Kompetanseløftet

Kompetanseløftet skal bidra til at flere voksne får varig tilknytning til arbeidslivet.

Kompetanse Norge har fått i oppdrag å sette i gang forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne på nivået under videregående opplæring. Moduler på nivå fram til videregående opplæring kalles forberedende voksenopplæring (FVO). I den forbindelse er nye modulstrukturerte læreplaner under utarbeiding. Forsøkslæreplanene vil legges til grunn i et forsøk i kommunene med varighet på tre år.

Kompetanse Norge fikk i tillegg to andre oppdrag fra Kunnskapsdepartementet: Oppdraget om et kartleggingsverktøy for voksnes grunnleggende ferdigheter og oppdraget om utvikling av nettbasert opplæring i grunnleggende ferdigheter (e-læringstilbud).

 • Utvikling av nye læreplaner tilpasset en modulbasert opplæring for voksne.
 • Utvikling av en kartleggingsprøve i lesing som grunnleggende ferdighet.
 • Utvikling av et e-læringstjeneste. Kartleggingsprøven og e-læringstjenesten skal støtte deltakeren på veien mot fullført forberedende voksenopplæring.

Bakgrunn for prosjektet

For å møte dagens og framtidige utfordringer på arbeidsmarkedet har regjeringen som mål å gi voksne den utdanningen de trenger, ved hjelp av kartlegging av grunnleggende ferdigheter og et tilbud om tilpasset opplæring. Regjeringen uttrykker sin ambisjon i Stortingsmelding 16 om «... å utvikle et kunnskapssamfunn der voksne som har problemer med å få varig tilknytning til arbeidslivet, får tilgang til opplæring som gir kompetanse som arbeidslivet har behov for.».

Modulstrukturerte læreplaner

Nye forsøkslæreplaner for forberedende voksenopplæring (FVO)

Forsøk

Høsten 2017 skal modulstrukturerte læreplaner prøves ut i forsøk. Kompetanse Norge sendte i begynnelsen av året ut forsøksinvitasjon til kommuner og voksenopplæringssentre i ti utvalgte fylker. Totalt 28 voksenopplæringssentre har fått innvilget forsøk. I utvelgelsen av forsøkssteder ble det lagt vekt på å sikre god demografisk og geografisk spredning i tillegg til faglige kriterier.

Følgende voksenopplæringssentre skal delta i forsøk:

Akershus

 • Asker voksenopplæring
 • Oppegård kvalifiseringssenter
 • Skedsmo voksenopplæringssenter
 • Ski voksenopplæring

Aust-Agder

 • Arendal voksenopplæring

Oppland

 • Gjøvik læringssenter
 • Søndre land voksenopplæring
 • Østre Toten læringssenter

Oslo

 • Helsfyr voksenopplæring
 • Hersleb videregående skole
 • Holtet videregående skole

Nord-Trøndelag

 • Levanger voksenopplæring
 • Møllegata voksenopplæring
 • Namsos opplæringssenter
 • Nærøy voksenopplæring
 • Vikna voksenopplæring

Rogaland

 • Breidablik læringssenter
 • Bryne kompetansesenter
 • Eigersund voksenopplæringssenter
 • Johannes læringssenter
 • Ryfylke læringssenter
 • Sandnes læringssenter

Sør-Trøndelag

 • Enhet for voksenopplæring (EVO), Trondheim

Troms

 • Voksenopplæringa i Tromsø

Vest-Agder

 • Kvinesdal voksenopplæring
 • Voksenopplæringa i Mandal

Østfold

 • Fredrikstad internasjonale skole (FRIS)
 • Norsksenteret, Sarpsborg

Senere i forsøksperioden vil tilbydere som gir opplæring i regi av Nav også inviteres til å delta i forsøket.

Oppstartskonferanse for forsøk

Vi arrangerte en oppstartskonferanse for VO-sentre som skal delta i forsøk 31. mai og 1. juni i Asker. Temaet for konferansen var forsøkslæreplaner og organisering av forsøk. Kompetanseløftets delprosjekter og de nye læreplanene ble presentert. Det ble også skissert ulike modeller for organisering og lokalt utviklingsarbeid. Av faglige tema kan nevnes:

 • Det felles europeiske rammeverket for språk
 • Å lære et andrespråk og å lære fag på andrespråket. Om å se språklige og faglige utfordringer i sammenheng
 • Å lede kollektive utviklingsprosesser: Vurderingspraksis og vurderingskompetanse.

Se presentasjonene fra konferansen

Kartlegging

Kartleggingsprøve i lesing

Det skal utvikles en kartleggingsprøve i lesing som grunnleggende ferdighet. Hensikten med prøven er å gi råd om innplassering av deltakere på én av fire moduler i fagene norsk for språklige minoriteter, norsk, samfunnsfag, naturfag og matematikk, samt å gi lærer og deltaker nyttig informasjon om deltakerens leseferdigheter. Kartleggingsprøven ferdigstilles høsten 2018.

E-læring

I FVO vil deltakere få mulighet til å jobbe intensivt med den grunnleggende ferdigheten lesing i et nytt e-læringstilbud. E-læringen skal bygge på kompetansemålene i de nye læreplanene som utvikles, og den tar for seg ferdigheten lesing i fag som inngår i FVO. Deltakere vil, gjennom kartleggingsprøven, få et individtilpasset e-læringsløp i lesing.

E-læringstilbudet skal fremme tilpasset voksenopplæring og fleksibilitet, og bidra til økt motivasjon og mestring i fagene. Brukergrupper med lærere og innplasseringsansvarlige fra voksenopplæringssentre er involvert i prosjektet. E-læringen er planlagt tilgjengeliggjort for deltakere i forsøk fra høsten 2018.