Forberedende voksenopplæring på nivået under videregående opplæring (FVO)

I denne delen av modulforsøket prøves det ut nyutviklede modulstrukturerte læreplaner på nivået under videregående opplæring. Forsøkslæreplanene legger til rette for at deltakeren kan lære fag og språk samtidig.

Kompetanse Norge har utviklet nye modulstrukturerte læreplaner som prøves ut av kommunene som deltar i forsøket med FVO.

Modulstrukturerte læreplaner foreligger i fagene norsk for språklige minoriteter/norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk.

Det er også utarbeidet en egen læreplan for grunnmodulen for deltakere som har behov for grunnleggende lese- og skriveopplæring.

Kompetansemålene i fagene inkluderer både faglig og språklig kompetanse. Opplæring i norsk språk og grunnleggende ferdigheter er integrert i alle fag.

Modulstrukturen i læreplanene legger til rette for en fleksibel og tilpasset opplæring for å møte den voksne deltakerens opplæringsbehov og livssituasjon.

Tabell som viser hvordan modul fvo er strukturert

Kompetansemålene i modul 4 tilsvarer nivå 2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) og er likeverdig med 10. trinn i ordinær grunnskole.

Forsøkslæreplaner for FVO

Målgruppen for modulstrukturert opplæring på nivået under videregående opplæring er voksne som har rettigheter etter:

 • opplæringslova
 • introduksjonsloven
 • både opplæringslova og introduksjonsloven

Målgruppen omfatter også voksne som deltar i opplæringstiltak i regi av Nav.

En viktig del av forsøket er å prøve ut et mer samordnet og integrert tilbud på tvers av sektorene. Deltakere med rettigheter etter introduksjonsloven får opplæring i norsk språk og fag parallelt.

Agder

 • Arendal voksenopplæring
 • Kvinesdal voksenopplæring
 • Lindesnes læringssenter (tidl. Kvalifiseringsenheten i Mandal)
 • Lyngdal voksenopplæringssenter

Innlandet

 • Gjøvik læringssenter
 • Gran og Lunner Voksenopplæring
 • Otta læringssenter, Sel
 • Søndre land voksenopplæring
 • Voksenopplæringen i Vestre-Toten
 • Østre Toten læringssenter

Nordland

 • Voksenopplæring og integrering i Andøy (VOI)
 • Hadsel voksenopplæring
 • Integreringsenheten Narvik
 • VIO Skole, Vågan

Oslo

 • Hersleb videregående skole
 • Holtet videregående skole
 • Oslo VO Helsfyr 
 • Oslo VO Rosenhof på oppdrag fra Nav Oslo

Rogaland

 • Breidablik læringssenter
 • Bryne kompetansesenter
 • Eigersund voksenopplæringssenter
 • Johannes læringssenter
 • Karmøy voksenopplæringssenter
 • Ryfylke læringssenter
 • Sandnes læringssenter

Troms og Finnmark

 • Senter for læring og integrering, Senja (tidligere Senter for læring og integrering (SLI), Lenvik)
 • Voksenopplæringa i Tromsø

Trøndelag

 • Levanger voksenopplæring
 • Møllegata voksenopplæring
 • Namsos opplæringssenter
 • Nærøysund voksenopplæring (tidligere Nærøy voksenopplæring og Vikna voksenopplæring)
 • Trondheim voksenopplæring (TROVO)
 • Charlottenlund vgs (i samarbeid med TROVO)

Viken

 • Asker voksenopplæring
 • Aurskog-Høland voksenopplæring
 • Fredrikstad internasjonale skole (FRIS)
 • Halden kommunale kompetansesenter
 • Indre Østfold voksenopplæring, Askim
 • Lillestrøm voksenopplæringssenter (tidligere Skedsmo voksenopplæring)
 • Lørenskog voksenopplæring
 • Moss voks
 • Nordre Follo voksenopplæring (tidligere Ski voksenopplæring og Oppegård kvalifiseringssenter)
 • St. Marie læringssenter (tidligere Sarpsborg voksenopplæring)
 • Viken fylkeskommune (tidligere Østfold FK. Kombinasjonsklasser i samarbeid med Askim vgs, Fredrik II vgs, Greåker vgs og Malakoff vgs.)
   

God kartlegging ved inntak er helt vesentlig for å at den enkelte deltaker blir plassert på riktig modul i hvert enkelt fag. I denne første kartleggingen må lærestedet innhente informasjon om deltakerens skolebakgrunn, morsmål, engelskferdigheter, språknivå på norsk og kompetanse i de fem fagene.

Det kan være utfordrende for den som kartlegger å få kunnskap om den enkelte deltakers kompetanse i de ulike fagene når kartleggingen foregår på norsk. Den første kartleggingen med nye deltakere som ikke snakker norsk, bør derfor foregå ved hjelp av tolk.

Leseferdigheter har stor betydning for evnen til å tilegne seg kunnskap i fagene. Kompetanse Norge har derfor utviklet et kartleggingsverktøy i lesing til bruk for skolene som deltar i FVO i fagene norsk for språklige minoriteter, samfunnsfag, naturfag, matematikk og norsk.

En pålitelig måling av deltakernes lesenivå kan gi en viktig indikasjon på hvilken modul deltakerne bør plasseres på, men anbefalingene ut fra lesenivå må sammenstilles med vurderinger av bl.a. deltakerens fagkunnskap, skolebakgrunn, alder og motivasjon når deltakeren skal plasseres på modul. Kartleggingsverktøyet er altså et supplement til lærestedets kartleggingsrutiner.

Et tredelt kartleggingsverktøy

Kartleggingsverktøyet i lesing består av tre deler:

 1. «Prøve i leseforståelse» i fagene norsk for språklige minoriteter, samfunnsfag, naturfag, matematikk og norsk
 2. «Prøve i hurtiglesing» i fagene norsk for språklige minoriteter, samfunnsfag, naturfag og norsk
 3. «Prøve i avkoding»

De ulike prøvene er til dels laget for ulike deltakergrupper. Ingen deltakere skal ta alle tre prøvene. Hovedverktøyet er «Prøve i leseforståelse». Resultatene fra dette verktøyet er utgangspunktet for anbefalingene som gis for plassering på modul. Formålet med «Prøve i leseforståelse» er å måle deltakernes evne til å nærlese tekster fra ulike fagområder. I tillegg til å gi råd om innplassering på modul, måler prøven ulike måter å nærlese på og gir detaljerte tilbakemeldinger om dette. Prøven er laget for deltakere som kan lese norsk med leseferdigheter som tilsvarer nivåene fra A1 til og med B2 på skalaen til «Det felles europeiske rammeverket for språk».

Formålet med «Prøve i hurtiglesing» er å måle deltakernes evne til å lese tekster om faglige emner raskt, og til å velge en hensiktsmessig måte å lese på ut fra formålet med lesingen. Sterke lesere kan variere mellom å lese raskt og å lese nøye, ut fra hva som er hensiktsmessig, og de kan også variere mellom ulike måter å lese raskt på. Prøven er laget for deltakere som kan lese norsk med leseferdigheter som tilsvarer en nivåplassering i øvre sjikt av A2 og høyere. Det anbefales derfor at deltakerne tar prøve i leseforståelse før de eventuelt tar prøven i hurtiglesing.

«Prøve i avkoding» kan brukes sammen med andre metoder for å finne ut om deltakere har automatiserte avkodingsferdigheter på det latinske alfabetet. Denne prøven tester først og fremst hurtig avlesing av ord og setninger, ettersom kjennskap til bokstavene i det latinske alfabetet er den viktigste forutsetningen for å svare riktig på oppgavene. Prøven er laget for deltakere som er i ferd med å lære å lese på det latinske alfabetet. Prøven forutsetter ikke norskferdigheter.

 

Mal for statusrapport

Mal for statusrapport er revidert i forbindelse med forlengelsen av forsøket. Alle opplæringssteder skal benytte denne: 

Mal for statusrapport (word)

Statusrapport språklæring i fag- kombinasjonsforsøket (Word)

Frist for rapportering er 01.03.2021, 01.03.2022 og 01.09.2023

Mal for enkeltvedtak

Det er utarbeidet tre maler for enkeltvedtak til bruk i forsøket. En vedtaksmal brukes for deltakere som har rett til grunnskole for voksne etter opplæringsloven § 4A-1. De to andre brukes for deltakere med rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven kapittel 4 eller integreringsloven kapittel 6.

Presisering av retningslinjer for enkeltvedtak i FVO (pdf)

Vedtaksmal forsøk FVO opplæringsloven §4A-1 (Word)

Vedtaksmal forsøk FVO introduksjonsloven (Word)

Vedtaksmal forsøk FVO integreringsloven (Word)

Deltakere i FVO har samme rett til vurdering som andre deltakere i grunnskole for voksne. Retten til vurdering innebærer både en rett til underveisvurdering, og en rett til sluttvurdering, samt en rett til dokumentasjon av opplæringen, jf. Forskrift til Opplæringslova § 4-1.

Likebehandling i vurderingen av deltakernes kompetanse, forutsetter et tolkningsfellesskap både lokalt, regionalt og i forsøket som helhet. Vurdering er derfor et prioritert område i FVO.

Upubliserte eksamensoppgaver

Opplæringsstedene får tilgang til upubliserte eksamensoppgaver med lydfiler til skriftlig eksamen i norsk for språklig minoriteter (NORV012), engelsk (ENGV005) og matematikk (MATV004/MATV005/MATV006) den 10. mai. Oppgavene kan benyttes som heldagsprøver i arbeidet med sluttvurdering denne våren.

Du finner de upubliserte eksamensoppgavene på denne siden (krever passord).

Eksempeloppgaver til muntlig eksamen

Lærere fra opplæringssteder i forsøket har på oppdrag fra Kompetanse Norge utviklet tre eksempeloppgaver til muntlig eksamen i alle fem fagene.

Eksempeloppgavene kan brukes for å forberede deltakerne til muntlig eksamen og være en inspirasjon for faglærere i arbeidet med utvikling av lokale oppgaver.

Du finner eksempeloppgavene til muntlig eksamen på denne siden(krever passord).

Eksempelbesvarelser til lokalt arbeid med vurdering

Eksamensnemndene har på oppdrag fra Kompetanse Norge utviklet to eksempelbesvarelser i hvert fag med begrunnelse for karakter. Besvarelsene kan brukes i arbeid med utvikling av lokalt tolkningsfellesskap.

Formålet med vurdering underveis er å fremme læring og gi gode tilbakemeldinger og veiledning til deltakeren underveis i læringsprosessen, jf. Forskrift til Opplæringslova § 4-2.

Deltakerne i forsøket har rett til halvårsvurdering som en del av underveisvurderingen. Tidspunktet for halvårsvurderingen avhenger av hvor lang tid deltakeren skal bruke på den enkelte modul, og bør tidfestes i deltakernes individuelle planer. Halvårsvurderingen skal gis skriftlig og/eller muntlig.  

Sluttvurdering skal gi informasjon om deltakerens kompetanse ved avslutningen av opplæringen i fag etter læreplanene på den aktuelle modulen. Følgende vurderingsuttrykk benyttes i FVO:

Oversikt vurderingsuttrykk som benyttes i FVO

Vurderingsuttrykket på modul 1 og 2 er «Godkjent/Ikke godkjent». Det er utarbeidet vurderingsveiledere som støtte i vurderingen av nivå for godkjent i alle fagene på modul 1 og 2. Vurderingsveilederne består av to oppgavesett i hver modul, og en lærerveiledning med en beskrivelse av laveste nivå for godkjent.

Vurderingsveilederne vil ikke være tilstrekkelig for å kunne vurdere deltakerens helhetlige kompetanse i faget mot slutten av modulen, og må derfor inngå som en del av et større vurderingsgrunnlag.

Det er frivillig å bruke vurderingsveilederne som er utarbeidet i og for forsøket.  

Ledelsen har ansvar for å legge til rette for utvikling av en felles forståelse i kollegiet for hva som er godkjent/ikke godkjent i fagene.

Du finner vurderingsveilederne her. Siden er beskyttet med passord som skal være tilsendt til de som skal ha tilgang.

På modul 3 og 4 får deltakerne karakterer i fagene. En viktig forutsetning for å sette karakterer er god læreplanforståelse og en felles forståelse av kompetansemålene.

Ved avslutningen av modul 4 får deltakerne standpunktkarakterer i fagene. Standpunktkarakterene skal gi informasjon om kompetansen til deltakeren ved slutten av opplæringen i et fag, og skal føres på vitnemålet til deltakeren sammen med eksamensresultatene.

Skolens ledelse må legge til rette for utvikling av et tolkningsfellesskap som grunnlag for karaktersetting i fagene.

 

Kunnskapsdepartementet besluttet 27. mai at muntlig eksamen etter modul 4 i FVO avlyses, se udir.no for mer informasjon.

Kunnskapsdepartementet besluttet 23. februar 2021 at skriftlig eksamen etter modul 4 i FVO avlyses på lik linje med eksamen i ordinær grunnskole for voksne. Muntlig eksamen gjennomføres som normalt for deltakere på modul 4.
Klikk her for å lese mer om gjennomføring av eksamen.

Opplæringen i FVO følger regjeringens beslutning om at siste frist for å sette standpunktkarakterer er uke 22 (31. mai–4. juni).

Alle opplæringsstedene har meldt opp kandidater i PAS/PGS selv om skriftlig eksamen er avlyst. I de fagene der eksamen blir berørt av koronavirusepidemien, skal opplæringsstedene føre en stiplet linje i rubrikken for eksamenskarakter og aktuell eksamensform. Vitnemålsmerknaden VMM40 «Redusert antall eksamener for elever våren 2021 på grunn av koronavirus» skal brukes.

Det vil da fremgå av vitnemålet hvilken eksamen deltakeren ville ha kommet opp i, hvis eksamen hadde blitt gjennomført som normalt.

Fravær ser ut til å være en særlig utfordring for mange i tilknytning til koronasituasjonen, både når det gjelder egen og egne barns sykdom/karantene, og frafall grunnet manglende kontinuitet i tilbudet. Alle opplæringssteder oppfordres til å følge opp fravær for å sikre tilstrekkelig vurderingsgrunnlag denne våren.

Hvis opplæringsstedet ikke har grunnlag for vurdering, og grunnen til dette er manglende oppfølging fra deltakerens side, må det sendes et skriftlig varsel om «ikke vurderingsgrunnlag» (IV). Dersom deltakeren har fått et varsel før halvårsvurdering med karakter ble gitt, må det varsles på nytt hvis det er tvil om at deltakeren kan få standpunktkarakter, jf. forskrift til opplæringsloven §4-5.

Før det settes IV, bør det vurderes om deltakeren skal få et forsterket opplæringstilbud eller et forlenget opplæringsløp, slik at det gis et grunnlag for å sette standpunktkarakter.

I og med at eksamen faller bort, får standpunktkarakterene ekstra stor betydning for deltakerne. Opplæringsstedene bør derfor kvalitetssikre det lokale arbeidet med sluttvurdering for å sikre at det er den oppnådde sluttkompetansen som måles og som danner grunnlaget for standpunktkarakter.

Videre må vurderingen være basert på varierte vurderingssituasjoner og prøver slik at deltakeren i størst mulig grad får anledning til å vise sin kompetanse. Kompetanse Norge vil tilgjengeliggjøre upubliserte eksamenssett som kan benyttes som en del av sluttvurderingen.

Kompetanse Norge støtter opplæringsstedene i arbeidet med sluttvurdering gjennom følgende tiltak:

 • Samlinger 10. mars med vurdering av skriftlige eksamensbesvarelser i norsk for språklige minoriteter, engelsk og matematikk
 • Publisering av eksempeltekster med vurdering av besvarelser i de tre skriftlige eksamensfagene
 • Publisering av et ubrukt eksamenssett i hvert av de tre skriftlige eksamensfagene som kan benyttes som heldagsprøve i arbeidet med sluttvurdering våren 2021.
 • Publisering av eksempeloppgaver til muntlig eksamen i fagene norsk for språklige minoriteter, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag

Hvis smittesituasjonen medfører at reising bør unngås, kan sensor delta på digitale flater som Teams eller Zoom i forbindelse med gjennomføring av muntlig eksamen.

Våren 2021

Skriftlig eksamen etter modul 4 i FVO er avlyst våren 2021.

Muntlig eksamen etter modul 4 i FVO gjennomføres som vanlig.

Selv om skriftlig eksamen er avlyst, skal alle kandidatene meldes opp i PAS/PGS.

Frist for oppmelding: 1. mars 2021

Høsten 2020

Påmelding, tilgang til eksamensoppgavene og opplasting av eksamensbesvarelser og sensur foregår i et eget delingsrom opprettet for hver skole som melder opp deltakere til eksamen. Utdanningsdirektoratet oppretter delingsrommene som Kompetanse Norge administrerer.

Trekkfaget høsten 2020 er matematikk.

Kandidaten skal ha eksamen etter den læreplanen for modul 4 de har fått opplæring etter, dvs. enten MATV005 (4Y) eller MATV006 (4 Felles).

Påmeldingsperiode: 1. september til 1. oktober

Kunngjøring av trekkfag: 24. november kl 09.00

Eventuell forberedelsesdag: 25. november

Eksamensdato: 26. november

Fellessensur: 4. januar 2021

Forsøkslæreplanene beskriver eksamensordningene i hvert enkelt fag. Skriftlig eksamen i norsk for språklige minoriteter/norsk, engelsk og matematikk gjennomføres to ganger i året, vår og høst. Eksamensoppgaver til sentralt gitt skriftlig eksamen for FVO, utvikles av Kompetanse Norge.

Alle deltakere skal trekkes til en skriftlig sentral gitt eksamen og en lokal gitt muntlig eksamen. Modulforsøket er en opplæringsordning. Det er altså ikke mulig å melde seg opp til eksamen som privatist.

Eksamen i vårsemesteret følger Utdanningsdirektoratets eksamenskalender. Kommunen har ansvar for å trekke fag og deltakere til eksamen om våren.

Når det gjelder høsteksamen, fastsetter Kompetanse Norge dato for eksamen og trekker ut ett fag som gjelder for alle skolene i forsøket. Kommunen trekker ut deltakere på vanlig måte.

Alle deltakere som skal avslutte fag på modul 4 til jul, skal meldes opp i de fagene de avslutter. Hvis det bare er ett fag som avsluttes, meldes deltakeren opp i dette faget. Deltakeren skal også trekkes ut til lokalt gitt muntlig eksamen.

Du finner eksempeloppgaver her. Siden er beskyttet med passord som er formidlet til skolene. 

Du finner eksamensoppgavene her. Siden er beskyttet med passord som er formidlet til skolene.

Muntlig eksamen er en lokalt gitt. Hvert opplæringssted utvikler derfor selv oppgaver og har ansvaret for gjennomføringen av eksamen. De regionale nettverkene oppfordres til å samarbeide både om utvikling av oppgaver, tolkningsfellesskap og gjennomføring av muntlig eksamen.

Dagen før muntlig eksamen er en obligatorisk forberedelsesdag der alle hjelpemidler er tillatt. Deltakerne skal få oppgitt et tema eller en problemstilling som er relevant for tema på eksamen. Forberedelsesdelen skal ikke inngå i vurderingsgrunnlaget, jf. Forskrift til Opplæringslova §4-22.

Muntlig eksamen skal vurderes av to sensorer, hvorav én av dem er ekstern. Den andre læreren kan være faglæreren til deltakeren. Den eksterne sensoren må ha god kjennskap til læreplanene for FVO.

Forsøket med modulstrukturert opplæring følger Utdanningsdirektoratets retningslinjer for dokumentasjon når det gjelder kompetansebevis og føring av vitnemål. All informasjon om dette finnes på Utdanningsdirektoratets nettside. Eventuelle spørsmål om dette skal rettes til skoleeier.

Modulstrukturert opplæring skal kunne tilpasses voksnes livssituasjon og gi mulighet for pause i opplæringen, for eksempel på grunn av arbeid og omsorgsoppgaver. En viktig forutsetning for utprøving av fleksibilitet i forsøket er at deltakeren skal kunne få dokumentasjon etter hver fullført modul i form av et kompetansebevis. Kompetansebeviset kan også benyttes som grunnlag for innplassering på riktig modul på et nytt opplæringssenter ved flytting.

Kompetansebevis skrives ut som dokumentasjon i de tilfellene der vilkåret for å få vitnemål ikke er oppfylt, hvis deltakeren selv ønsker det. I kompetansebeviset skal vurderingsuttrykket for modulen i forsøket brukes. Dette betyr at for grunnmodulen benyttes «Deltatt», for modul 1 og 2 «Godkjent»/«Ikke godkjent» og for modul 3 og 4 benyttes tallkarakterer.

Hvis en deltaker har fått «ikke godkjent», kan deltakeren likevel be om å få utstedt et kompetansebevis. Kompetansebeviset dokumenterer da at deltakeren har vært gjennom opplæring i en modul.

Kompetansebevis etter Kunnskapsløftet, grunnskoleopplæring for voksne, skal benyttes i forsøket. Disse bestilles hos Utdanningsdirektoratet.

For å få vitnemål, må deltakeren ha standpunktkarakter i alle fem fagene og eksamenskarakter i ett fag med sentralt gitt skriftlig eksamen og ett fag med lokalt gitt muntlig eksamen. Hvis deltakeren er realkompetansevurdert og har fått godkjent kompetanse på nivå med kompetansemålene på modul 4 i ett eller flere av fagene, faller dette kravet bort.

Når standpunktkarakter er satt, er det ikke mulig å gjøre endringer.

På vitnemålet skal egne fagkoder for forsøket benyttes. Fagkodene finnes på Utdanningsdirektoratets nettsider på lik linje med fagkoder for øvrig opplæring.

Tilsagnsbrevet, der kommunen blir innvilget deltakelse i forsøket, skal legges ved vitnemålet, og vitnemålsmerknaden VMM23 «Jf. vedlegg» skal føres på.   

Deltakere som får «Ikke vurderingsgrunnlag» (IV) i ett eller flere fag, har ikke rett til vitnemål, men skal ha kompetansebevis som beskriver oppnådd kompetanse. Karakteren 1 oppfyller vitnemålskravet i det aktuelle faget.

For mer informasjon om vitnemål, se Utdanningsdirektoratets regelverkstolkninger

Ikke vurderingsgrunnlag (IV)

Dersom skolen ikke har grunnlag for vurdering, og grunnen til dette er manglende oppfølging fra deltakerens side, må skolen sende skriftlig varsel om IV.

Deltakere som har fått et varsel om IV før halvårsvurdering med karakter ble gitt, må varsles på nytt hvis det er tvil om at deltakeren kan få standpunktkarakter, jf. forskrift til opplæringslova §4-5,  for utdypende regler.  

Det bør vurderes om deltakeren skal få et forlenget eller utvidet opplæringsløp slik at det gis et grunnlag for å sette standpunktkarakter.

Hvis faglærer ikke har tilstrekkelig vurderingsgrunnlag til å kunne fastsette standpunktkarakter i et fag, skal det treffes et enkeltvedtak om IV etter forskrift til opplæringsloven §§ 4-3 og 4-12 sjette ledd. Det er samme klagerett ved IV som ved standpunktkarakterer. Skolen må derfor kunne begrunne vedtaket sitt. Fylkesmannen er klageinstans.Forberedende voksenopplæring er et forsøk knyttet til opplæring. Det er derfor ikke mulig å gå opp til eksamen som privatist i fagene.

Bestilling av vitnemål

Vitnemål etter Kunnskapsløftet, grunnskolen, skal benyttes i forsøket. Disse kan bestilles hos Utdanningsdirektoratet.

Deltakeren har rett til å bli realkompetansevurdert. Fylkeskommunene har ansvar for realkompetansevurdering på videregående nivå, og kommunene på grunnskolenivå, jf forskrift til opplæringsloven § 4-6 og § 4-11.

2021

 

Regionale samlinger

Dag 1: 10. mars i Zoom

 

Dag 2: 22. april i Zoom

Ledersamling vår

11. mai i Zoom

Nasjonal konferanse

Uke 36, onsdag og torsdag

 

8. og 9. september

Ledersamling høst

 

uke 45, torsdag

 

11. november

2022

 

Regionale samlinger

25. og 26. januar: Øst

 

01.og 02. februar: Sør-vest

08. og 09. februar: Nord

Ledersamling vår

Uke 17, torsdag

 

28. april

Nasjonal konferanse

Uke 36, onsdag og torsdag

 

7. og 8. september

Ledersamling høst

 

uke 45, torsdag

 

10. november

2023

 

Regionale samlinger

24. og 25. januar: Øst

 

31. januar og 1. februar: Sør-vest

 

7. og 8. februar: Nord

Ledersamling vår

Uke 17, torsdag

 

27. april

Nasjonal konferanse

Uke 36, onsdag og torsdag

 

6. og 7. september

Ledersamling høst

 

 

Digitale FVO samlinger våren 2021 (arrangementsiden)

Arrangementsiden vil bli oppdatert fortløpende med påmeldinger, program og ressurser. 

Skolene som deltar i forsøket med FVO må legge til rette for systematisk arbeid med forsøkslæreplanene både innledningsvis og underveis i forsøksperioden.

Det er viktig at alle som underviser etter disse læreplanene har tilstrekkelig læreplanforståelse og kjenner fagenes læreplaner. Det anbefales at ressursgruppa planlegger gode prosesser som bidrar til kollektiv læring i arbeidet med læreplanene.
Skolene skal på bakgrunn av læreplanene i fagene utarbeide lokale læreplaner som ivaretar progresjon fra modul 1–4, sammenheng mellom fag og tilpasninger til lokale forhold.

Kompetanse Norge har utarbeidet ressurser som skolene kan benytte i dette arbeidet.
Ressursene inneholder temaene:

 • Formålsparagrafen
 • Struktur og innhold i forsøkslæreplanene
 • Kompetansebegrepet
 • Lokalt læreplanarbeid

Bli kjent med forsøkslæreplanene for FVO (PowerPoint)

 1. Forslag til arbeid med forsøkslæreplanene (Word)
 2. Lokalt arbeid med læreplanene – refleksjonsark (Word)
 3. Lokalt arbeid med læreplanene – forberedelse til økt 3 (Word)

Kompetanse Norge har utviklet e-læringsressurser i lesing i fagene norsk for språklige minoriteter/norsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag på alle moduler, i tillegg til grunnmodulen. Ressursene bygger på de modulstrukturerte læreplanene i forsøket og kan brukes både som del av opplæringen og som selvstudium.

E-læringsressursene er åpent tilgjengelig ved å følge lenken

Veileder for lærere til bruk av e-læringen (pdf)

Manual for registrering og bruk av Moodle (pdf)

Skoler som deltar i forsøk med FVO kan importere kursene til læringsplattformen de benytter, forutsatt at denne støtter Scorm.  Kompetanse Norge gir ikke support når det gjelder bruk av scormpakker på egen LMS.

Last ned scormpakkene (oppdatert 30. august 2019):

Naturfag:   Norsk for språklige minoriteter:   Samfunnsfag:
Naturfag modul 1 (zip)   Norsk for språklige minoriteter modul 1 (zip)   Samfunnsfag modul 1 (zip)
Naturfag modul 2 (zip)   Norsk for språklige minoriteter modul 2 (zip)   Samfunnsfag modul 2 (zip)
Naturfag modul 3 (zip)   Norsk for språklige minoriteter modul 3 (zip)   Samfunnsfag modul 3 (zip)
Naturfag modul 4 (zip)   Norsk for språklige minoriteter modul 4 (zip)   Samfunnsfag modul 4 (zip)

 

Matematikk   Grunnmodulen   Norsk -
skjønnlitterære tekster
Norsk -fagtekster      
Matematikk modul 1 (zip)   Grunnmodulen (zip)   Norsk skjønnlitterær (zip) Norsk fag (zip)
Matematikk modul 2 (zip)          
Matematikk modul 3 (zip)          

Matematikk modul 4 (zip)          

Karrierelæring er et integrert område i kompetansemål i fagene på modul 3. Det er utviklet undervisningsopplegg som støtte til opplæring i karrierelæring i fagene norsk for språklige minoriteter, samfunnsfag og engelsk.

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) veileder følgende skoler i lesing og skriving på tvers av fag:

 • Asker VO
 • Oslo VO Helsfyr
 • Levanger VO
 • Vikna VO

I vurdering for læring deltar følgende skoler i MOOC-en (Massive Open Online Course) i skolebasert vurdering for læring:

 • Arendal VO
 • Kvinesdal VO
 • Kvalifiseringsenheten i Mandal

I tillegg mottar skolene veiledning fra Høgskolen i Innlandet.

Følgende skoler skal delta i  Nafos pilot Fleksibel opplæring:

 • Asker VO
 • Kvinesdal VO
 • Levanger VO
 • Ryfylke læringssenter

Eksamen FVO våren 2021

Kunnskapsdepartementet besluttet 27. mai at muntlig eksamen etter modul 4 i FVO avlyses, se udir.no for mer informasjon.

Kunnskapsdepartementet besluttet 23. februar 2021 at skriftlig eksamen etter modul 4 i FVO avlyses på lik linje med eksamen i ordinær grunnskole for voksne. Muntlig eksamen gjennomføres som normalt for deltakere på modul 4.
Klikk her for å lese mer om gjennomføring av eksamen.

Opplæringen i FVO følger regjeringens beslutning om at siste frist for å sette standpunktkarakterer er uke 22 (31. mai–4. juni).

Alle opplæringsstedene har meldt opp kandidater i PAS/PGS selv om skriftlig eksamen er avlyst. I de fagene der eksamen blir berørt av koronavirusepidemien, skal opplæringsstedene føre en stiplet linje i rubrikken for eksamenskarakter og aktuell eksamensform. Vitnemålsmerknaden VMM40 «Redusert antall eksamener for elever våren 2021 på grunn av koronavirus» skal brukes.

Det vil da fremgå av vitnemålet hvilken eksamen deltakeren ville ha kommet opp i, hvis eksamen hadde blitt gjennomført som normalt.

Fravær ser ut til å være en særlig utfordring for mange i tilknytning til koronasituasjonen, både når det gjelder egen og egne barns sykdom/karantene, og frafall grunnet manglende kontinuitet i tilbudet. Alle opplæringssteder oppfordres til å følge opp fravær for å sikre tilstrekkelig vurderingsgrunnlag denne våren.

Hvis opplæringsstedet ikke har grunnlag for vurdering, og grunnen til dette er manglende oppfølging fra deltakerens side, må det sendes et skriftlig varsel om «ikke vurderingsgrunnlag» (IV). Dersom deltakeren har fått et varsel før halvårsvurdering med karakter ble gitt, må det varsles på nytt hvis det er tvil om at deltakeren kan få standpunktkarakter, jf. forskrift til opplæringsloven §4-5.

Før det settes IV, bør det vurderes om deltakeren skal få et forsterket opplæringstilbud eller et forlenget opplæringsløp, slik at det gis et grunnlag for å sette standpunktkarakter.

I og med at eksamen faller bort, får standpunktkarakterene ekstra stor betydning for deltakerne. Opplæringsstedene bør derfor kvalitetssikre det lokale arbeidet med sluttvurdering for å sikre at det er den oppnådde sluttkompetansen som måles og som danner grunnlaget for standpunktkarakter.

Videre må vurderingen være basert på varierte vurderingssituasjoner og prøver slik at deltakeren i størst mulig grad får anledning til å vise sin kompetanse. Kompetanse Norge vil tilgjengeliggjøre upubliserte eksamenssett som kan benyttes som en del av sluttvurderingen.

Kompetanse Norge støtter opplæringsstedene i arbeidet med sluttvurdering gjennom følgende tiltak:

 • Samlinger 10. mars med vurdering av skriftlige eksamensbesvarelser i norsk for språklige minoriteter, engelsk og matematikk
 • Publisering av eksempeltekster med vurdering av besvarelser i de tre skriftlige eksamensfagene
 • Publisering av et ubrukt eksamenssett i hvert av de tre skriftlige eksamensfagene som kan benyttes som heldagsprøve i arbeidet med sluttvurdering våren 2021.
 • Publisering av eksempeloppgaver til muntlig eksamen i fagene norsk for språklige minoriteter, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag

Hvis smittesituasjonen medfører at reising bør unngås, kan sensor delta på digitale flater som Teams eller Zoom i forbindelse med gjennomføring av muntlig eksamen.

Begrepet «voksenopplæring» omfatter her deltakere i opplæring spesielt organisert for voksne

 • etter opplæringsloven kapittel 4A, både på grunnskole og videregående opplæringsnivå
 • i forsøket med modulstrukturert opplæring for voksne i regi av Kompetanse Norge
 • i opplæring i norsk og samfunnskunnskap og introduksjonsprogram etter introduksjonsloven/integreringsloven
 • i mottak

Under pandemien har regjeringen innført nasjonale tiltaksnivå for skoler og barnehager, ved bruk av en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå (Imdi). Opplæring for voksne følger det nasjonale nivået for smitteverntiltak for videregående skole. I Udirs veileder om smittevern for videregående skole finner du det oppdatert informasjon om det nasjonale nivået på trafikklysmodellen.

Kommunen er lokal smittevernmyndighet. Den enkelte kommune kan beslutte strengere tiltak lokalt dersom dette vurderes som nødvendig og forholdsmessig. Kommunen kan for eksempel beslutte forsterkede smitteverntiltak ved utbrudd av mer smittsomme virusvarianter. Det er lokal smittevernmyndighet som avgjør hvilket tiltaksnivå den enkelte skole eller opplæringssted skal følge ut ifra hvor mye smitte det er lokalt. Kommunene kan beslutte høyere tiltaksnivå lokalt enn de nasjonale anbefalingene, men de kan ikke beslutte lavere tiltaksnivå enn det nasjonale.

Fra og med mandag 3. mai blir voksenopplæringen, inkludert opplæring etter introduksjonsloven og integreringsloven, ikke lenger regulert i tiltaksnivåene. Det blir dermed opp til kommunene selv å bestemme hvilke tiltak som skal gjelde.

Regjeringen har samlet oppdatert informasjon om tiltak og råd.

Se også oversikt over ulike smitteverntiltak og informasjon om koronasituasjonen i skolen på udir.no.

Det følger av covid-19-forskriften § 12b at virksomheter som gir voksenopplæring, skal ha smittevernfaglig forsvarlig drift.

Det er utgitt smitteveiledere for skole med råd og føringer for hvilke smitteverntiltak som er nødvendig for å oppnå smittevernfaglig forsvarlig drift. Som nevnt over, bør opplæring for voksne etter opplæringsloven og integreringsloven følge råd og føringer i Udirs veileder om smittevernveilederen for videregående skole. Veilederen har et eget punkt om voksenopplæring.

På Utdanningsdirektoratets nettside finner man en oversikt over ulike smitteverntiltak og informasjon om koronasituasjonen for skolen. Informasjon om koronatiltak i skolen. Siden blir forløpende oppdatert. Det er skoleeiers ansvar å sørge for at ansatte er godt kjent med innholdet og utførelsen av smitteverntiltak.

Det enkelte opplæringssted eller den enkelte kommune må gjøre en vurdering av hvordan de på best mulig måte kan ivareta smittevernsituasjonen lokalt med smitteverntiltak i opplæringen.

Endringer i smittesituasjonen både lokalt, regionalt og nasjonalt kan endre seg raskt, og både elever, deltakere og lærere kan oppleve raske endringer i tiltaksnivå og skolehverdagen sin. For å være så godt forberedt som mulig for slike endringer, må skoleeier utarbeide en beredskapsplan for opp- og nedtrapping av smitteverntiltak på de ulike nivåene. Mer informasjon hos Regjeringen:

 

Som en del av regjeringens krisepakke 3 i forbindelse med pandemien, ble det våren 2020 satt av midler til en egen integreringspakke for å gi et styrket opplæringstilbud for flyktninger og andre nyankomne innvandrere under pandemien (regjeringen.no). Tiltakene ble utvidet og videreført i mars 2021. Mer informasjon om styrket opplæringstilbud for flyktninger og nyankomne innvandrere på IMDIs nettsider.

Selv om lokalene skal være stengt eller det må være redusert tilstedeværelse pga. smitteverntiltak, skal deltagerne i utgangspunktet få den opplæringen de har krav på. Dette følger av midlertidige lover om tilpasninger i opplæringsloven, introduksjonsloven og integreringsloven.

Dette innebærer å tilrettelegge opplæringens innhold og metoder slik at den enkelte deltaker opprettholder progresjonen i læringen og får en opplæring tilpasset sine forutsetninger og behov. For noen deltakere innebærer dette tilpasning av opplæringen til personer med lavt nivå på norskferdigheter og som eventuelt heller ikke har tilstrekkelige digitale ferdigheter til å kunne nyttiggjøre seg av en slik opplæring.

Mer informasjon, tips og råd om digital opplæring finnes på IMDis nettside «Kvalifiseringsarbeid under pandemien».

I forbindelse med revideringen av læreplanene i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere skal det utarbeides en kompetansepakke for lærere i voksenopplæringen om digital opplæring og undervisning. Når kompetansepakken foreligger, vil det legges ut en lenke her.

Smittevernveilederen omtaler særskilt oppfølging av sårbare barn og unge. Disse skal ha et stedlig opplæringstilbud. Veilederen gjelder opplæring for voksne så langt den passer, men det er ikke noe krav om at voksne med særlige behov skal ha et tilbud på skolen. Kommuner og fylkeskommuner må likevel gjøre en vurdering av om det er voksne elever eller deltakere som kan ha behov for spesiell oppfølging og tilrettelegging av opplæringen som følge av smitteverntiltakene.

Tiltakene kan føre til sosial isolasjon og/eller manglende kontinuitet i undervisningstilbudet pga. karantene eller hjemmeundervisning. I tillegg kan det være deltakere som ikke kan ivaretas når skolen er stengt eller har redusert åpningstid, for eksempel de med særlig stor omsorgsbyrde, eller de som lever under vanskelige familieforhold. Deltakere med lavt nivå på norskferdigheter og/eller deltakere som ikke har tilstrekkelige digitale ferdigheter kan ha utfordringer med å kunne nyttiggjøre seg av en slik opplæring. Kommuner og fylkeskommuner må vurdere om disse deltakerne er særlig utsatt eller får en forhøyet risiko for ikke å kunne gjennomføre opplæringen. I slike tilfeller må ulike tiltak for særskilt tilrettelegging av opplæringen vurderes for å sikre fortsatt progresjon i og utbytte av opplæringen.

Mer informasjon finnes på IMDis nettside «Kvalifiseringsarbeid under pandemien».

Det følger av midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringslova og friskolelova for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 § 7 at skoleeier så langt som mulig skal sørge for opplæring for voksne selv om skolene er stengt eller driver med begrensninger etter enkeltvedtak eller forskrifter med hjemmel i smittevernloven.

I midlertidig forskrift om tilpasninger i reglene om barnehager, grunnskoler og videregående opplæring som følge av utbrudd av covid-19 §§ 3 og 3a er det fastsatt nærmere regler om opplæring hjemme og på skolen for elever.

Disse reglene gjelder ikke opplæring spesielt organisert for voksne. Årsaken er at det etter ordinære regler er større frihet for skoleeier i å beslutte hvordan opplæringen skal organiseres, inkludert bruk av fjernundervisning. De generelle kravene i opplæringsloven, som at opplæringen skal tilpasses den enkeltes behov, gjelder som vanlig.