Slik fungerer kompetansenasjonen Norge

Kompetanse er et tema som er høyt på den politiske agendaen i Norge, men hvilket system og hvilke muligheter finnes for at individer og virksomheter kan få kompetanseheving? I dette notatet gjennomgår EVU-utvalget det norske systemet for etter- og videreutdanning.

Vi står ovenfor store teknologiske og samfunnsmessige endringer. Det gjør at mange i arbeidslivet må øke kompetansen sin. EVU-utvalget har kartlagt dagens system for etter- og videreutdanning. Sammen med de andre notatene vi allerede har publisert (lenke) danner dette grunnlaget for utvalgets forslag til tiltak og endringer. 

Systemet for etter- og videreutdanning er komplekst, og går på tvers av politikkområder. Dette notatet deler systemet i de fire områdene regulering, etterspørsel, tilbud og koordinering. Vi vektlegger aktører og tiltak. 

Notatet tar utgangspunkt i aktører og tiltak i dagens system, men sporer noen trekk helt tilbake forrige Kompetansereform som ble gjennomført på slutten av 1990-tallet. Gjennomgangen viser at systemet for etter- og videreutdanning har mange aktører, ordninger og ulik type forvaltning. I notatet finner vi også at det offentlige gjør mye for å sikre kompetanseutvikling, men at tiltakene ikke er samordnet. Hvorvidt, og hvordan, systemet bør endres skal utvalget nå diskutere.

Les notatet her (pdf)