Informasjon om refusjon av oppmeldingsavgiften ved praksiskandidateksamen

De som har deltatt på opplæring til fagbrev gjennom bransjeprogram skal få tilbud om gratis teoretisk eksamen og fag- og svenneprøve. Opplæringstilbyderne bistår med refusjon til deltakere mot kvittering for betalt oppmeldingsavgift. Deltakerne må melde seg opp til fag- og svenneprøve ved eksamenskontoret i sitt fylke.

Informasjon til opplæringstilbydere

Vi ber om at opplæringstilbydere administrerer refusjon av oppmeldingsavgiften til deltakerne. Hver deltaker kan få dekket inntil to forsøk på teoretisk prøve, så sant de tas i løpet av 2021, og to forsøk på fag- og svenneprøven, så sant de er meldt opp innen 01.03.2022. Oppmeldingsavgiften vil bli refundert i sin helhet. I tillegg vil det bli utbetalt et påslag på 15 prosent for administrative kostnader. 

Frist for å melde inn refusjonskrav er 1. mars, 15. juni, 1. oktober og 1. desember i 2021. Refusjon på oppmeldingsavgift til fag- og svenneprøven i 2022 må meldes inn senest 01.03.2022. Det skal sendes en oversikt som viser navn på deltaker, eksamensavgift pr deltaker, det totale deltakerantallet, den samlede eksamensavgiften for disse deltakerne fordelt på teoretisk prøve og fag-svenneprøve, samt kontonummer. Tilbyder bes melde inn refusjonskrav så snart de kan. 1. desember 2021 er siste frist for å få refusjon for prøver i 2021. Refusjonskrav meldes til postmottak@kompetansenorge.no.

Kompetanse Norge vil refundere tilbyderne 4 ganger i 2021. Oppmeldingsavgiften vil bli refundert i sin helhet. I tillegg vil det bli utbetalt et påslag på 15 prosent for administrative kostnader. Frist for å melde inn refusjonsbeløp er 1. mars, 15. juni, 1. oktober og 1. desember i 2021. Dere må da melde til oss antall som har fått refundert teoretisk prøve og antall som har fått refundert fag- svenneprøve, samt beløp.

Hvem kan få dekket fag- og svenneprøve?

Refusjon av eksamensavgift for teoretisk prøve og fag- og svenneprøve gjelder for de som har deltatt i opplæring til fag-/svennebrev som praksiskandidater gjennom tilskuddsordningene treparts bransjeprogram  og nettbaserte utdanningstilbud rettet mot permitterte og ledige.

Fag- og svenneprøven - informasjon til kandidatene

Den enkelte deltaker må melde seg opp via eksamenskontoret i sitt hjemfylke. Deltakerne betaler avgiften når de melder seg opp, men vil få denne refundert fra studiestedet i etterkant. 

Les om fag- og svenneprøven på Utdanningsdirektoratets sider: Slik tar du fagbrev som praksiskandidat