Vurdering og eksamen

Viktig informasjon

Vurdering

Deltakere i FVO har samme rett til vurdering som andre deltakere i grunnskole for voksne. Retten til vurdering innebærer både en rett til underveisvurdering, og en rett til sluttvurdering, samt en rett til dokumentasjon av opplæringen, jf. Forskrift til Opplæringslova § 4-1.

Likebehandling i vurderingen av deltakernes kompetanse, forutsetter et tolkningsfellesskap både lokalt, regionalt og i forsøket som helhet. Vurdering er derfor et prioritert område i FVO.

Formålet med vurdering underveis er å fremme læring og gi gode tilbakemeldinger og veiledning til deltakeren underveis i læringsprosessen, jf. Forskrift til Opplæringslova § 4-2.

Deltakerne i forsøket har rett til halvårsvurdering som en del av underveisvurderingen. Tidspunktet for halvårsvurderingen avhenger av hvor lang tid deltakeren skal bruke på den enkelte modul, og bør tidfestes i deltakernes individuelle planer. Halvårsvurderingen skal gis skriftlig og/eller muntlig.  

Sluttvurdering skal gi informasjon om deltakerens kompetanse ved avslutningen av opplæringen i fag etter læreplanene på den aktuelle modulen. Følgende vurderingsuttrykk benyttes i FVO:

Oversikt vurderingsuttrykk som benyttes i FVO

På modul 3 og 4 får deltakerne karakterer i fagene. En viktig forutsetning for å sette karakterer er god læreplanforståelse og en felles forståelse av kompetansemålene.

Ved avslutningen av modul 4 får deltakerne standpunktkarakterer i fagene. Standpunktkarakterene skal gi informasjon om kompetansen til deltakeren ved slutten av opplæringen i et fag, og skal føres på vitnemålet til deltakeren sammen med eksamensresultatene.

Skolens ledelse må legge til rette for utvikling av et tolkningsfellesskap som grunnlag for karaktersetting i fagene.

Vurderingsuttrykket på modul 1 og 2 er «Godkjent/Ikke godkjent». Det er utarbeidet vurderingsveiledere som støtte i vurderingen av nivå for godkjent i alle fagene på modul 1 og 2. Vurderingsveilederne består av to oppgavesett i hver modul, og en lærerveiledning med en beskrivelse av laveste nivå for godkjent.

Vurderingsveilederne vil ikke være tilstrekkelig for å kunne vurdere deltakerens helhetlige kompetanse i faget mot slutten av modulen, og må derfor inngå som en del av et større vurderingsgrunnlag.

Det er frivillig å bruke vurderingsveilederne som er utarbeidet i og for forsøket.  

Ledelsen har ansvar for å legge til rette for utvikling av en felles forståelse i kollegiet for hva som er godkjent/ikke godkjent i fagene.

Du finner vurderingsveilederne her. Siden er beskyttet med passord som skal være tilsendt til de som skal ha tilgang.

Modulstrukturert opplæring skal kunne tilpasses voksnes livssituasjon og gi mulighet for pause i opplæringen, for eksempel på grunn av arbeid og omsorgsoppgaver. En viktig forutsetning for utprøving av fleksibilitet i forsøket er at deltakeren skal kunne få dokumentasjon etter hver fullført modul i form av et kompetansebevis. Kompetansebeviset kan også benyttes som grunnlag for innplassering på riktig modul på et nytt opplæringssenter ved flytting.

Kompetansebevis skrives ut som dokumentasjon i de tilfellene der vilkåret for å få vitnemål ikke er oppfylt, hvis deltakeren selv ønsker det. I kompetansebeviset skal vurderingsuttrykket for modulen i forsøket brukes. Dette betyr at for grunnmodulen benyttes «Deltatt», for modul 1 og 2 «Godkjent»/«Ikke godkjent» og for modul 3 og 4 benyttes tallkarakterer.

Hvis en deltaker har fått «ikke godkjent», kan deltakeren likevel be om å få utstedt et kompetansebevis. Kompetansebeviset dokumenterer da at deltakeren har vært gjennom opplæring i en modul.

Kompetansebevis etter Kunnskapsløftet, grunnskoleopplæring for voksne, skal benyttes i forsøket. Disse bestilles hos Utdanningsdirektoratet.

Eksamen

Forsøkslæreplanene beskriver eksamensordningene i hvert enkelt fag. Skriftlig eksamen i norsk for språklige minoriteter/norsk, engelsk og matematikk gjennomføres to ganger i året, vår og høst. Eksamensoppgaver til sentralt gitt skriftlig eksamen for FVO, utvikles av Kompetanse Norge.

Eksamen i vårsemesteret følger Utdanningsdirektoratets eksamenskalender. Kommunen har ansvar for å trekke fag og deltakere til eksamen om våren.

Kompetanse Norge fastsetter dato for eksamen i høstsemesteret, og trekker ut ett fag. Kommunen trekker ut deltakere på vanlig måte.

Høsten 2020

Påmelding, tilgang til eksamensoppgavene og opplasting av eksamensbesvarelser og sensur foregår i et eget delingsrom opprettet for hver skole som skal melde opp deltakere til eksamen. Utdanningsdirektoratet oppretter delingsrommene som Kompetanse Norge administrerer.

Nærmere informasjon om dette følger.  

Påmeldingsperiode: 1. september til 1. oktober

Eksamensdato:   Torsdag 26. november.

Eventuell forberedelsesdag: 25. november.

Fellessensur:  4. januar 2021

Du finner eksempeloppgaver her. Siden er beskyttet med passord som er formidlet til skolene. 

Du finner eksamensoppgavene her. Siden er beskyttet med passord som er formidlet til skolene.

Muntlig eksamen er en lokalt gitt. Hvert opplæringssted utvikler derfor selv oppgaver og har ansvaret for gjennomføringen av eksamen. De regionale nettverkene oppfordres til å samarbeide både om utvikling av oppgaver, tolkningsfellesskap og gjennomføring av muntlig eksamen.

Dagen før muntlig eksamen er en obligatorisk forberedelsesdag der alle hjelpemidler er tillatt. Deltakerne skal få oppgitt et tema eller en problemstilling som er relevant for tema på eksamen. Forberedelsesdelen skal ikke inngå i vurderingsgrunnlaget, jf. Forskrift til Opplæringslova §4-22.

Muntlig eksamen skal vurderes av to sensorer, hvorav én av dem er ekstern. Den andre læreren kan være faglæreren til deltakeren. Den eksterne sensoren må ha god kjennskap til læreplanene for FVO.

For å få vitnemål, må deltakeren ha standpunktkarakter i alle fem fagene og eksamenskarakter i ett fag med sentralt gitt skriftlig eksamen og ett fag med lokalt gitt muntlig eksamen. Hvis deltakeren er realkompetansevurdert og har fått godkjent kompetanse på nivå med kompetansemålene på modul 4 i ett eller flere av fagene, faller dette kravet bort.

Når standpunktkarakter er satt, er det ikke mulig å gjøre endringer.

På vitnemålet skal egne fagkoder for forsøket benyttes. Fagkodene finnes på Utdanningsdirektoratets nettsider på lik linje med fagkoder for øvrig opplæring.

Tilsagnsbrevet, der kommunen blir innvilget deltakelse i forsøket, skal legges ved vitnemålet, og vitnemålsmerknaden VMM23 «Jf. vedlegg» skal føres på.   

Deltakere som får «Ikke vurderingsgrunnlag» (IV) i ett eller flere fag, har ikke rett til vitnemål, men skal ha kompetansebevis som beskriver oppnådd kompetanse. Karakteren 1 oppfyller vitnemålskravet i det aktuelle faget.

For mer informasjon om vitnemål, se Utdanningsdirektoratets regelverkstolkninger

Ikke vurderingsgrunnlag (IV)

Dersom skolen ikke har grunnlag for vurdering, og grunnen til dette er manglende oppfølging fra deltakerens side, må skolen sende skriftlig varsel om IV.

Deltakere som har fått et varsel om IV før halvårsvurdering med karakter ble gitt, må varsles på nytt hvis det er tvil om at deltakeren kan få standpunktkarakter, jf. forskrift til opplæringslova §4-5,  for utdypende regler.  

Det bør vurderes om deltakeren skal få et forlenget eller utvidet opplæringsløp slik at det gis et grunnlag for å sette standpunktkarakter.

Hvis faglærer ikke har tilstrekkelig vurderingsgrunnlag til å kunne fastsette standpunktkarakter i et fag, skal det treffes et enkeltvedtak om IV etter forskrift til opplæringsloven §§ 4-3 og 4-12 sjette ledd. Det er samme klagerett ved IV som ved standpunktkarakterer. Skolen må derfor kunne begrunne vedtaket sitt. Fylkesmannen er klageinstans.Forberedende voksenopplæring er et forsøk knyttet til opplæring. Det er derfor ikke mulig å gå opp til eksamen som privatist i fagene.

Bestilling av vitnemål

Vitnemål etter Kunnskapsløftet, grunnskolen, skal benyttes i forsøket. Disse kan bestilles hos Utdanningsdirektoratet.