Kompetanseløftet (FVO)

Kompetanseløftet skal bidra til at flere voksne får varig tilknytning til arbeidslivet.

Kompetanse Norge har fått i oppdrag å sette i gang forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne på nivået under videregående opplæring. Moduler på nivå fram til videregående opplæring kalles forberedende voksenopplæring (FVO). Målgruppen er voksne som har rett etter opplæringsloven og/eller introduksjonsloven. I tillegg omfattes opplæringstiltak i regi av Nav. Nye modulstrukturerte læreplaner er utarbeidet, og disse prøves ut i et forsøk med varighet fra 1. august 2017 til og med 31.07.2023.

I forbindelse med modulstrukturert opplæring er det også utviklet kartleggingsverktøy og e-læringstilbud i grunnleggende ferdigheter for voksne. Kartleggingsprøven og e-læringstjenesten skal støtte deltakeren på veien mot fullført forberedende voksenopplæring.

Informasjon om Modulforsøket (FVO, kombinasjonsforsøket og modulisert fag- og yrkesopplæring)

Du finner all informasjon og ressurser (eksamensoppgaver, e-læringsressurser  bla) på siden for Modulforsøket

For å møte dagens og framtidige utfordringer på arbeidsmarkedet har regjeringen som mål å gi voksne den utdanningen de trenger, ved hjelp av kartlegging av grunnleggende ferdigheter og et tilbud om tilpasset opplæring. Regjeringen uttrykker sin ambisjon i Stortingsmelding 16 om «... å utvikle et kunnskapssamfunn der voksne som har problemer med å få varig tilknytning til arbeidslivet, får tilgang til opplæring som gir kompetanse som arbeidslivet har behov for.».