Norskopplæring for asylsøkere i mottak

Asylsøkere kan få inntil 175 timer opplæring i norsk, men har ingen lovfestet rett og plikt til norskopplæring.

Ordningen omfatter alle asylsøkere over 16 år som bor i ordinære mottak, og som ikke har fått endelig vedtak. Se IMDis rundskriv 04/2016, punkt 5

Vertskommuner for asylmottak har ansvar for å organisere opplæringen. Dersom kommunen mottar tilskudd til norskopplæring for asyslsøkere i mottak, må kommunen sørge for at alle i målgruppen får tilbud om norskopplæring. Opplæringen skal følge Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, men kommunen har ikke plikt til å tilby 50 timer samfunnskunnskap på et språk deltakeren forstår.

Asylsøkere som tilegner seg gode ferdigheter i norsk i løpet av disse timene, kan gå opp til én gratis norskprøve.

Asylsøkere som får innvilget oppholds- eller arbeidstillatelse, vil bli omfattet av ordningen med rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap.