Norsk kultur og norske verdier – opplæring for asylsøkere

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har Kompetanse Norge utarbeidet innholdet og presentasjoner til bruk i opplæringen i 50 timer «Norsk kultur og norske verdier».

«Norsk kultur og norske verdier» består av ni temaer av ulikt omfang.

Formidling av den enkeltes plikter og rettigheter etter norsk lov ligger til grunn for alle temaene. Individets relasjon til samfunnet og mellommenneskelige relasjoner og samhandling skal vektlegges i opplæringen. Opplæringen skal gis på et språk deltakeren forstår, og deltakeren skal få informasjon og forståelse for «det norske» gjennom kunnskapsbasert dialog.

Det vil være opp til den som underviser å vurdere i hvilken rekkefølge temaene bør presenteres, men vi anbefaler at «Hverdagslige temaer og sosial omgang» tas opp først.

Presentasjonene er oversatt til arabisk, tigrinja og engelsk.

1. Hverdagslige temaer og sosial omgang

Dette temaet omhandler menneskelige relasjoner og samhandling i Norge og består av tolv undertemaer, satt opp i alfabetisk rekkefølge. Formålet med opplæringen er å tydeliggjøre noen forventninger og normer som setter rammer for samhandling i hverdagen. Målet er at det skal bli enklere å forstå og tolke kulturelle koder og væremåter.

Dette undervisningsopplegget presenterer et utvalg normer og verdier som mange nordmenn oppfatter som vanlige og alminnelige.

Læringsressurs del 1: Hverdagslige temaer og sosial omgang (ppt) (Du må lagre først, før du åpner fra eget område)

Læringsressurs del 1: Hverdagslige temaer og sosial omgang (pdf)

Andre språk:

Arabisk: Læringsressurs del 1: Hverdagslige temaer og sosial omgang (ppt) (Ikke last ned direkte, men lagre først og så åpne fra egen datamaskin pga størrelsen på filen)
Arabisk: Læringsressurs del 1: Hverdagslige temaer og sosial omgang (pdf)

Engelsk: Læringsressurs del 1: Hverdagslige temaer og sosial omgang (ppt)
Engelsk: Læringsressurs del 1: Hverdagslige temaer og sosial omgang (pdf)

Tigrinja: Læringsressurs del 1: Hverdagslige temaer og sosial omgang (ppt)
Tigrinja: Læringsressurs del 1: Hverdagslige temaer og sosial omgang (pdf)

3. Likestilling og vern mot diskriminering

Dette temaet omhandler likestilling som en sentral verdi i Norge, med særlig vekt på likestilling mellom kjønnene.

Likestilling må sees i sammenheng med vern mot diskriminering. Vern mot diskriming av sårbare grupper er derfor en del av dette temaet.

Læringsressurs del 3: Likestilling og vern mot diskriminering (ppt) (Lagre først, før du åpner fra eget område)

Læringsressurs del 3: Likestilling og vern mot diskriminering (pdf)

Andre språk:

Arabisk: Læringsressurs del 3: Likestilling og vern mot diskriminering (ppt)
Arabisk: Læringsressurs del 3: Likestilling og vern mot diskriminering (pdf)

Tigrinja: Læringsressurs del 3: Likestilling og vern mot diskriminering (ppt)
Tigrinja: Læringsressurs del 3: Likestilling og vern mot diskriminering (pdf)

Engelsk: Læringsressurs del 3: Likestilling og vern mot diskriminering (ppt)
Engelsk: Læringsressurs del 3: Likestilling og vern mot diskriminering (pdf)

7. Seksuell trakassering og voldtekt

I dette temaet blir det informert om hva som regnes som seksuell trakassering og seksuelle overgrep, særlig voldtekt.

Læringsressurs del 7: Seksuell trakassering og voldekt (ppt) (Lagre først, før du åpner fra ditt eget filområde)
Læringsressurs del 7: Seksuell trakassering og voldekt (pdf)

Andre språk:

Arabisk: Læringsressurs del 7: Seksuell trakassering og voldekt (ppt) (Lagre først, før du åpner fra ditt eget filområde)
Arabisk: Læringsressurs del 7: Seksuell trakassering og voldekt (pdf)

Engelsk: Læringsressurs del 7: Seksuell trakassering og voldekt (ppt) (Lagre først, før du åpner fra ditt eget filområde)
Engelsk: Læringsressurs del 7: Seksuell trakassering og voldekt (pdf)

Tigrinja: Læringsressurs del 7: Seksuell trakassering og voldekt (ppt) (Lagre først, før du åpner fra ditt eget filområde)
Tigrinja: Læringsressurs del 7: Seksuell trakassering og voldekt (pdf)

8. Demokrati og verdier

I dette temaet blir demokrati som styreform tatt opp. Formålet er å vise at vårt demokrati bygger på humanistiske verdier som frihet, likhet og respekt for individet.

Likestilling, rettssikkerhet, ytringsfrihet og pressefrihet, religionsfrihet og organisasjonsfrihet er grunnleggende verdier i et demokrati. Tillit som en sentral verdi i det norske samfunnet skal også tas med i opplæringen.

Læringsressurs del 8: Demokrati og verdier (ppt) (Lagre først, før du åpner fra ditt eget filområde)

Læringsressurs del 8: Demokrati og verdier (pdf)

Andre språk:

Arabisk: Læringsressurs del 8: Demokrati og verdier (ppt)
Arabisk: Læringsressurs del 8: Demokrati og verdier (pdf)

Tigrinja: Læringsressurs del 8: Demokrati og verdier (ppt)
Tigrinja: Læringsressurs del 8: Demokrati og verdier (pdf)

Engelsk: Læringsressurs del 8: Demokrati og verdier (ppt)
Engelsk: Læringsressurs del 8: Demokrati og verdier (pdf)

9. Trusler mot demokratiet

Dette temaet omhandler terrorhandlinger og hvordan disse utgjør en trussel mot demokratiske verdier. I undervisningsopplegget er det også lagt vekt på radikalisering og voldelig ekstremisme.

Læringsressurs del 9: Trusler mot demokratiet (ppt) (Last ned, før du åpner den fra eget filmområde)
Læringsressurs del 9: Trusler mot demokratiet (pdf)

Andre språk:

Arabisk: Læringsressurs del 9: Trusler mot demokratiet (ppt) (Last ned, før du åpner den fra eget filmområde)
Arabisk: Læringsressurs del 9: Trusler mot demokratiet (pdf)

Engelsk: Læringsressurs del 9: Trusler mot demokratiet (ppt)
Engelsk: Læringsressurs del 9: Trusler mot demokratiet (pdf)

Tigrinja: Læringsressurs del 9: Trusler mot demokratiet (ppt)
Tigrinja: Læringsressurs del 9: Trusler mot demokratiet (pdf)