Fritak fra opplæring

Innvandrere kan søke kommunen om fritak fra plikt til opplæring i norsk og i samfunnskunnskap. Reglene for fritak gjelder for personer som omfattes av rett og/eller plikt til slik opplæring etter introduksjonsloven § 17 første til tredje ledd.

Personer som får fritak fra plikten, kan beholde retten til norskopplæring. Kommunen kan vedta at fritaket også innebærer bortfall av retten til opplæring.

Regler for fritak er regulert i Forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere.

Se også IMDis informasjon om hvordan bruke introduksjonsloven og regelverket

IMDi har også informasjon om fritak fra plikt til opplæring

Regler for personer som fikk sin første oppholdstillatelse før 1. januar 2016

Innvandrere som omfattes av rett og plikt eller bare plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kan fritas fra denne plikten hvis:

 • særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker tilsier det som beskrevet i forskriftens § 4
 • de kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk som beskrevet i forskriftens § 3

Regler for personer som fikk sin første oppholdstillatelse etter 1. januar 2016

Innvandrere som omfattes av rett og plikt eller bare plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kan fritas fra denne plikten hvis:

 • særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker tilsier det som beskrevet i forskriftens § 4
 • de kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk som beskrevet i forskriftens § 3
 • de kan dokumentere tilstrekkelige samfunnskunnskaper ved å ha:
  • bestått avsluttende prøve i samfunnskunnskap uavhengig av språk prøven er tatt på, eller
  • gjennomført opplæring i samfunnsfag i henhold til læreplaner for faget i grunnskolen eller videregående opplæring i Norge, og hvor det er satt standpunktkarakter i faget, eller
  • gjennomført og bestått studier i samfunnsfag som gir kunnskap om Norge, på universitets- eller høgskolenivå tilsvarende minimum 10 studiepoeng.

Dette innebærer at innvandrere som søker om fritak, ikke lenger vil få automatisk fritak fra plikten til opplæring i samfunnskunnskap når de får fritak fra plikt til opplæring i norsk. De må søke om fritak både for norsk og for samfunnskunnskap.