Samfunnskunnskapsprøve

Her finner du informasjon til prøvesteder, opplæringssteder og lærere om samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere.

Stortinget

Prøvesiden til innvandrere

Informasjon til deg som skal ta prøven finner du på samfunnskunnskapsprøven.no.

Læreplan i samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Ny læreplan finner du her.

IMDi og Kompetanse Norge har utviklet en veileder som er ment å være et hjelpemiddel for kommunene i arbeidet med kvalifisering etter introduksjons- og integreringsloven. Veilederen vil oppdateres og suppleres i løpet av våren 2021. Les om kvalifiseringsarbeid under pandemien hos IMDi. (oppdatert 15.02.2021)

Under covid-19-pandemien har kommunene måttet tilpasse kvalifiseringsarbeidet sitt overfor flyktninger og andre nyankomne innvandrere. Denne veilederen som er utarbeidet av IMDi og Kompetanse Norge er ment å være et hjelpemiddel for kommunene i arbeidet med kvalifisering etter introduksjons- og integreringsloven. Veilederen inneholder beskrivelser av forskjellige metoder og tiltak, verktøy og ressurser, og eksempler til inspirasjon. Veilederen vil oppdateres og suppleres i løpet av våren 2021.

Les om kvalifiseringsarbeid under pandemien hos IMDi

Prøvedatoer

Den enkelte kommune bestemmer selv tidspunktet de vil arrangere prøven i samfunnskunnskap.

Oppmelding

Opplæringsstedene melder selv opp deltakere som har rett til gratis prøve i PAD.

Personer som ikke har rett til gratis prøve, må melde seg opp selv på samfunnskunnskapsprøven.no og betale en prøveavgift som kommunen har fastsatt.

Det er viktig at prøvestedene oppretter prøver for privatister i PAD ved å velge at prøven skal bli tilgjengelig for privatistoppmelding.

Retningslinjer og veiledninger

Kompetanse Norge har utarbeidet vedtaksmaler som kommunene kan ta utgangspunkt i når de skal fatte vedtak i forbindelse med gjennomføring av prøvene. Malene kan lastes ned som Word-filer:

Kun norskprøven og samfunnskunnskapsprøven:

Kun samfunnskunnskapsprøven og Statsborgerprøven:

Lokal tilpasning av prøven

Prøven kan tilpasses kandidatenes forutsetninger og behov uten at det faller inn under bestemmelsen om tilrettelegging av prøven. Lokal tilpasning kan for eksempel være å benytte den innspilte lyden på prøven, eller justere skriftstørrelsen. Dette gjøres i nettleseren på den aktuelle datamaskinen. Man trenger ikke å søke om lokal tilpasning på forhånd.

Muntlig gjennomføring av prøve

Adgangen til å gjennomføre samfunnskunnskapsprøven muntlig er regulert i Forskrift til integreringsloven og i prøvereglementet punkt 5.4. Muntlig gjennomføring av prøve kun gjelder i særskilte tilfeller. For de fleste kandidater vil det være tilstrekkelig å benytte den innspilte lyden på prøven.

Kandidater som skal gjennomføre prøven muntlig skal meldes opp til prøven i PAD, som ved vanlig gjennomføring. På prøvedagen startes også prøven i prøveplattformen på vanlig måte. Kandidaten skal gjennomføre prøven sammen med en prøveleder og en ekstern eksaminator. Med «ekstern» menes her en lærer som ikke underviser kandidaten på prøvetidspunktet.

Eksaminator skal snakke det språket som prøven skal gjennomføres på, og eksaminators rolle er å lese opp spørsmål og svaralternativer under prøvegjennomføringen. Kandidaten skal selv velge svaralternativ i prøveplattformen. Eksaminator skal ikke foreta noen kontroll av kandidatens svar, ettersom prøven rettes digitalt. Prøveleder har ansvaret for å sikre en forsvarlig gjennomføring av prøven.

Hvis det ikke er praktisk mulig med en ekstern eksaminator som snakker det språket kandidaten skal gjennomføre prøven på, skal kommunen sørge for kvalifisert tolk. Som et minimum skal tolken være registrert i Nasjonalt tolkeregister. Utgifter til tolk må dekkes av kommunen der kandidaten er bosatt.

Muntlig gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven med tolk

Når prøven i samfunnskunnskap gjennomføres ved hjelp av tolk, skal prøveleder også inneha rollen som eksaminator.

Tolkens oppgave er å oversette spørsmål og svaralternativer i prøven. Kandidaten skal selv velge svaralternativ i prøveplattformen. Tolkens rolle er å formidle budskapet mellom kandidaten og prøveleder/eksaminator, ikke å foreta noen kontroll av kandidatens svar.

Når samfunnskunnskapsprøven oversettes ved hjelp av tolk, er det svært viktig at man velger språkversjonen «morsmål» når man starter prøven. Språkversjonen «morsmål» er på norsk bokmål, men fordi det er nye krav til statsborgerskap er det viktig at det fremkommer av prøvebeviset at prøven er tatt på et annet språk enn norsk.

Kandidatene har i utgangspunktet én time til rådighet for å gjennomføre samfunnskunnskapsprøven. Dersom prøven skal gjennomføres med tolk vil det naturligvis ta noe lenger tid enn ved ordinær gjennomføring. Ved muntlig gjennomføring av prøven må prøvestedene derfor bruke faglig skjønn for å avgjøre hvor lang tid kandidaten skal få til rådighet – innenfor en rimelig grense. 

Særskilt tilrettelegging av samfunnskunnskapsprøven

For samfunnskunnskapsprøven kan kandidater søke om ulike former for særskilt tilrettelegging. Kandidaten må søke om dette ved kommunen/prøvestedet senest tre dager etter fristen for oppmelding. Særskilt tilrettelegging er regulert i forskriftens § 25. 

Eksempler på særskilt tilrettelegging kan være utvidet tid, å avlegge prøven i enerom, bruk av skjermleser eller leselist m.m. Se mer informasjon under punkt 5.2 i prøvereglementet. 

Prøvestedet må sende ut innkallingsbrev til kandidatene senest to uker før prøvedatoen. Innkallingsbrevet skrives ut fra PAD og inneholder:

 • informasjon om tid og sted for prøvegjennomføringen
 • informasjonsskriv om den praktiske gjennomføringen av prøven

Informasjonsskrivene til kandidatene for norskprøven, samfunnskunnskapsprøven og/eller Statsborgerprøven er også tilgjengelige her (oppdatert 7. juni 2021):

Følgende oversettelser er oppdatert 7. april 2021:

Brukermanualen er erstattet av en support-tjeneste

Resultater

Resultatene på prøven registreres automatisk som «bestått» eller «ikke bestått» i PAD etter at kandidaten har avlagt prøven. Kandidaten får ikke vite resultatet før prøvebevis sendes ut.

Det er ikke mulig å klage på resultatet på samfunnskunnskapsprøven.

Kandidatene kan klage på formelle feil ved gjennomføring av prøve eller delprøve. Formelle feil kan for eksempel være feil under avviklingen av prøven som kandidaten mener kan ha hatt betydning for resultatet.

Klagen skal rettes mot prøvestedet der kandidaten tok prøven. En klage må framsettes skriftlig, og den må være begrunnet. Klagefristen er tre uker etter at prøven er gjennomført.

Dersom klager får medhold, blir prøveresultatet annullert. Klager får da gå opp til ny prøve eller delprøve gratis. Dersom klager ikke får medhold, oversendes klagen til Fylkesmannen, som fatter endelig vedtak. Uttalelse fra prøveleder og prøveansvarlig skal følge klagen.

Prøvestedet skal skrive ut prøvebevis fra PAD og formidle dette til kandidatene etter at sensuren har falt. Prøvebeviset skal skrives ut på blanke ark.

En beskrivelse av hva prøven måler står på baksiden av prøvebeviset.

Bakside på prøvebeviset – bokmål (pdf)


Kandidater som har fått «ikke bestått» på samfunnskunnskapsprøven eller Statsborgerprøven, skal motta et brev i stedet for prøvebevis. Prøvestedet skal skrive ut dette brevet fra PAD.

Mer informasjon om prøvebeviset finner du i prøvereglementet for gjennomføring av prøven.

 

Mulige resultater

Prøve Mulige resultater
Norskprøven*
 • Ikke nok grunnlag for vurdering
 • Under A1
 • A1
 • A2
 • B1
 • B2
Samfunnskunnskapsprøven
 • Bestått
 • Ikke bestått
Statsborgerprøven
 • Bestått
 • Ikke bestått

*På norskprøven får kandidaten resultater på hver av delene i prøven. Hvis kandidaten har tatt prøven flere ganger, er det det beste resultatet som står på prøvebeviset.

Om prøven

Innhold

Målene i læreplanen for 50 timer samfunnskunnskap styrer hvordan innholdet i prøven blir. Læringsressursen samfunnskunnskap.no dekker pensum og svarene på oppgavene i prøven blir å finne der. Prøven i samfunnskunnskap varer i maksimalt 60 minutter.

Språk

Samfunnskunnskapsprøven foreligger på språkene:

 • albansk
 • amharisk
 • arabisk
 • bosnisk/kroatisk/serbisk
 • burmesisk
 • dari
 • engelsk
 • fransk
 • kinesisk (mandarin)
 • kurdisk (kurmaji)
 • kurdisk (sorani)
 • norsk (bokmål og nynorsk)
 • pashto
 • persisk (farsi)
 • portugisisk
 • russisk
 • somali
 • spansk
 • swahili
 • tagalog
 • tamil
 • thai
 • tigrinja
 • tyrkisk
 • uigur
 • urdu
 • vietnamesisk

For språkene arabisk, dari, engelsk, fransk, kurdisk (kurmanji), kurdisk (sorani), norsk (bokmål og nynorsk), pashto, somali, tigrinja og urdu er prøven også lest inn som lydfil.

Kompetanse Norge bruker statsautoriserte translatører når vi oversetter oppgavene til prøven. For enkelte små språkgrupper finnes ikke statsautoriserte translatører, og da bruker vi erfarne tolker. Alle oversetterne har målspråket som morsmål. En del språk har dialektforskjeller og det kan også være forskjell på formelt språk og dagligtale. Vi bruker alltid to oversettere på hvert språk for å kvalitetssikre oversettelsene. Navn på norske institusjoner kan være vanskelig å oversette. Vi skriver derfor institusjonsnavnet på norsk i parentes i oversettelsene, som for eksempel Nav og NOKUT.

Muntlig gjennomføring av prøven

Kandidater som ikke får prøven på et språk de forstår godt, eller som ikke har tilstrekkelige leseferdigheter, kan avlegge prøven muntlig. Se avsnitt om tilpasning og tilrettelegging over. 

Bruk av tolk

Hvis det ikke er praktisk mulig å benytte eksaminator og ekstern sensor som snakker et språk kandidaten forstår godt, må kommunen sørge for kvalifisert tolk. Som et minimum skal tolken være registrert i Nasjonalt tolkeregister. Utgifter til tolk må dekkes av kommunen der kandidaten er bosatt.

For å få riktig språk på prøvebeviset er det lagt inn en språkversjon som tolken skal bruke. Språket er markert i prøveplattformen som «morsmål» og er nå i listen over tilgjengelige språk i prøven. Prøveversjonen «morsmål» er på bokmål, men på prøvebeviset vil det da stå «morsmål» og ikke bokmål/nynorsk.

Eksempeloppgavene viser hvordan oppgavene i selve prøven er. Læreren bør gjennomgå eksempeloppgavene med deltakerne slik at de kjenner de ulike oppgavetypene godt før de tar prøven.

Målet med forberedelsene er å sikre at det er deltakernes kunnskaper som måles i prøven i samfunnskunnskap, og ikke de digitale ferdighetene.

Før lærerne går igjennom eksempeloppgavene med deltakerne, er det viktig at prøvestedet har gjennomgått sjekkliste for it-ansvarlige.

Se eksempeloppgaver