Norsk kultur og norske verdier – opplæring for asylsøkere

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har Kompetanse Norge utarbeidet innholdet og presentasjoner til bruk i opplæringen i 50 timer «Norsk kultur og norske verdier».

«Norsk kultur og norske verdier» består av ni temaer av ulikt omfang.

Det mest omfattende er «Hverdagslige temaer og sosial omgang» som inneholder tolv undertemaer, satt opp i alfabetisk rekkefølge. Det vil være opp til den som underviser å vurdere hvilken rekkefølge som egner seg best i opplæringen. Det bør settes av inntil 15 timer til dette temaet.

Individets relasjon til samfunnet og mellommenneskelige relasjoner og samhandling skal vektlegges i opplæringen. Formidling av den enkeltes plikter og rettigheter etter norsk lov ligger til grunn for alle temaene.

Opplæringen skal gis på et språk deltakeren forstår, og deltakeren skal få informasjon og forståelse for «det norske» gjennom kunnskapsbasert dialog.

  • Presentasjonen til del 1 «Hverdagslige temaer og sosial omgang» foreligger foreløpig på arabisk, tigrinja og engelsk, i tillegg til norsk.
  • Presentasjonen til del 3 «Likestilling og vern mot diskriminering» foreligger foreløpig på norsk.
  • Presentasjonen til del 5 «Barns rettigheter og foreldrerollen» foreligger foreløpig på norsk.
  • Presentasjonen til del 6 «Vold og nære relasjoner» foreligger foreløpig på norsk og arabisk.

Presentasjoner som omhandler de andre syv temaene vil bli lagt ut fortløpende.

1. Hverdagslige temaer og sosial omgang

Dette temaet omhandler menneskelige relasjoner og samhandling i Norge. Formålet er å tydeliggjøre noen forventninger og normer som setter rammer for samhandling i hverdagen. Målet er at det skal bli enklere å forstå og tolke kulturelle koder og væremåter.

Dette undervisningsopplegget presenterer et utvalg normer og verdier som mange nordmenn oppfatter som vanlige og alminnelige.

Læringsressurs del 1: Hverdagslige temaer og sosial omgang (ppt, 8 MB) (Lagre først, før du åpner fra eget område)

Læringsressurs del 1: Hverdagslige temaer og sosial omgang (pdf)

Andre språk:

Arabisk: Læringsressurs del 1: Hverdagslige temaer og sosial omgang  (Ikke last ned direkte, men lagre først og så åpne fra egen datamaskin pga størrelsen på filen) (ppt, 8 MB)

Arabisk: Læringsressurs del 1: Hverdagslige temaer og sosial omgang (pdf, 3 MB)

Engelsk: Læringsressurs del 1: Hverdagslige temaer og sosial omgang (ppt)

Engelsk: Læringsressurs del 1: Hverdagslige temaer og sosial omgang (pdf, 4 MB)

Tigrinja: Læringsressurs del 1: Hverdagslige temaer og sosial omgang (ppt)

Tigrinja: Læringsressurs del 1: Hverdagslige temaer og sosial omgang (pdf, 4 MB)

2. Familiestrukturer og samlivsformer, høytider, merkedager og livsfaseseremonier

Presentasjoner som omhandler dette tema legges ut fortløpende.

3. Likestilling og vern mot diskriminering

Dette temaet omhandler likestilling som en sentral verdi i Norge, med særlig vekt på likestilling mellom kjønnene.

Likestilling må sees i sammenheng med vern mot diskriminering. Vern mot diskriming av sårbare grupper er derfor en del av dette temaet.

Læringsressurs del 3: Likestilling og vern mot diskriminering (ppt, 2 MB) 

Læringsressurs del 3: Likestilling og vern mot diskriminering (pdf)

4. Helse

Presentasjoner som omhandler dette tema legges ut fortløpende.

5. Barns rettigheter og foreldrerollen

Dette temaet omhandler barns rettigheter og foreldrerollen i Norge.

Det et lagt vekt på foreldrenes plikter overfor barna og barns rettigheter overfor foreldrene i henhold til barneloven.

Læringsressurs del 5: Barns rettigheter og foreldrerollen (ppt, 3 MB)

Læringsressurs del 5: Barns rettigheter og foreldrerollen (pdf, 1.5 MB)

6. Vold i nære relasjoner

Dette temaet omhandler vold i nære relasjoner, herunder tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet.

Formålet er å forebygge vold i familien og vold som begås av nære omsorgspersoner, samt formidle kunnskap om hvilke konsekvenser vold kan ha for ofrene. Tvangsekteskap og kjønnslemlestelse omfattes også av begrepet «Vold i nære relasjoner».

Læringsressurs del 6: Vold i nære relasjoner (ppt, 1.3 MB)

Andre språk:

Arabisk: Læringsressurs del 6: Vold i nære relasjoner (ppt, 1.4 MB)

7. Skadelig seksuell atferd

Presentasjoner som omhandler dette tema legges ut fortløpende.

8. Demokrati og verdier

Presentasjoner som omhandler dette tema legges ut fortløpende.

9. Forebygging av radikalisering

Presentasjoner som omhandler dette tema legges ut fortløpende.