Kvalifiseringskriterier for Kompetansepluss arbeid 2019

Disse kriteriene bygger på Kunnskapsdepartementets retningslinjer for Kompetansepluss arbeid.

Alle Kompetansepluss-prosjektene må oppfylle kvalifiseringskriteriene gjennom hele prosjektperioden. Hvis søknaden ikke oppfyller formelle krav, vil søknaden bli avvist uten videre behandling.

Kvalifiserte søknader vil prioriteres i henhold til prioriteringskriteriene.

Søker – etterspørrer og tilbyder

Søker må være enten

  1. En etterspørrer av opplæring, altså en bedrift med ansatte som skal være deltakere i prosjektet. En etterspørrer må søke i samarbeid med en tilbyder. Et prosjekt kan ha flere etterspørrere.
  2. En tilbyder av opplæring. En tilbyder må søke i samarbeid med minst én etterspørrer.
  3. En arbeidslivsorganisasjon, næringssammenslutning eller næringsforening. En slik organisasjon må søke i samarbeid med både en tilbyder og minst én etterspørrer.

Et prosjekt kan ha inntil 10 etterspørrere.

Alle partene i søknaden må være registrert i Brønnøysundregistrene. Tilbyder skal være registrert i Brønnøysundregistrene med en næringskode som viser at de har opplæring som formål.

Etterspørrer skal bidra med egenandel i opplæringstiltaket. Egenandelen kan være i form av lønn til deltakere i kurstiden, lokaler, mat og liknende.

En samarbeidsavtale, signert av ledelsen i alle partene i prosjektet, skal legges ved søknaden. Med ledelse menes her en person med beslutningsmyndighet knyttet til personal og økonomi innad i bedriften som er tilstrekkelig til å forankre prosjektet. Partene i prosjektet nevnt i samarbeidsavtalen må være de samme som partene nevnt i søknadsskjemaet. Søker kan benytte Kompetanse Norges mal til samarbeidsavtale, eller kan benytte en egen avtale så lenge den inneholder samme informasjon som malen.

Deltakerne

Deltakerne skal være voksne arbeidstakere, primært med lav formell utdanning, som trenger å styrke sine grunnleggende ferdigheter eller kunnskaper i norsk eller samisk.

Deltakerne må være ansatt hos etterspørrer, og deres ansettelsesforhold med etterspørrer må være minst 6 måneder langt.

Lærlinger kan ikke være deltakere, ettersom virksomheter kan motta annen økonomisk støtte i forbindelse med lærlinger.

Opplæringen skal være gratis for deltakerne. Det er ikke tillatt med økonomiske insentiver eller sanksjoner rettet mot deltakerne, knyttet til gjennomføring av kurs. Deltakerne kan imidlertid motta lønn for deltakelse på kurs, som etterspørrers egenandel til prosjektet, beskrevet over.

Deltakerne må kunne følge opplæringen på norsk eller samisk.

Veiledende gruppestørrelse er ti til tolv deltakere. Et Kompetansepluss-kurs må være planlagt for minst fem deltakere, og må ha minst fem påmeldte deltakere ved oppstart.

Opplæringen

Opplæringen skal omfatte minst ett av områdene grunnleggende lese-, skrive-, regne-, muntlige- og digitale ferdigheter, eller opplæring i norsk og/eller samisk.

Ett kurs kan ikke kombinere opplæring i norsk eller samisk med opplæring i lesing/skriving eller muntlige ferdigheter.

Med norskopplæring menes opplæring for deltakere med norsk som andrespråk. Med opplæring i grunnleggende lese-, skrive- og muntlige ferdigheter menes opplæring for andre deltakere som har behov for opplæring innenfor disse områdene.

Opplæringen skal ta utgangspunkt i læringsmålene for grunnleggende ferdigheter. I tillegg kan norskopplæring ta utgangspunkt i utdrag fra læreplan i norsk for voksne innvandrere.
Opplæringen skal være praksisnær. Det vil si at innholdet skal være knyttet til bransjen og opplæringen må være tilpasset deltakernes arbeidssituasjon.

Opplæringen skal være organisert som gruppeundervisning. Tid til selvstudium, individuell oppfølging eller veiledning av deltakere telles ikke som kurstimer.

Opplæringen skal foregå i Norge, inklusive Svalbard.

Opplæringstiltaket kan tidligst starte 01.01.2019 og må være gjennomført og sluttrapportert innen 01.09.2020.

Alle overnevnte krav gjelder også for nettbasert opplæring, inkludert undervisning over Skype, video eller liknende. Nettbasert opplæring skal gjennomføres på en slik måte at deltakere og underviser er logget på samtidig innenfor et gitt tidsrom og på en gitt undervisningsplattform. Dette skal kunne dokumenteres i fremmøtelister.

Samisk satsing

For å være kvalifisert til øremerkede midler til samisk satsing skal minst én av etterspørrerne være lokalisert innenfor det samiske språkforvaltningsområdet.