Tilskudd til universell utforming av nettløsninger for opplæring av voksne

Kompetanse Norge lyser ut tilskuddsmidler til universell utforming av nettløsninger (nettsider, digitale læringsplattformer og digitale læremidler) som benyttes i opplæring av voksne. Tilpasning av eksisterende nettløsninger prioriteres ikke.

Søknadsfrist er 20. august 2017.

Total ramme for tildeling av tilskudd er 2 millioner kroner. Kompetanse Norge prioriterer innkomne søknader etter en helhetsvurdering dersom summen det søkes om er høyere enn årets ramme.

Om ordningen

Mål

Tilskuddsordningen skal sørge for at nettløsninger for opplæring av voksne følger kravene til universell utforming slik de fremgår på uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden.

Tilskuddsmottaker

Tilskuddsmottakere kan være forlag, kommuner, bedrifter, organisasjoner og andre som produserer nettløsninger for opplæring av voksne.

Satsingsområder

Nettressursen skal være arbeidsrettet og spisset mot vårt moderne, digitale samfunn.

Vi prioriterer opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter og muntlige ferdigheter, men man kan søke om midler til ressurser innenfor annen type opplæring.

Kriterier

  1. Det digitale læremiddelet, læringsplattformen eller nettsiden skal oppfylle kravene til universell utforming slik de er beskrevet på difi.no, eller det må begrunnes godt hvorfor ikke alle kravene der kan oppfylles. Hvis søker kan oppfylle krav til universell utforming utover de 35 hos Difi, vil det telle positivt.
  2. Ressursene bør være rettet mot arbeidslivet i vårt moderne, digitale samfunn. Vi prioriterer opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter og grunnleggende muntlige ferdigheter, men man kan søke om midler til ressurser innenfor annen type opplæring.

Oppfølging

Søker skal sørge for drift og vedlikehold av ressursen i minst fem år fra den er gjort tilgjengelig.

Informasjonsansvar

  • Søker må beskrive hvordan produktet skal gjøres tilgjengelig for sluttbrukerne, inkludert prismodell.
  • Det skal være et budsjett for både utviklings-, drifts- og vedlikeholdsfasen. Egeninnsats og eventuell gjenbruk skal synliggjøres
  • Kompetanse Norge vil ved behov innhente ytterligere dokumentasjon.

Rapportering

I tilskuddsbrevet vil det bli stilt krav til rapportering både når det gjelder det faglige og regnskapet.

Tidsfrister for å ferdigstille prosjekt for tilskuddsmottakere

Produktene må være ferdigstilte og gjort tilgjengelige for brukerne i samsvar med prosjektbeskrivelsen innen 31.12.2018.

Krav til innholdet i søknaden

Søknaden skal inneholde søkers navn, adresse, organisasjonsnummer, søkerens organisasjonsform, kontaktperson, søknadsbeløp, beskrivelse av det digitale læremiddelet, nettsiden eller læringsplattformen, målgruppe for produktet, og hvordan søker har tenkt å oppfylle de 35 kravene til universell utforming slik de er beskrevet på uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden.

Hvis søker kan oppfylle ytterligere krav til universell utforming, beskrives det i søknaden.

Hvilke av de 35 kravene til universell utforming de eventuelt ikke kan oppfylle, og begrunnelse for det, må også beskrives.

Søknaden skal videre inneholde

Prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak som finansieres med tilskudd Budsjett Fremdriftsplan Beskrivelse av prosjektgruppa og av medlemmenes kompetanse.

Bakgrunn for kunngjøringen

Det er KD som har bevilget midler til tilskudd til universell utforming av nettløsninger for opplæring av voksne i 2017.

Søknadsfrist

Søknad skal sendes Kompetanse Norge innen 20.08.2017 på e-post eller i papirformat.

E-post: postmottak@kompetansenorge.no

Postadresse: Kompetanse Norge, Postboks 236 Sentrum, 0103 Oslo