Vurdering og eksamen

Vurdering

Deltakere i FVO har samme rett til vurdering som andre deltakere i grunnskole for voksne. Retten til vurdering innebærer både en rett til underveisvurdering, og en rett til sluttvurdering, samt en rett til dokumentasjon av opplæringen, jf. Forskrift til Opplæringslova § 4-1.

Likebehandling i vurderingen av deltakernes kompetanse, forutsetter et tolkningsfellesskap både lokalt, regionalt og i forsøket som helhet. Vurdering er derfor et prioritert område i FVO.

Formålet med vurdering underveis er å fremme læring og gi gode tilbakemeldinger og veiledning til deltakeren underveis i læringsprosessen, jf. Forskrift til Opplæringslova § 4-2

Deltakerne i forsøket har rett til halvårsvurdering som en del av underveisvurderingen. Dette innebærer at deltakerne har rett til en halvårsvurdering midtveis i modulen. Denne skal gis skriftlig og/eller muntlig. Tidspunktet for halvårsvurderingen avhenger av hvor lang tid deltakeren skal bruke på den enkelte modul, og bør tidfestes i deltakernes individuelle planer.

Sluttvurdering skal gi informasjon om deltakerens kompetanse ved avslutningen av opplæringen i fag etter læreplanene på den aktuelle modulen. Følgende vurderingsuttrykk benyttes i FVO:

Oversikt vurderingsuttrykk som benyttes i FVO

På modul 3 og 4 får deltakerne karakterer i fagene. En viktig forutsetning for å sette karakterer er god læreplanforståelse og en felles forståelse av kompetansemålene.

Ved avslutningen av modul 4 får deltakerne standpunktkarakterer i fagene. Standpunktkarakterene skal gi informasjon om kompetansen til deltakeren ved slutten av opplæringen i et fag, og skal føres på vitnemålet til deltakeren.

Kompetanse Norge har i samarbeid med lærere fra noen av forsøksskolene utarbeidet vurderingsveiledere til bruk i sluttvurderingen etter modulstrukturerte læreplaner i alle fagene for modul 1 og 2. Vurderingsuttrykket på modul 1 og 2 er «Godkjent/Ikke godkjent». Vurderingsveilederne består av to oppgavesett i hver modul, og en lærerveiledning med en beskrivelse av laveste nivå for godkjent.

Lærestedene velger selv om de vil benytte vurderingsveilederne utviklet av Kompetanse Norge i vurderingsarbeidet, eller om de vil utvikle vurderingsveiledere lokalt.

Ledelsen har ansvar for å legge til rette for utvikling av en felles forståelse i kollegiet for hva som er godkjent/ikke godkjent i det enkelte faget på modul 1 og 2.

Du finner vurderingsveilederne her (siden er beskyttet med passord som skal være tilsendt til de som skal ha tilgang)[siden flyttes over fra kompetanseløftet]

Det er en føring for forsøket at deltakeren skal kunne få dokumentasjon på fullført modul.

Kompetansebevis blir skrevet ut som dokumentasjon i de tilfellene der vilkåret for å få vitnemål ikke er oppfylt. Kompetansebeviset skal vise hvilken standpunkt- og eksamenskarakter som er oppnådd etter modul 4 i faget, og godkjent realkompetanse.

Kompetansebevis blir også skrevet ut som dokumentasjon på fullført opplæring i grunnmodulen, modul 1, 2, 3 og 4 i fagene. Dette gjelder også for vurderingen «ikke godkjent» på modul 1 og 2, hvis deltakeren selv ønsker dette. Kompetansebeviset dokumenterer da at deltakerne har vært gjennom opplæring på en modul.

Kompetansebevis etter Kunnskapsløftet, grunnskoleopplæring for voksne, skal benyttes i forsøket. Disse bestilles hos Utdanningsdirektoratet.

Eksamen

Forsøkslæreplanene beskriver eksamensordningene i hvert enkelt fag. Skriftlig eksamen i norsk for språklige minoriteter/norsk, engelsk og matematikk gjennomføres to ganger i året, vår og høst. Eksamensoppgaver til sentralt gitt skriftlig eksamen for FVO, utvikles av Kompetanse Norge.

Eksamen i vårsemesteret følger Utdanningsdirektoratets eksamenskalender. Kommunen har ansvar for å trekke fag og deltakere til eksamen om våren.

Kompetanse Norge fastsetter dato for eksamen i høstsemesteret, og trekker ut ett fag. Kommunen trekker ut deltakere på vanlig måte.

Høsten 2019

26. november
Trekkfaget for skriftlig eksamen høsten 2019 er Engelsk (ENGV005)

27. november
Skolene får tilgang til forberedelsesmateriell kl 07.00 hvis dette er aktuelt for trekkfaget.

28. november
Gjennomføring av eksamen. Oppgaven kan lastes ned fra kl 07.00. Eksamen starter kl 09.00 (4 timer)

 

Våren 2019

Skolene offentliggjør trekk 14. mai kl. 09:00

Eksamensveiledninger for 2019 er tilgjengelig (samme passord som for eksamensoppgaver og vurderingsveiledere)

Fellessensur: 17. juni

Resultatene publiseres i PAS på vanlig måte og er tilgjengelig for skolene 18. juni.

Klagefristen er ti dager fra sensuren faller og løper ut fredag 28. juni. Deltakerne bør derfor få informasjon om eksamensresultatet 18. juni slik at de rekker klagefristen.

Klagesensuren er 2. juli.

Eksamensdatoer

Matematikk (MATV004/MATV005/MATV006): torsdag 16. mai

Norsk for språklige minoriteter (NORV012) og Norsk (NORV005):

  • Forberedelsesdag: mandag 20. mai
  • Skriftlig eksamen: tirsdag 21. mai

Engelsk (ENGV005):

  • Forberedelsesdag: torsdag 23. mai
  • Skriftlig eksamen: fredag 24. mai

Du finner eksempeloppgaver her (siden er beskyttet med passord som skal være tilsendt til de som skal ha tilgang)

Du finner eksamensoppgavene her (siden er beskyttet med passord som skal være tilsendt til de som skal ha tilgang)

Muntlig eksamen er en lokalt gitt eksamen. Dette innebærer at det enkelte lærestedet selv utvikler eksamensoppgaver og har ansvaret for gjennomføringen av denne.

Dagen før muntlig eksamen er en obligatorisk forberedelsesdag der alle hjelpemidler er tillatt. Deltakerne skal få et tema eller en problemstilling som er relevant for tema på eksamen. Forberedelsesdelen skal ikke inngå i vurderingsgrunnlaget, jf. Forskrift til Opplæringslova §4-22.

Muntlig eksamen skal vurderes av to sensorer, hvorav én av dem er ekstern. Den andre læreren kan være faglæreren til deltakeren. Den eksterne sensoren må ha god kjennskap til læreplanene for FVO.

Det utstedes vitnemål når fagene norsk for språklige minoriteter/norsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og engelsk er fullført i modul 4.

Vitnemål etter Kunnskapsløftet, grunnskolen, skal benyttes i forsøket. Disse bestilles hos Utdanningsdirektoratet.