Etikk

I møtet med andre mennesker har vi et etisk ansvar. Karriereveiledning er intet unntak. NOU 2016:7 Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn, slår fast at felles etiske retningslinjer er en del av en ønsket profesjonalisering av karriereveiledning.

For å lykkes med dette må det utarbeides etiske retningslinjer som det tverrsektorielle fagfeltet er enig i, og kan stille seg bak. Retningslinjene bør basere seg på et uttalt og felles etisk verdigrunnlag. Økt bevissthet og åpenhet om etiske utfordringer i karriereveiledning er et viktig utgangspunkt for å få både økt fokus, bedre refleksjon og mer diskusjon om hva som er god etisk praksis.

Tema etikk består av fem deler:

  1. tolv etiske retningslinjer for karriereveiledning
  2. modellen «Rammene for etisk praksis»
  3. verdigrunnlag
  4. refleksjonsmodell
  5. etisk løfte

Det er utviklet et sett med tolv etiske retningslinjer fordelt i tre kategorier: Kompetanse, relasjon og samarbeid og refleksjon.

Kompetanse

Når jeg gir karriereveiledning

1) gjør jeg det på et oppdatert og kunnskapsbasert karrierefaglig grunnlag
2) håndterer jeg saker jeg har kompetanse og mandat til. Jeg erkjenner min faglige begrensning, og opplyser veisøker om andre relevante instanser og tjenester
3) bruker jeg metoder og innfallsvinkler som er tilpasset veisøkers situasjon og muligheter

Relasjon og samarbeid

I relasjon og samarbeid med veisøker

4) respekterer jeg veisøkers egenverd og likeverd
5) viser jeg interesse for veisøkers bakgrunn, nåsituasjon og framtid
6) viser jeg ydmykhet, og tar utgangspunkt i veisøkers forståelse av egen situasjon og muligheter
7) er jeg oppmerksom på makten som er ilagt min rolle, og gjør mitt beste for å forvalte den makten til fordel for veisøker og prosessen vi er i sammen
8) overholder jeg taushetsplikten og andre bestemmelser om personvern

Refleksjon

Jeg reflekterer over egen praksis ved å


9) være bevisst på hva som er verdigrunnlaget og målet for karriereveiledningen
10) ha et bevisst forhold til mine egne holdninger, og hvordan de kan påvirke min utøvelse av karriereveiledning
11) ha et kritisk blikk på egen kompetanse, og kontinuerlig vurdere behovet for kompetanseheving
12) være bevisst rammene for fagutøvelse, og hvis nødvendig utfordre disse.

 

De etiske retningslinjene er utarbeidet for å gi retning for valg og handlinger i karriereveiledning. I tillegg til at hver veisøker deltar i karriereveiledning med utgangspunkt i sin unike livssituasjon, foregår enhver karriereveiledningsaktivitet i en kontekst. Rammen er et uttrykk for den konteksten som karriereveiledningen foregår i. Modellen tydeliggjør at de etiske retningslinjene for karriereveiledning til enhver tid må sees i forhold til den konteksten og de rammefaktorene som karriereveiledningen foregår innenfor. 

Rammer for etisk praksis

Det er formulert et verdigrunnlag for karriereveiledning, som ligger til grunn for de etiske retningslinjene:

Karriereveiledning legger et humanistisk menneskesyn til grunn. Veisøker møtes med respekt for sitt egenverd og sin autonomi. Profesjonelle aktører innehar etisk bevissthet og dømmekraft, og handler i tråd med etiske retningslinjer for karriereveiledning. Karriereveiledning skal fremme likeverd og sosial rettferdighet. Karriereveiledning kjennetegnes av en åpen, nysgjerrig og undrende holdning til veisøker og veisøkers livssituasjon, slik veisøker oppfatter den.

Hensikten med refleksjonsmodellen er at den skal bidra til struktur og systematikk når en etisk utfordring skal møtes og/eller drøftes, i fellesskap med kollegaer eller alene. Tanken med modellen er at den eller de som skal reflektere/drøfte etiske utfordringer, går «skritt for skritt» igjennom modellen, og drøfter de spørsmålene som genereres av hvert enkelt perspektiv i modellen.

Etisk refleksjonsmodell

Det er utarbeidet et forslag til hvordan man kan kommunisere til veisøker og veisøkers omgivelser, slik at de vet hvordan de kan forvente å bli møtt i en karriereveiledningssituasjon.

Etisk løfte for karriereveiledning