Bransjeprogram for maritim næring

Norsk maritimt næringsliv opererer i og leverer til ordinær skipsfart så vel som offshore petroleum, fiskeri, havbruk og nye og fremvoksende havnæringer. Næringen sysselsetter om lag 84 000 arbeidstakere. Bredden i næringen og den geografiske spredningen blant de maritime virksomhetene, innebærer at de rekrutterer arbeidskraft fra en rekke ulike fagbakgrunner og fra hele landet. Felles for næringen er at teknologisk utvikling og det grønne skiftet bidrar til behov for kompetanseutvikling på alle utdanningsnivå.

Fraktskip på havet lastet med containere. Følgebåt kjører ved siden av

Norsk sjømannsforbund, NHO Sjøfart, Norges rederiforbund, Norsk sjøoffiserforbund, Det norske maskinistforbundet, Nito, Tekna, Norsk industri, Industri Energi, Fellesforbundet, LO og NHO samarbeider med Kompetanse Norge om å finne målrettede utdanningstilbud for alle som jobber i bransjen. ​

Digitalisering og automatisering preger i økende grad maritim næring gjennom mer automatiserte prosesser om bord på fartøyer og mer integrerte systemer. Dette gir muligheter for optimalisering av drift og bedre kommunikasjon og sikkerhet. Samtidig medfører det nye krav til digital kompetanse og nye sikkerhetsutfordringer knyttet til informasjon og digital sårbarhet. Strengere klima- og miljøkrav påvirker drift og produksjonsmetoder av marine fartøy og havbaserte installasjoner.

Disse endringene stiller krav til økt kompetanse innen grønn skipsfart, herunder mer miljøvennlige fremdriftssystemer og grønn omstilling innen utvikling, utbygging og drift av fartøy. Rederiene og den maritime industrien, så vel som sjøfolkene og andre arbeidstakere i maritim næring, har derfor et behov for å øke sin kompetanse innen digitalisering, ny teknologi, informasjonssikkerhet og grønn skipsfart. I tillegg er det flere som jobber i maritim næring som har behov for å formalisere sin kompetanse innen enkelte fagbrev.