Norsk kultur og norske verdier – opplæring for asylsøkere

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har Kompetanse Norge utarbeidet innholdet og presentasjoner til bruk i opplæringen i 50 timer «Norsk kultur og norske verdier».

«Norsk kultur og norske verdier» består av ni temaer av ulikt omfang.

Individets relasjon til samfunnet og mellommenneskelige relasjoner og samhandling skal vektlegges i opplæringen. Formidling av den enkeltes plikter og rettigheter etter norsk lov ligger til grunn for alle temaene. Opplæringen skal gis på et språk deltakeren forstår, og deltakeren skal få informasjon og forståelse for «det norske» gjennom kunnskapsbasert dialog.

«Hverdagslige temaer og sosial omgang» inneholder tolv undertemaer, satt opp i alfabetisk rekkefølge. Det vil være opp til den som underviser å vurdere hvilken rekkefølge som egner seg best i opplæringen. Det bør settes av inntil 15 timer til dette temaet fordi det er omfattende.

  • Presentasjonen «Hverdagslige temaer og sosial omgang» foreligger foreløpig på arabisk, tigrinja og engelsk, i tillegg til norsk.
  • Presentasjonen «Likestilling og vern mot diskriminering» foreligger foreløpig på norsk og arabisk.
  • Presentasjonen «Barns rettigheter og foreldrerollen» foreligger foreløpig på norsk og arabisk.
  • Presentasjonen «Vold og nære relasjoner» foreligger foreløpig på norsk og arabisk.

Presentasjonene vil bli lagt ut fortløpende.

1. Hverdagslige temaer og sosial omgang

Dette temaet omhandler menneskelige relasjoner og samhandling i Norge. Formålet er å tydeliggjøre noen forventninger og normer som setter rammer for samhandling i hverdagen. Målet er at det skal bli enklere å forstå og tolke kulturelle koder og væremåter.

Dette undervisningsopplegget presenterer et utvalg normer og verdier som mange nordmenn oppfatter som vanlige og alminnelige.

Læringsressurs del 1: Hverdagslige temaer og sosial omgang (ppt, 8 MB) (Lagre først, før du åpner fra eget område)

Læringsressurs del 1: Hverdagslige temaer og sosial omgang (pdf)

Andre språk:

Arabisk: Læringsressurs del 1: Hverdagslige temaer og sosial omgang (ppt, 8 MB) (Ikke last ned direkte, men lagre først og så åpne fra egen datamaskin pga størrelsen på filen)

Arabisk: Læringsressurs del 1: Hverdagslige temaer og sosial omgang (pdf, 3 MB)

Engelsk: Læringsressurs del 1: Hverdagslige temaer og sosial omgang (ppt)

Engelsk: Læringsressurs del 1: Hverdagslige temaer og sosial omgang (pdf, 4 MB)

Tigrinja: Læringsressurs del 1: Hverdagslige temaer og sosial omgang (ppt)

Tigrinja: Læringsressurs del 1: Hverdagslige temaer og sosial omgang (pdf, 4 MB)

2. Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider

I dette temaet skal vanlige familiemønstre og samlivsformer i Norge tas opp. Det skal også informeres om religiøse og ikke-religiøse livsfaseseremonier. Kristne høytider, offentlige høytidsdager og andre merkedager er også en del av dette temaet.

Læringsressurs del 2: Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider (ppt, 1.1 MB)

Læringsressurs del 2: Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider (pdf, 1.1 MB)

3. Likestilling og vern mot diskriminering

Dette temaet omhandler likestilling som en sentral verdi i Norge, med særlig vekt på likestilling mellom kjønnene.

Likestilling må sees i sammenheng med vern mot diskriminering. Vern mot diskriming av sårbare grupper er derfor en del av dette temaet.

Læringsressurs del 3: Likestilling og vern mot diskriminering (ppt, 2 MB) (Lagre først, før du åpner fra eget område)

Læringsressurs del 3: Likestilling og vern mot diskriminering (pdf)

Andre språk:

Arabisk: Læringsressurs del 3: Likestilling og vern mot diskriminering (ppt, 1 MB)

Arabisk: Læringsressurs del 3: Likestilling og vern mot diskriminering (pdf)

4. Helse, med særlig vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk

Dette temaet omhandler helse. Det er lagt vekt på myndighetenes overordnede arbeid for helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak. I tillegg er seksuell helse, og da særlig reproduktiv helse, vektlagt. Individuelle og samfunnsmessige problemer knyttet til rusmiddelmisbruk, er også tatt opp.

Læringsressurs del 4: Helse med særlig vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk (ppt) (Lagre først, før du åpner fra eget område).

Læringsressurs del 4: Helse med særlig vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk (pdf) 

Andre språk:

Arabisk: Læringsressurs del 4: Helse med særlig vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk (ppt)

Arabisk: Læringsressurs del 4: Helse med særlig vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk (pdf)

 

5. Barns rettigheter og foreldrerollen

Dette temaet omhandler barns rettigheter og foreldrerollen i Norge.

Det et lagt vekt på foreldrenes plikter overfor barna og barns rettigheter overfor foreldrene i henhold til barneloven.

Læringsressurs del 5: Barns rettigheter og foreldrerollen (ppt, 2 MB) (Lagre først, før du åpner fra eget område)

Læringsressurs del 5: Barns rettigheter og foreldrerollen (pdf, 1.5 MB)

Andre språk:

Arabisk: Læringsressurs del 5: Barns rettigheter og foreldrerollen (ppt, 2 MB)

Arabisk: Læringsressurs del 5: Barns rettigheter og foreldrerollen (pdf, 1.5 MB)

6. Vold i nære relasjoner

Dette temaet omhandler vold i nære relasjoner, herunder tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet.

Formålet er å forebygge vold i familien og vold som begås av nære omsorgspersoner, samt formidle kunnskap om hvilke konsekvenser vold kan ha for ofrene. Tvangsekteskap og kjønnslemlestelse omfattes også av begrepet «Vold i nære relasjoner».

Læringsressurs del 6: Vold i nære relasjoner (ppt, 1.3 MB) (Lagre, før du åpner presentasjonen)

Læringsressurs del 6: Vold i nære relasjoner (pdf)

Andre språk:

Arabisk: Læringsressurs del 6: Vold i nære relasjoner (ppt, 1.4 MB)

Arabisk: Læringsressurs del 6: Vold i nære relasjoner (pdf)

7. Skadelig seksuell atferd

Presentasjoner som omhandler dette tema legges ut fortløpende.

8. Demokrati og verdier

Presentasjoner som omhandler dette tema legges ut fortløpende.

9. Forebygging av radikalisering

Presentasjoner som omhandler dette tema legges ut fortløpende.