Samfunnskunnskapsprøve

Her finner du informasjon til prøvesteder, opplæringssteder og lærere om samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere.

Stortinget

Informasjon til innvandrere

Informasjon til deg som skal ta prøven finner du på samfunnskunnskapsprøven.no.

Prøvedatoer

Den enkelte kommune bestemmer selv tidspunktet de vil arrangere prøven i samfunnskunnskap.

Oppmelding

Oppmelding av deltakere

Opplæringsstedene melder selv opp deltakere som har rett til gratis prøve i PAD.

Oppmelding for privatister

Personer som ikke har rett til gratis prøve, må melde seg opp selv på samfunnskunnskapsprøven.no og betale en prøveavgift som kommunen har fastsatt.

Det er viktig at prøvestedene oppretter prøver for privatister i PAD ved å velge at prøven skal bli tilgjengelig for privatistoppmelding.

Retningslinjer og veiledninger

Prøvereglement og maler

Det er kommunene som har ansvaret for å gjennomføre samfunnskunnskapsprøven. I prøvereglementet finner du retningslinjer for hvordan kommunene skal gjennomføre prøven.

Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven (pdf)

Vedtaksmaler

Kompetanse Norge har utarbeidet vedtaksmaler som kommunene kan ta utgangspunkt i når de skal fatte vedtak i forbindelse med gjennomføring av prøven. Malene kan lastes ned som Word-filer:

Vedtak om muntlig gjennomføring av prøve (bokmål)
Nynorsk versjon

Vedtak om særskilt tilrettelegging av prøve (bokmål)
Nynorsk versjon

Vedtak om fritak fra plikten til prøve (bokmål)
Nynorsk versjon

Vedtak om bortvisning fra prøve (bokmål)
Nynorsk versjon

Vedtak om utelukkelse fra prøve (bokmål)
Nynorsk versjon

Innkallingsbrev til prøve

Prøvestedet må sende ut innkallingsbrev til kandidatene senest to uker før prøvedatoen. Innkallingsbrevet skrives ut fra PAD. Sammen med brevet skal kandidatene få informasjonsskriv om den praktiske gjennomføringen av prøven.

Last ned informasjonsskrivet på ulike språk:

Informasjonsskriv til kandidatene, bokmål (pdf)
Nynorsk versjon (pdf)
Amharisk (pdf)
Arabisk (pdf)
Burmesisk (pdf)
Dari (pdf)
Engelsk (pdf)
Farsi (pdf)
Fransk (pdf)
Portugisisk (pdf)
Russisk (pdf)
Somali (pdf)
Sorani (pdf)
Spansk (pdf)
Thai (pdf)
Tigrinia (pdf)
Tyrkisk (pdf)
Uighur (pdf)
Urdu (pdf)

Brukermanual til PAD

Brukermanualen er erstattet av en support-tjeneste

Resultater

Resultatene på prøven registreres automatisk som «bestått» eller «ikke bestått» i PAD etter at kandidaten har avlagt prøven. Kandidaten får ikke vite resultatet før prøvebevis sendes ut.

Det er ikke mulig å klage på resultatet på samfunnskunnskapsprøven.

Kandidatene kan klage på formelle feil ved gjennomføring av prøve eller delprøve. Formelle feil kan for eksempel være feil under avviklingen av prøven som kandidaten mener kan ha hatt betydning for resultatet.

Klagen skal rettes mot prøvestedet der kandidaten tok prøven. En klage må framsettes skriftlig, og den må være begrunnet. Klagefristen er tre uker etter at prøven er gjennomført.

Dersom klager får medhold, blir prøveresultatet annullert. Klager får da gå opp til ny prøve eller delprøve gratis. Dersom klager ikke får medhold, oversendes klagen til Fylkesmannen, som fatter endelig vedtak. Uttalelse fra prøveleder og prøveansvarlig skal følge klagen.

Prøvebevis

Prøvestedet skal skrive ut prøvebevis fra PAD og formidle dette til kandidater etter at sensuren har falt. Prøvebevis skal skrives ut på blanke ark

En beskrivelse av hva prøven måler skal vedlegges prøvebeviset.

Vedlegg til prøvebevis for samfunnskunnskapsprøven (pdf)
Nynorsk versjon (pdf)

Kandidater som har fått «ikke bestått» på prøven, skal motta et brev i stedet for prøvebevis. Dette brevet skal prøvestedet også skrive ut fra PAD.

Om prøven

Innhold og språk i prøven

Innhold

Målene i læreplanen for 50 timer samfunnskunnskap styrer hvordan innholdet i prøven blir. Læringsressursen samfunnskunnskap.no dekker pensum og svarene på oppgavene i prøven blir å finne der. Prøven i samfunnskunnskap varer i maksimalt 60 minutter.

Språk

Samfunnskunnskapsprøven foreligger på språkene:

 • Albansk
 • Amharisk
 • Arabisk
 • Bosnisk
 • Burmesisk
 • Dari
 • Engelsk
 • Fransk
 • Kinesisk (mandarin)
 • Kroatisk
 • Kurdisk (sorani)
 • Norsk (bokmål og nynorsk)
 • Pashto
 • Persisk (farsi)
 • Portugisisk
 • Serbisk
 • Russisk
 • Somali
 • Spansk
 • Swahili
 • Tagalog
 • Tamil
 • Thai
 • Tigrinja
 • Tyrkisk
 • Uigur
 • Urdu
 • Vietnamesisk

For språkene arabisk, dari, engelsk, fransk, norsk (bokmål og nynorsk), pashto, somali, sorani, og tigrinja er prøven også lest inn som lydfil.

Kompetanse Norge bruker statsautoriserte translatører når vi oversetter oppgavene til prøven. For enkelte små språkgrupper finnes ikke statsautoriserte translatører, og da bruker vi erfarne tolker. Alle oversetterne har målspråket som morsmål. En del språk har dialektforskjeller og det kan også være forskjell på formelt språk og dagligtale. Vi bruker alltid to oversettere på hvert språk for å kvalitetssikre oversettelsene. Navn på norske institusjoner kan være vanskelig å oversette. Vi skriver derfor institusjonsnavnet på norsk i parentes i oversettelsene, som for eksempel Nav og NOKUT.

Muntlig gjennomføring av prøven

Kandidater som ikke får prøven på et språk de forstår godt, eller som ikke har tilstrekkelige leseferdigheter, kan avlegge prøven muntlig. Det skal da benyttes eksaminator og ekstern sensor som snakker et språk kandidaten forstår godt. Med «ekstern» menes for eksempel en lærer som ikke har undervist kandidaten slik at vurderingen blir objektiv.

Bruk av tolk

Hvis det ikke er praktisk mulig å benytte eksaminator og ekstern sensor som snakker et språk kandidaten forstår godt, må kommunen sørge for kvalifisert tolk. Som et minimum skal tolken være registrert i Nasjonalt tolkeregister. Utgifter til tolk må dekkes av kommunen der kandidaten er bosatt.

For å få riktig språk på prøvebeviset er det lagt inn en språkversjon som tolken skal bruke. Språket er markert i prøveplattformen som «morsmål» og er nå i listen over tilgjengelige språk i prøven. Prøveversjonen «morsmål» er på bokmål, men på prøvebeviset vil det da stå «morsmål» og ikke bokmål/nynorsk.

Eksempeloppgaver

Eksempeloppgavene viser hvordan oppgavene i selve prøven er. Læreren bør gjennomgå eksempeloppgavene med deltakerne slik at de kjenner de ulike oppgavetypene godt før de tar prøven.

Målet med forberedelsene er å sikre at det er deltakernes kunnskaper som måles i prøven i samfunnskunnskap, og ikke de digitale ferdighetene.

Før lærerne går igjennom eksempeloppgavene med deltakerne, er det viktig at prøvestedet har gjennomgått sjekkliste for it-ansvarlige.

Se eksempeloppgaver