Statsborgerprøven

Her finner du informasjon til prøvesteder, opplæringssteder og lærere om Statsborgerprøven.

Informasjon til innvandrere

Informasjon til deg som skal ta prøven finner du på statsborgerprøven.no.

Prøvedatoer

Den enkelte kommune bestemmer selv tidspunktet de vil arrangere Statsborgerprøven.

Oppmelding

Oppmelding av deltakere

Kandidatene til prøven skal melde seg opp selv på statsborgerprøven.no og betale en prøveavgift som kommunen har fastsatt. Statsborgerprøven er ikke en avsluttende prøve, og kan derfor ikke avlegges gratis.

Det er viktig at prøvestedene oppretter prøver for privatister i PAD ved å velge at prøven skal bli tilgjengelig for privatistoppmelding.

Prøvestedene kan også melde opp kandidater direkte i PAD. Kandidater til Statsborgerprøven skal registreres med fødselsnummer.

Retningslinjer og veiledninger

Prøvereglement

Det er kommunene som har ansvaret for å gjennomføre Statsborgerprøven. I prøvereglementet finner du retningslinjer for hvordan kommunene skal gjennomføre prøven.

Reglement for gjennomføring av Statsborgerprøven (pdf)

Vedtaksmaler

Kompetanse Norge har utarbeidet vedtaksmaler for prøven i samfunnskunnskap som kommunene kan ta utgangspunkt i når de skal fatte vedtak i forbindelse med gjennomføring av Statsborgerprøven. I en overgangsperiode, til nye vedtaksmaler er klare, må kommunen tilpasse teksten i vedtaksbrevet til Statsborgerprøven.

Malene kan lastes ned som Word-filer:

Vedtak om muntlig gjennomføring av prøve (bokmål)
Nynorsk versjon

Vedtak om særskilt tilrettelegging av prøve (bokmål)
Nynorsk versjon

Vedtak om fritak fra plikten til prøve (bokmål)
Nynorsk versjon

Vedtak om bortvisning fra prøve (bokmål)
Nynorsk versjon

Vedtak om utelukkelse fra prøve (bokmål)
Nynorsk versjon

 

Innkallingsbrev til prøve

Prøvestedet må sende ut innkallingsbrev til kandidatene senest to uker før prøvedatoen. Sammen med brevet skal kandidatene få informasjonsskriv om den praktiske gjennomføringen av prøven. Innkallingsbrevet med vedlagt informasjonsskriv på norsk skrives ut fra PAD.

Last ned informasjonsskrivet på ulike språk:

Informasjonsskriv til kandidatene, bokmål (pdf)
Nynorsk versjon (pdf)
Amharisk (pdf)
Arabisk (pdf)
Burmesisk (pdf)
Dari (pdf)
Engelsk (pdf)
Farsi (pdf)
Fransk (pdf)
Portugisisk (pdf)
Russisk (pdf)
Somali (pdf)
Sorani (pdf)
Spansk (pdf)
Thai (pdf)
Tigrinia (pdf)
Tyrkisk (pdf)
Uhighur (pdf)
Urdu (pdf)

Hvem skal ta prøve?

UDI har ansvaret for regelverket om statsborgerskap. Kompetanse Norge lager prøvene som vil kunne oppfylle krav til statsborgerskap, mens UDI behandler søknader om statsborgerskap. Det er derfor kun UDI som kan svare på spørsmål om hva hver enkelt søker må dokumentere for å oppfylle kravene til statsborgerskap.

Se UDIs informasjon til innvandrere om statsborgerskap.

Søkere om norsk statsborgerskap mellom 18 og 67 år, må dokumentere bestått samfunnskunnskapsprøve på norsk. Kravet kan dokumenteres med blant annet følgende prøver:

  • Bestått Statsborgerprøve
  • Bestått Samfunnskunnskapsprøve på norsk.

Hvis vedkommende har bestått Samfunnskunnskapsprøven på norsk før, er det ikke nødvendig å ta prøven på nytt.

Søkere om norsk statsborgerskap må også dokumentere muntlige norskferdigheter på nivå A2 eller bedre. I tillegg må vedkommende dokumentere gjennomført opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Enkelte kandidater kan få fritak fra kravene om å dokumentere språkferdigheter og kunnskaper om samfunnet.

Les mer om språkkrav og krav om kunnskaper om samfunnet for å bli norsk statsborger.

Resultater

Resultatene på prøven registreres automatisk som «bestått» eller «ikke bestått» i PAD etter at kandidaten har avlagt prøven. Kandidaten får ikke vite resultatet før prøvebevis og karakterutskrift sendes ut.

Det er ikke mulig å klage på resultatet på Statsborgerprøven.

Kandidatene kan klage på formelle feil ved gjennomføring av prøven. Formelle feil kan for eksempel være feil under avviklingen av prøven som kandidaten mener kan ha hatt betydning for resultatet.

Klagen skal rettes mot prøvestedet der kandidaten tok prøven. En klage må framsettes skriftlig, og den må være begrunnet. Klagefristen er tre uker etter at prøven er gjennomført.

Dersom kandidaten får medhold i klagen, blir prøveresultatet annullert. Kandidaten får da gå opp til ny prøve gratis. Dersom kandidaten ikke får medhold, oversendes klagen til Kompetanse Norge, som fatter endelig vedtak. Uttalelse fra prøveleder og prøveansvarlig skal følge klagen.

Prøvebevis

Prøvestedet skal skrive ut prøvebevis fra PAD og formidle dette til kandidater etter at sensuren har falt. Prøvebeviset skal skrives ut på særskilte blanketter. Den prøveansvarlige ved prøvestedet må bestille blankettene i PAD. Velg «Opprett bestilling» etter at du har logget deg inn.

Kandidater som har fått «ikke bestått» på prøven, skal motta et brev i stedet for prøvebevis. Dette brevet skal prøvestedet også skrive ut fra PAD.

Om prøven

Innhold og språk i prøven

Innhold

Målene i læreplanen for 50 timer samfunnskunnskap styrer innholdet i prøven. Læringsressursen samfunnskunnskap.no dekker pensum og svarene på oppgavene i prøven blir å finne der.

Statsborgerprøven varer i maksimalt 60 minutter. Prøvestedet er ansvarlig for å ta tiden og påse at kandidaten leverer prøven når tiden er ute.

Statsborgerprøven er en flervalgsprøve. Kandidatene får 32 oppgaver med tre alternativer hver, der bare ett svar er riktig. Kandidaten må ha minimum 24 riktige svar for å bestå prøven.

Statsborgerprøven foreligger kun på norsk. Kandidaten kan velge mellom bokmål og nynorsk.

Muntlig gjennomføring av prøven

Kandidater som ikke har tilstrekkelige leseferdigheter, kan avlegge prøven muntlig. Det skal da benyttes eksaminator og ekstern sensor. Med «ekstern» menes en lærer som ikke har undervist kandidaten, slik at vurderingen blir objektiv.

Eksempeloppgaver

Vi har laget eksempeloppgaver til prøven i samfunnskunnskap som viser hvordan oppgavene i Statsborgerprøven kan se ut.