Notater og rapporter

En viktig oppgave for Etter- og videreutdanningsutvalget er å utarbeide et kunnskapsgrunnlag som skal danne bakgrunnen for vurderinger og forslag til tiltak. Som et ledd i arbeidet vil utvalget her publisere kunnskapsoppsummeringer om sentrale tema, som er utarbeidet av utvalget eller av eksterne aktører på bestilling fra utvalget.