Veiledning i arbeidslivskunnskap

Voksenopplæringssenteret i Bærum har, på oppdrag fra Kompetanse Norge, utarbeidet en veiledning i arbeidslivskunnskap som er ment som et hjelpemiddel for lærere i norskopplæringen for å gjøre norskundervisningen mer arbeidsrettet.

Kvinnelig bussjåfør tar i mot betaling

Deltakerne i norskopplæringen har behov for å lære om arbeidslivet i Norge, både formelle og uformelle elementer i norsk arbeidsliv. De arbeidsrettede temaene i Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere bør derfor i større grad vektlegges helt fra starten av norskopplæringen, både det språklige og det som handler om arbeidslivskunnskap.

I veiledningen er det også tatt inn innholdselementer som strekker seg ut over Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. For å kunne definere hvilke innholdskomponenter som burde være med i arbeidslivskunnskap for alle nivåer, ble Det felles europeiske rammeverket for språk brukt som drahjelp.

Veiledningen er strukturert i to kolonner; èn kolonne som lister opp tema og kompetansemål på de ulike nivåene, og èn kolonne der kompetansemålene blir brutt ned til mer konkrete og håndterbare læringsmål. Lærerne står selv fritt til å velge ut temaer fra veiledningen i forhold til deltakernes behov. Vi jobber nå videre med å også utvikle konkrete ressurser knyttet til læringsmålene.

Veiledning i arbeidslivskunnskap