søkt om 360 millioner kroner. Vi hadde 195 millioner kroner å dele ut. Det betyr at ikke alle som søkte om midler har fått.

Hvorfor får man avslag på søknad om midler?

I søknadsbehandling har vi lagt til grunn følgende kriterier:

  1. Kvalifiseringskriterier
  2. Prioriteringskriterier

Det første vi gjør er kontrollere om søknaden oppfyller følgende kvalifiseringskriterier:

1. Søker/tilskuddsmottaker må være:

a) Privat eller offentlig virksomheter med opplæringsbehov. Bemanningsbyråer kan bare søke for egne ansatte.

b) Opplæringstilbyder i samarbeid med virksomheter under a)

c) Organisasjoner i arbeidslivet, i samarbeid med a) og b).

d) Næringsforeninger, bransjeforeninger og lignende i samarbeid med a) og b).

Søker og samarbeidspartnere skal være registrert i Brønnøysundregistrene. Tilbyder skal i tillegg ha opplæring som formål.

2. Alle deltakerne er arbeidstakere, det betyr at ingen av deltakere er lærlinger, arbeidsledige eller ansatte i vikarbyråer med det formål at de skal leies ut.

3. Samarbeidsavtalen er signert av alle virksomhetene og tilbyder, det betyr at det ikke mangler en eller flere signaturer i samarbeidsavtalen.

4. Opplæringen gjelder grunnleggende ferdigheter og/eller norsk-/samiskopplæring.

5. Korrekt kurskombinasjon, det betyr at det ikke er kurs i norsk-/samiskopplæring kombinert med opplæring i grunnleggende lese-, skrive- eller muntlige ferdigheter.

6. Oppstart er i 2018, og ikke i 2017.

7. Opplæringen skjer i Norge og/eller Svalbard.

Når vi har vurdert punktene 1-7, og hvis kriteriene er oppfylt, vil vi vurdere resten av søknaden og fastsette poeng. Som det står i utlysningen så gir vi prioriteringspoeng på følgende punkter:

  1. Ferdigheter
  2. Tilbyder
  3. Målgruppe
  4. Virksomhet
  5. Kvalitet: metode, innhold og læringsressurser
  6. Opplæringen

Vi rangerer alle søknadene etter poeng, og starter med å tildele tilskudd til de med mest poeng. Tildeling skjer deretter så langt bevilgningen rekker.

Vi er forpliktet til å begrunne hvorfor vi avslår en søknad om tilskudd. Avslaget skyldes enten at kvalifiseringskriteriene ikke er oppfylt, eller at søknaden ikke nådde opp i konkurranse med øvrige søknader.

Avslag knyttet til kvalifiseringskriterier:

Betyr at minimum ett av kvalifiseringskriteriene ikke er oppfylt, og dermed er hele søknaden om tilskudd avslått.

Avslag knyttet til prioriteringskriterier:

Betyr at søknaden fikk for få poeng i konkurranse med øvrige søknader.

Mulighet til å klage:

Dere kan klage på vedtak om avslag. Dette gjelder uavhengig av grunnen for avslag skyldes kvalifiseringskriterier eller prioriteringskriterier.

Hva kan det klages på?

En klage må begrunnes med at det enten være formelle feil i vår saksbehandling, eller at det er vesentlig mangler ved vår skjønnsmessige vurdering som ligger til grunn for vedtaket.

Formelle feil i vår saksbehandling:

Forvaltningslovens regler gjelder gjennom hele saksbehandlingen. Vi har ansvar for å opplyse saken så godt som mulig før vi fatter et vedtak. Søker har likevel et selvstendig ansvar for å passe på at søknaden er korrekt utfylt.

Vi har ikke lov til å drive usaklig forskjellsbehandling. I praksis betyr det at vi ikke har mulighet til å ta kontakt med en søker for å få utfyllende opplysninger eller klargjøre andre forhold under søknadsbehandlingen, fordi vi i så fall må vi gjøre det i alle slike tilfeller. Det ville være en uforholdsmessig stor oppgave å ta kontakt med søkere for å innhente tilleggsopplysninger.

Mangler ved vår skjønnsmessige vurdering:

Fastsettelse av poeng er en skjønnsmessig vurdering. Vurderingen skjer på bakgrunn av prioriteringskriteriene som i sin helhet er publisert på våre nettsider.

Med mangler ved skjønnsutøvelsen menes feil i form av at det er tatt utenforliggende hensyn, at avgjørelsen er vilkårlig, sterkt urimelig eller innebærer en usaklig forskjellsbehandling.

Hvordan klage?

Klagen skal sendes til Kompetanse Norge, postmottak@kompetansenorge.no, senest innen tre uker etter at dere mottok vedtaket. Klagen må være undertegnet av søkeren. Det må fremkomme av klagen hvilken endring som ønskes. Klager bør også så langt som mulig søke å klargjøre hvilket grunnlag klagen støtter seg på.

Hvordan vil klagen behandles?

Dere vil få en bekreftelse på at klagen er mottatt. Vi vil så snart som mulig gjøre en vurdering av om klagen gir grunnlag for en omgjøring av vedtaket. Hvis klagen tas til følge, vil vi kunne fatte vedtak om hel eller delvis omgjøring i klagers favør.

Hvis vi ikke tar klagen til følge, vil vi sende dere en begrunnelse for hvorfor klagen ikke ble omgjort. Dersom dere likevel ønsker å opprettholde klagen, vil vi sende den til Kunnskapsdepartementet, sammen med en redegjørelse om sakens bakgrunn og med vår innstilling. Klager får en kopi av oversendelsen. Klager vil kunne supplere sine klagegrunner i lys av vår begrunnelse. Disse kommentarene sendes da til Kunnskapsdepartementet.

Spørsmål om Kompetansepluss?