Norsk kultur og norske verdier – opplæring for asylsøkere

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har Kompetanse Norge utarbeidet innholdet og presentasjoner til bruk i opplæringen i 50 timer «Norsk kultur og norske verdier».

«Norsk kultur og norske verdier» består av ni temaer av ulikt omfang.

Formidling av den enkeltes plikter og rettigheter etter norsk lov ligger til grunn for alle temaene. Individets relasjon til samfunnet og mellommenneskelige relasjoner og samhandling skal vektlegges i opplæringen. Opplæringen skal gis på et språk deltakeren forstår, og deltakeren skal få informasjon og forståelse for «det norske» gjennom kunnskapsbasert dialog.

Det vil være opp til den som underviser å vurdere i hvilken rekkefølge temaene bør presenteres, men vi anbefaler at «Hverdagslige temaer og sosial omgang» tas opp først.

Presentasjonene er oversatt til arabisk, amharisk, dari, engelsk, pashto, somali og tigrinja.

1. Hverdagslige temaer og sosial omgang

Dette temaet omhandler menneskelige relasjoner og samhandling i Norge og består av tolv undertemaer, satt opp i alfabetisk rekkefølge. Formålet med opplæringen er å tydeliggjøre noen forventninger og normer som setter rammer for samhandling i hverdagen. Målet er at det skal bli enklere å forstå og tolke kulturelle koder og væremåter.

Dette undervisningsopplegget presenterer et utvalg normer og verdier som mange nordmenn oppfatter som vanlige og alminnelige.

Læringsressurs del 1: Hverdagslige temaer og sosial omgang (ppt) (Du må lagre først, før du åpner fra eget område)

Læringsressurs del 1: Hverdagslige temaer og sosial omgang (pdf)

Andre språk:

Powerpointfilene er store, så lagre først og så åpne fra egen datamaskin.

Arabisk: Læringsressurs del 1: Hverdagslige temaer og sosial omgang (ppt) 
Arabisk: Læringsressurs del 1: Hverdagslige temaer og sosial omgang (pdf)

Amharisk: Læringsressurs del 1: Hverdagslige temaer og sosiale omgang (ppt)
Amharisk: Læringsressurs del 1: Hverdagslige temaer og sosiale omgang (pdf)

Dari: Læringsressurs del 1: Hverdagslige temaer og sosiale omgang (ppt)
Dari: Læringsressurs del 1: Hverdagslige temaer og sosiale omgang (pdf)

Engelsk: Læringsressurs del 1: Hverdagslige temaer og sosial omgang (ppt)
Engelsk: Læringsressurs del 1: Hverdagslige temaer og sosial omgang (pdf)

Pastho: Læringsressurs del 1: Hverdagslige temaer og sosial omgang (ppt)
Pashto: Læringsressurs del 1: Hverdagslige temaer og sosial omgang (pdf)

Somali: Læringsressurs del 1: Hverdagslige temaer og sosial omgang (ppt)
Somali: Læringsressurs del 1: Hverdagslige temaer og sosial omgang (pdf)

Tigrinja: Læringsressurs del 1: Hverdagslige temaer og sosial omgang (ppt)
Tigrinja: Læringsressurs del 1: Hverdagslige temaer og sosial omgang (pdf)

2. Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider

I dette temaet skal vanlige familiemønstre og samlivsformer i Norge tas opp. Det skal også informeres om religiøse og ikke-religiøse livsfaseseremonier. Kristne høytider, offentlige høytidsdager og andre merkedager er også en del av dette temaet.

Læringsressurs del 2: Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider (ppt) (Lagre først, før du åpner fra ditt eget filområde)

Læringsressurs del 2: Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider (pdf)

Andre språk:

Powerpointfilene er store, så lagre først og så åpne fra egen datamaskin.

Amharisk: Læringsressurs del 2: Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider (ppt)
Amharisk: Læringsressurs del 2: Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider (pdf)

Arabisk: Læringsressurs del 2: Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider (ppt)
Arabisk: Læringsressurs del 2: Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider (pdf)

Dari: Læringsressurs del 2: Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider (ppt)
Dari: Læringsressurs del 2: Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider (pdf)

Engelsk: Læringsressurs del 2: Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider (ppt)
Engelsk: Læringsressurs del 2: Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider (pdf)

Pashto: Læringsressurs del 2: Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider (ppt)
Pashto: Læringsressurs del 2: Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider (pdf)

Somali: Læringsressurs del 2: Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider (ppt)
Somali: Læringsressurs del 2: Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider (pdf)

Tigrinja: Læringsressurs del 2: Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider (ppt)
Tigrinja: Læringsressurs del 2: Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider (pdf)

3. Likestilling og vern mot diskriminering

Dette temaet omhandler likestilling som en sentral verdi i Norge, med særlig vekt på likestilling mellom kjønnene.

Likestilling må sees i sammenheng med vern mot diskriminering. Vern mot diskriminering av sårbare grupper er derfor en del av dette temaet.

Læringsressurs del 3: Likestilling og vern mot diskriminering (ppt) (Lagre først, før du åpner fra eget område)

Læringsressurs del 3: Likestilling og vern mot diskriminering (pdf)

Powerpointfilene er store, så lagre først og så åpne fra egen datamaskin.

Andre språk:

Amharisk: Læringsressurs del 3: Likestilling og vern mot diskriminering (ppt)
Amharisk: Læringsressurs del 3: Likestilling og vern mot diskriminering (pdf)

Arabisk: Læringsressurs del 3: Likestilling og vern mot diskriminering (ppt)
Arabisk: Læringsressurs del 3: Likestilling og vern mot diskriminering (pdf)

Dari: Læringsressurs del 3: Likestilling og vern mot diskriminering (ppt)
Dari: Læringsressurs del 3: Likestilling og vern mot diskriminering (pdf)

Engelsk: Læringsressurs del 3: Likestilling og vern mot diskriminering (ppt)
Engelsk: Læringsressurs del 3: Likestilling og vern mot diskriminering (pdf)

Pashto: Læringsressurs del 3: Likestilling og vern mot diskriminering (ppt)
Pashto: Læringsressurs del 3: Likestilling og vern mot diskriminering (pdf)

Somali: Læringsressurs del 3: Likestilling og vern mot diskriminering (ppt)
Somali: Læringsressurs del 3: Likestilling og vern mot diskriminering (pdf)

Tigrinja: Læringsressurs del 3: Likestilling og vern mot diskriminering (ppt)
Tigrinja: Læringsressurs del 3: Likestilling og vern mot diskriminering (pdf)

4. Helse, med særlig vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk

Dette temaet omhandler helse. Det er lagt vekt på myndighetenes overordnede arbeid for helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak. I tillegg er seksuell helse, og da særlig reproduktiv helse, vektlagt. Individuelle og samfunnsmessige problemer knyttet til rusmiddelmisbruk, er også tatt opp.

Læringsressurs del 4: Helse med særlig vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk (ppt) (Lagre først, før du åpner fra eget område).

Læringsressurs del 4: Helse med særlig vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk (pdf) 

Andre språk:

Amharisk: Læringsressurs del 4: Helse med særlig vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk (pptx)
Amharisk: Læringsressurs del 4: Helse med særlig vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk (pdf)

Arabisk:Læringsressurs del 4: Helse med særlig vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk (pptx)
Arabisk: Læringsressurs del 4: Helse med særlig vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk (pdf)

Dari: Læringsressurs del 4: Helse med særlig vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk (pptx)
Dari: Læringsressurs del 4: Helse med særlig vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk (pdf)

Engelsk:Læringsressurs del 4: Helse med særlig vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk (pptx)
Engelsk: Læringsressurs del 4: Helse med særlig vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk (pdf)

Pashto: Læringsressurs del 4: Helse med særlig vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk (pptx)
Pashto: Læringsressurs del 4: Helse med særlig vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk (pdf)

Somali: Læringsressurs del 4: Helse med særlig vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk (pptx)
Somali: Læringsressurs del 4: Helse med særlig vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk (pdf)

Tigrinja:Læringsressurs del 4: Helse med særlig vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk (pptx)
Tigrinja: Læringsressurs del 4: Helse med særlig vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk (pdf)