Oppfølging av opplæringsstedene

Her er presentasjoner fra samlinger og konferanser, informasjon om pedagogisk utviklingsarbeid, tilgang til e-læringsressurser i lesing samt andre aktuelle ressurser.

 

Konferanser og samlinger

Kompetanse Norge følger opp skolene gjennom faste samlinger og konferanser for ledere og lærere.

På ledersamlingene vår og høst løftes sentrale utfordringer i forsøket, og det legges til rette for erfaringsdeling og diskusjon. På den nasjonale konferansen og de regionale samlingene er lesing og skriving på tvers av fag og vurdering gjennomgående tema.

 
Samling2020202120222023

Regionale samlinger

Uke 4, 5 og 6

 

 

21.–22. januar: Øst

28.–29. januar: Sør og Vest

4.–5. februar: Midt og Nord

26.–27. januar: Øst

2.–3. februar: Sør og Vest

9.–10. februar: Midt og Nord

25.– 26. januar: Øst

1.–2. februar:
Sør og Vest

8.–9. februar: Midt og Nord

24.–25. januar: Øst

31. januar–1. februar:  Sør og Vest

7.– 8. februar: Midt og Nord

Ledersamling vår

Uke 17

23. april

29. april

28. april

27. april

Nasjonal konferanse

uke 36

9.–10. september

 8.–9. september

7.–8. september

6.–7. september

Ledersamling høst

uke 45

 

12. november

11. november

10. november

 

 

2019:

Det ble arrangert en oppstartskonferanse for kommuner som deltar i utvidelsen av forsøket 5. juni og 6. juni 2019. Temaene var blant annet presentasjoner av læreplaner, erfaringer fra FVO og om kombinasjonsforsøk og fag- og yrkesopplæringen.

Se presentasjonene fra oppstartskonferansen 2019

2017:

Det ble arrangert en oppstartskonferanse for forsøket 31. mai og 1. juni 2017. Temaet var forsøkslæreplaner og organisering av forsøk.

Se presentasjonene fra oppstartskonferansen

Ressurser

Skolene som deltar i forsøket med FVO må legge til rette for systematisk arbeid med forsøkslæreplanene både innledningsvis og underveis i forsøksperioden.

Det er viktig at alle som underviser etter disse læreplanene har tilstrekkelig læreplanforståelse og kjenner fagenes læreplaner. Det anbefales at ressursgruppa planlegger gode prosesser som bidrar til kollektiv læring i arbeidet med læreplanene.
Skolene skal på bakgrunn av læreplanene i fagene utarbeide lokale læreplaner som ivaretar progresjon fra modul 1–4, sammenheng mellom fag og tilpasninger til lokale forhold.

Kompetanse Norge har utarbeidet ressurser som skolene kan benytte i dette arbeidet.
Ressursene inneholder temaene:

 • Formålsparagrafen
 • Struktur og innhold i forsøkslæreplanene
 • Kompetansebegrepet
 • Lokalt læreplanarbeid

Bli kjent med forsøkslæreplanene for FVO (PowerPoint)

 1. Forslag til arbeid med forsøkslæreplanene (Word)
 2. Lokalt arbeid med læreplanene – refleksjonsark (Word)
 3. Lokalt arbeid med læreplanene – forberedelse til økt 3 (Word)

Kompetanse Norge har utviklet e-læringsressurser i lesing i fagene norsk for språklige minoriteter/norsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag på alle moduler, i tillegg til grunnmodulen. Ressursene bygger på de modulstrukturerte læreplanene i forsøket og kan brukes både som del av opplæringen og som selvstudium.

E-læringsressursene er åpent tilgjengelig ved å følge lenken

Veileder for lærere til bruk av e-læringen (pdf)

Manual for registrering og bruk av Moodle (pdf)

Skoler som deltar i forsøk med FVO kan importere kursene til læringsplattformen de benytter, forutsatt at denne støtter Scorm.  Kompetanse Norge gir ikke support når det gjelder bruk av scormpakker på egen LMS.

Last ned scormpakkene (oppdatert 30. august 2019):

Naturfag:   Norsk for språklige minoriteter:   Samfunnsfag:
Naturfag modul 1 (zip)   Norsk for språklige minoriteter modul 1 (zip)   Samfunnsfag modul 1 (zip)
Naturfag modul 2 (zip)   Norsk for språklige minoriteter modul 2 (zip)   Samfunnsfag modul 2 (zip)
Naturfag modul 3 (zip)   Norsk for språklige minoriteter modul 3 (zip)   Samfunnsfag modul 3 (zip)
Naturfag modul 4 (zip)   Norsk for språklige minoriteter modul 4 (zip)   Samfunnsfag modul 4 (zip)

 

Matematikk   Grunnmodulen   Norsk -
skjønnlitterære tekster
Norsk -fagtekster      
Matematikk modul 1 (zip)   Grunnmodulen (zip)   Norsk skjønnlitterær (zip) Norsk fag (zip)
Matematikk modul 2 (zip)          
Matematikk modul 3 (zip)          

Matematikk modul 4 (zip)          

Nettkurset Språk i arbeid viser hvordan arbeidsplasser kan legge til rette for mer språklæring i arbeidshverdagen. Nettkurset ble utarbeidet særlig for deltakere i norskopplæring som har praksis, men det passer også for bedrifter og virksomheter som har lærlinger som trenger å bli bedre i norsk. 

Her er det tips til enkle grep og arbeidsmetoder for deltakere i kombinasjonsforsøket.
Gjennomføring av nettkurset
Kurset består av filmer, bilder, oppgaver, informasjonstekster og støttemateriell til arbeidsplassen. Det er delt inn i tre korte introduksjonsmoduler og tre hovedmoduler:

 1. Å lære et nytt språk
 2. En språkutviklende arbeidsplass
 3. Å legge til rette for språklæring på jobben

Kurset er gratis og åpent tilgjengelig. Det tar omtrent en og en halv time å gjennomgå hele kurset, men det er en fordel å ta kurset i mindre deler og gjerne to eller flere sammen.

 

Karrierelæring er et integrert område i kompetansemål i fagene på modul 3. Det er utviklet undervisningsopplegg som støtte til opplæring i karrierelæring i fagene norsk for språklige minoriteter, samfunnsfag og engelsk.

Pedagogisk utviklingsarbeid

Som en del av forsøket med FVO har Kompetanse Norge igangsatt pedagogisk utviklingsarbeid i lesing og skriving på tvers av fag og vurdering for læring. Utviklingsarbeidet startet opp høsten 2018 og avsluttes våren 2020.

Målet med det pedagogiske utviklingsarbeidet er å utvikle en hensiktsmessig og felles praksis innenfor de to områdene, tilpasset voksne deltakere fra språklige minoriteter. Erfaringer fra utviklingsarbeidet skal spres til de øvrige skolene i forsøket.

Høsten 2019 settes det i gang pedagogisk utviklingsarbeid knyttet til tospråklig fagopplæring på nett i fagene matematikk og naturfag på modul 3 og 4. Nafo er ansvarlig for prosjektet «Fleksibel opplæring», og nå inngår skoler i FVO som en del av deres pilot.

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) veileder følgende skoler i lesing og skriving på tvers av fag:

 • Asker VO
 • Oslo VO Helsfyr
 • Levanger VO
 • Vikna VO

I vurdering for læring deltar følgende skoler i MOOC-en (Massive Open Online Course) i skolebasert vurdering for læring:

 • Arendal VO
 • Kvinesdal VO
 • Kvalifiseringsenheten i Mandal

I tillegg mottar skolene veiledning fra Høgskolen i Innlandet.

Følgende skoler skal delta i  Nafos pilot Fleksibel opplæring:

 • Asker VO
 • Kvinesdal VO
 • Levanger VO
 • Ryfylke læringssenter