Kompetanseløftet

Kompetanseløftet skal bidra til at flere voksne får varig tilknytning til arbeidslivet.

Kompetanse Norge har fått i oppdrag å sette i gang forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne på nivået under videregående opplæring. Moduler på nivå fram til videregående opplæring kalles forberedende voksenopplæring (FVO). I den forbindelse er nye modulstrukturerte læreplaner under utarbeiding. Forsøkslæreplanene vil legges til grunn i et forsøk i kommunene med varighet på tre år.

Kompetanse Norge fikk i tillegg to andre oppdrag fra Kunnskapsdepartementet: Oppdraget om et kartleggingsverktøy for voksnes grunnleggende ferdigheter og oppdraget om utvikling av nettbasert opplæring i grunnleggende ferdigheter (e-læringstilbud).

 • Utvikling av nye læreplaner tilpasset en modulbasert opplæring for voksne.
 • Utvikling av en kartleggingsprøve i lesing som grunnleggende ferdighet.
 • Utvikling av et e-læringstjeneste. Kartleggingsprøven og e-læringstjenesten skal støtte deltakeren på veien mot fullført forberedende voksenopplæring.

Bakgrunn for prosjektet

For å møte dagens og framtidige utfordringer på arbeidsmarkedet har regjeringen som mål å gi voksne den utdanningen de trenger, ved hjelp av kartlegging av grunnleggende ferdigheter og et tilbud om tilpasset opplæring. Regjeringen uttrykker sin ambisjon i Stortingsmelding 16 om «... å utvikle et kunnskapssamfunn der voksne som har problemer med å få varig tilknytning til arbeidslivet, får tilgang til opplæring som gir kompetanse som arbeidslivet har behov for»

Plan for forsøk

Forsøk med modulstrukturerte læreplaner vil settes i gang høsten 2017. For å rekruttere til forsøk sender Kompetanse Norge ut invitasjon til kommuner og voksenopplæringssentre i utvalgte fylker. I utvelgelsen av forsøkssteder vil det legges vekt på å sikre god demografisk og geografisk spredning. Fylkene som er valgt ut er:

 • Østfold
 • Oslo og Akershus
 • Oppland
 • Aust- og Vest-Agder
 • Rogaland
 • Sør- og Nord-Trøndelag
 • Troms

Når det gjelder deltakelse i forsøket, vil kravene i rundskrivene under legges til grunn.

 • Udir-1-2013 Forsøk etter Opplæringsloven § 1-4 rundskriv.
 • G-11/2016 Forsøk i kommunene i forbindelse med gjennomføring av introduksjonsprogram eller opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Krav til de enkelte opplæringsstedene og forsøket totalt sett framgår av deltagelsesinvitasjonen. Dersom antallet søkere er høyere enn det er budsjettert for, vil Kompetanse Norge prioritere innkomne søknader etter en helhetsvurdering.

Senere i forsøksperioden vil tilbydere som gir opplæring i regi av Nav også inviteres til å delta i forsøket.