Statsborgerprøven

Her finner du informasjon til prøvesteder, opplæringssteder og lærere om Statsborgerprøven.

Prøvesiden til innvandrere

Informasjon til deg som skal ta prøven finner du på statsborgerprøven.no.

Prøvedatoer

Den enkelte kommune bestemmer selv tidspunktet de vil arrangere Statsborgerprøven.

IMDi og Kompetanse Norge har utviklet en veileder som er ment å være et hjelpemiddel for kommunene i arbeidet med kvalifisering etter introduksjons- og integreringsloven. Veilederen vil oppdateres og suppleres i løpet av våren 2021. Les om kvalifiseringsarbeid under pandemien hos IMDi. (oppdatert 15.02.2021)

Oppmelding

Kandidatene til prøven skal melde seg opp selv på statsborgerprøven.no og betale en prøveavgift som kommunen har fastsatt. Statsborgerprøven er ikke en avsluttende prøve, og kan derfor ikke avlegges gratis.

Det er viktig at prøvestedene oppretter prøver for privatister i PAD ved å velge at prøven skal bli tilgjengelig for privatistoppmelding.

Prøvestedene kan også melde opp kandidater direkte i PAD. Kandidater til Statsborgerprøven skal registreres med fødselsnummer.

Retningslinjer og veiledninger

Kompetanse Norge har utarbeidet vedtaksmaler som kommunene kan ta utgangspunkt i når de skal fatte vedtak i forbindelse med gjennomføring av prøvene. Malene kan lastes ned som Word-filer:

Kun norskprøven og samfunnskunnskapsprøven:

Kun samfunnskunnskapsprøven og Statsborgerprøven:

Adgangen til å gjennomføre Statsborgerprøven muntlig er regulert i Forskrift til integreringsloven og i prøvereglementet punkt 5.4.

Kandidater som skal gjennomføre prøven muntlig skal meldes opp til prøven i PAD, som ved vanlig gjennomføring. På prøvedagen startes også prøven i prøveplattformen på vanlig måte. Kandidaten skal gjennomføre prøven sammen med en prøveleder og en ekstern eksaminator. Med «ekstern» menes her en lærer som ikke underviser kandidaten på prøvetidspunktet.

Eksaminators rolle er å lese opp spørsmål og svaralternativer under prøvegjennomføringen. Kandidaten skal selv velge svaralternativ i prøveplattformen. Eksaminator skal ikke foreta noen kontroll av kandidatens svar, ettersom prøven rettes digitalt. Prøveleder har ansvaret for å sikre en forsvarlig gjennomføring av prøven.

For mange kandidater vil det være tilstrekkelig å benytte den innspilte lyden på Statsborgerprøven. Muntlig gjennomføring av prøven er kun ved særskilte tilfeller, jf. forskriftens § 23. 

Prøvestedet må sende ut innkallingsbrev til kandidatene senest to uker før prøvedatoen. Innkallingsbrevet skrives ut fra PAD og inneholder:

 • informasjon om tid og sted for prøvegjennomføringen
 • informasjonsskriv om den praktiske gjennomføringen av prøven

Informasjonsskrivene til kandidatene for norskprøven, samfunnskunnskapsprøven og/eller Statsborgerprøven er også tilgjengelige her (oppdatert 7. juni 2021):

Følgende oversettelser er oppdatert 7. april 2021:

UDI har ansvaret for regelverket om statsborgerskap. Kompetanse Norge lager prøvene som vil kunne oppfylle krav til statsborgerskap, mens UDI behandler søknader om statsborgerskap. Det er derfor kun UDI som kan svare på spørsmål om hva hver enkelt søker må dokumentere for å oppfylle kravene til statsborgerskap.

Se UDIs informasjon til innvandrere om statsborgerskap.

Søkere om norsk statsborgerskap mellom 18 og 67 år, må dokumentere bestått samfunnskunnskapsprøve på norsk. Kravet kan dokumenteres med blant annet følgende prøver:

 • Bestått Statsborgerprøve
 • Bestått Samfunnskunnskapsprøve på norsk.

Hvis vedkommende har bestått Samfunnskunnskapsprøven på norsk før, er det ikke nødvendig å ta prøven på nytt.

Søkere om norsk statsborgerskap må også dokumentere muntlige norskferdigheter på nivå A2 eller bedre. I tillegg må vedkommende dokumentere gjennomført opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Enkelte kandidater kan få fritak fra kravene om å dokumentere språkferdigheter og kunnskaper om samfunnet.

Les mer om språkkrav og krav om kunnskaper om samfunnet for å bli norsk statsborger.

Resultater

Resultatene på prøven registreres automatisk som «bestått» eller «ikke bestått» i PAD etter at kandidaten har avlagt prøven. Kandidaten får ikke vite resultatet før prøvebevis og karakterutskrift sendes ut.

Det er ikke mulig å klage på resultatet på Statsborgerprøven.

Kandidatene kan klage på formelle feil ved gjennomføring av prøven. Formelle feil kan for eksempel være feil under avviklingen av prøven som kandidaten mener kan ha hatt betydning for resultatet.

Klagen skal rettes mot prøvestedet der kandidaten tok prøven. En klage må framsettes skriftlig, og den må være begrunnet. Klagefristen er tre uker etter at prøven er gjennomført.

Dersom kandidaten får medhold i klagen, blir prøveresultatet annullert. Kandidaten får da gå opp til ny prøve gratis. Dersom kandidaten ikke får medhold, oversendes klagen til Kompetanse Norge, som fatter endelig vedtak. Uttalelse fra prøveleder og prøveansvarlig skal følge klagen.

Prøvestedet skal skrive ut prøvebevis fra PAD og formidle dette til kandidatene etter at sensuren har falt. Prøvebeviset skal skrives ut på blanke ark.

En beskrivelse av hva prøven måler står på baksiden av prøvebeviset.

Bakside på prøvebeviset – bokmål (pdf)


Kandidater som har fått «ikke bestått» på samfunnskunnskapsprøven eller Statsborgerprøven, skal motta et brev i stedet for prøvebevis. Prøvestedet skal skrive ut dette brevet fra PAD.

Mer informasjon om prøvebeviset finner du i prøvereglementet for gjennomføring av prøven.

 

Mulige resultater

Prøve Mulige resultater
Norskprøven*
 • Ikke nok grunnlag for vurdering
 • Under A1
 • A1
 • A2
 • B1
 • B2
Samfunnskunnskapsprøven
 • Bestått
 • Ikke bestått
Statsborgerprøven
 • Bestått
 • Ikke bestått

*På norskprøven får kandidaten resultater på hver av delene i prøven. Hvis kandidaten har tatt prøven flere ganger, er det det beste resultatet som står på prøvebeviset.

Om prøven

Innhold

Målene i læreplanen for 50 timer samfunnskunnskap styrer innholdet i prøven. Læringsressursen samfunnskunnskap.no dekker pensum og svarene på oppgavene i prøven blir å finne der.

Statsborgerprøven foreligger kun på norsk. Kandidaten kan velge mellom bokmål og nynorsk. Prøven er også lest inn som lydfil på begge målformer.

Statsborgerprøven varer i maksimalt 60 minutter. Prøvestedet er ansvarlig for å ta tiden og påse at kandidaten leverer prøven når tiden er ute.

Statsborgerprøven er en flervalgsprøve. Kandidatene får 32 oppgaver med tre alternativer hver, der bare ett svar er riktig. Kandidaten må ha minimum 24 riktige svar for å bestå prøven. Fra og med 14. mars får kandidatene 36 oppgaver. Se mer informasjon i neste avsnitt.

Pilotering av oppgaver

Fra 14. mars 2018 vil vi i en periode teste ut (pilotere) nye oppgaver til Statsborgerprøven i prøven. Dette innebærer at kandidatene i en periode vil få fire ekstra oppgaver i den reelle prøven, altså til sammen 36 oppgaver. De nye oppgavene gir ikke poeng, og teller ikke med i totalscoren på prøven. Kandidatene må altså fortsatt ha 24 riktige oppgaver for å bestå prøven. Kandidatene har fremdeles maksimalt 60 minutter til å gjennomføre prøven.