Referat fra møte 24. mai 2016

Tid og sted

24. mai 2016 kl. 12.00 - 15.00 Sted: Vox, Karl Johans gt. 7

Deltakere

Akademikerne - Anne Folkvord, NHO - Tor Erik Groeng, Virke - Anne K. Eggen Lervik, Unio - Åshild Olaussen, Spekter - Kari Hoff Okstad, LO - Arvid Ellingsen, Utdanningsforbundet - Bjørg Eva Aaslid Nasjonalt fagskoleråd - Knut Erik Beyer-Arnesen, Nav-fylke - Linda Bredesen, NHO Arbeid og Inkludering - Arne Svendsrud, Universitets- og høgskolerådet - Bente Ringlund Bunæs, Forsvarets kompetanse – og utviklingssenter (FOKUS) - Petter B. Falch, St Hallvard videregående skole/Buskerud fylkeskommune - Sabine Berg, Fylkeskommunene Østlandssamarbeidet - Kjersti Furhovden, Fylkeskommunene region Nord - Lisbeth Pedersen, Arbeids- og velferdsdirektoratet - Ingunn Hagen, Utdanningsdirektoratet - Halvor Gillund Knudsen, Kriminalomsorgsdirektoratet - Suzanne Five, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet - Tonje Skåte Pettersen, Senter for ikt i utdanningen - Mona Mathiesen, De fylkesvise karrieresentrene - Øyvind Hanssen Partnerskapene for karriereveiledning - Ole Ødegaard Rådgiverforum Norge - Liv Hofgaard, Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring (IKVO) - Vibeche Holte, Voksenopplæringsforbundet (VOFO) - Kirsten Ramberg Elevorganisasjonen - Sylvia Helene Lind, Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) - Silje Kjørholt Senter for seniorpolitikk - Åsmund Lende, Karriereveiledningsutdanningene - Roger Kjærgård, Vox: Cathinca F. Hatlem, Ingjerd Espolin Gaarder, Tonje F. Gravås, Kristin Midttun, Gry Eilen Bakke og Randi Husemoen. Møtet ble ledet av avdelingsleder Anders F. Anderssen, Vox. Ikke representert: YS, Norsk studentorganisasjon (NSO), Folkehøgskolerådet, Karriereforum i høyere utdanning (KFH), ung.no

1. NOU 2016:7 Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn

Utvalgsleder Roger Kjærgård presenterte NOU-en. Nasjonalt forum ga innspill og diskuterte deretter NOU-en. Se presentasjon.

Noen momenter som kom frem var:

Overordnede kommentarer

 • Sentrale stikkord i NOU-en er samarbeid, tilgang, kvalitet og kompetanse.
 • NOU-en er et godt kunnskapsgrunnlag for videre diskusjoner og arbeid. Vi har nå et felles utgangspunkt for videre politikkutvikling.
 • Et mål med karriereveiledning bør være at Norge får tilgang til relevant kompetanse.

Samordning og samarbeid

 • Det er svært mange aktører på dette feltet, og samordning er utfordrende. Kunnskapsdepartementet bør ta ledelsen, som eier av kompetansepolitikken. Alle som tilbyr karriereveiledning, bør ha en forpliktelse til å samordne seg.
 • Sammenhengen mellom tilbudene burde vært tydeligere skissert i NOU.
 • Partene i arbeidslivet bør være med i partnerskap for karriereveiledning i fylkene.
 • Samtidig som tilbudet skal være enhetlig, må man ta høyde for regionale behov.
 • Brukermedvirkning: det er viktig å se hvordan for eksempel elever kan være en ressurs i utviklingen av karrieretjenestene.

Kompetanse og kvalitet

 • Det er viktig å heve kompetansen til karriereveilederne og gå gjennom hvilken kompetanse man trenger til hvilke roller. Mer utdanning og studiepoeng er ikke svar på alt. Erfaring fra arbeidslivet må vektes mer som kompetanse.
 • Dersom det skal utarbeides et kalitetsrammeverk med kompetansestandarder, må det utarbeides i samarbeid med alle relevante aktører på feltet. NICE-rammeverket som brukes i NOU-en, sier hva karriereveiledere i ulike roller bør kunne. Dette kan være til hjelp dersom man skal utvikle kompetansestandarder.
 • Har vi kapasitet i UH i Norge per i dag til å utdanne karriereveiledere?

Arbeidslivsfokus

 • Det er nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra alle hovedorganisasjonene som skal kommentere NOU-en. De savner et tydeligere arbeidslivsfokus i NOU-en.
 • Mange fylker jobber godt med partene og med arbeidslivet/bedrifter. Men det varierer.
 • Karrieresentrene kombinerer kompetanse på arbeid og utdanning, men det bør være mer systematikk i overføringen av denne kompetanse til andre aktører.

Attføringsbransjen

 • Attføringsbransjen/Navs tiltaksapparat er en viktig arena for karriereveiledning for voksne mennesker med store karriereproblemer, det brukes 5-6 milliarder kroner på dette hvert år. Svakhet ved NOU-en at denne arenaen ikke omtales.

Karrieresentre

 • Det er viktig å sikre et tilstrekkelig tilbud om karriereveiledning til befolkningen gjennom karrieresentre. Karrieresentrene, styrt av en sentral enhet, bør fungere som en ressurs for hele feltet, inkludert karriereveilederne/rådgiverne og lærerne. Man må ta vare på det gode arbeidet som er skapt så langt, det kan være et godt grunnlag.
 • Forutsigbare finansielle rammer er viktig for karrieresentrene, mange bruker for mye ressurser på å skaffe finansiering. Flere sentre har måttet redusere sin aktivitet, da de blir nedprioritert fordi dette ikke er en lovpålagt oppgave.
 • Finansiering har vært et problem i alle år siden karrieresentrene ble etablert. Sentrene har mange oppgaver. NOU-en sier at sentrenes kjerneoppgave må være karriereveiledning og at det må finansieres fra sentralt hold. Karrieresentrene skal fortsatt kunne bidra overfor andre aktører, men da må de selv finansiere dette lokalt.
 • Dagens karrieresentre har veldig ulikt tilbud til innvandrere. Viktig å ivareta de som ikke snakker godt norsk. Hvordan skal veiledningen og e-veiledning tilpasses andre språk?

Karriereveiledning på nett

 • Et karriereveiledningstilbud på nett er viktig, men må ikke erstatte «fysisk» veiledning.
 • Prinsippet om at personer selv må få velge hvilke tjenester man skal ta i bruk er viktig.

Skolen

 • Rådgivning er hele skolens ansvar. Skolen er den største arenaen for karrierelæring. Jo bedre jobb skolen gjør, jo mindre jobb for de andre. Avgrensingen av sosialpedagogisk rådgivning og karriereveiledning som gjøres i NOU-en er praktisk, men ikke uproblematisk.
 • NOU-en tydeliggjør rollen til rådgivningen i skolen.
 • Faget utdanningsvalg må utnyttes bedre, faget kan gi et godt grunnlag for videre utdannings- og karrierevalg. Karriereveiledning må i større grad implementeres i andre fag, det er et uutnyttet potensiale.

2. Nasjonal kompetansepolitisk strategi (NKPS)

Tone Horne Sollien, avdelingsdirektør for Avdeling for Analyse, Internasjonalt arbeid og kompetansepolitikk i Kunnskapsdepartementet informerte om Nasjonal kompetansepolitisk strategi og fortalte kort om veien videre for NOU-en. Se presentasjon.

 • Utgangspunkt for strategien er at vi ikke får ut kompetansepotensialet i befolkningen, mye fordi vi ikke får til god nok samordning.
 • Kompetansepolitikk er mer enn utdanningspolitikk og arbeidsmarkedspolitikk. Det er også regional utviklingspolitikk, integreringspolitikk og den må involvere partene i arbeidslivet og frivilligheten. Disse deltar derfor i strategiarbeidet.
 • Strategiarbeidet springer ut av Skills Strategy (OECD). En av anbefalingene derfra var at det må utvikles et bedre system for livslang karriereveiledning. NOU-en om karriereveiledning er en del av arbeidet med en nasjonal kompetansepolitisk strategi.
 • Fire hovedspor i strategien, hvorav ett er «Gode valg for den enkelte og samfunnet». Det skal arrangeres en temakonferanse knyttet til dette i Bergen i juni.
 • Hvilken status strategidokumentet vil få, er ikke besluttet ennå. Det er et mål at det blir en felles strategi og at alle involverte aktører tar eierskap.
 • Vi har mye å hente på å systematisere den kunnskapen vi har når det kommer til kompetansebehov i fremtiden. Et større prosjekt på dette i regi av KD nå.
 • Oppfølgingen av NOU-en: KD valgte å nedsette et ekspertutvalg, men de er svært interessert i partenes meninger. Derfor er det etablert en arbeidsgruppe av partene i arbeidslivet som gi sin vurdering av NOU-en. Denne vurderingen vil bli lagt ved i høringen. NOU-en kommer på høring rett før eller rett etter sommerferien.

3. Nytt fra Vox

Cathinca F. Hatlem, leder i seksjon for karriereveiledning i Vox informerte om to nye oppdrag som enheten har fått denne våren. Se presentasjon.

 • Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet om kompetansekartlegging for nyankomne flyktninger i asylmottak. Det skal utvikles en elektronisk løsning for dette, der man på eget språk registrerer egen kompetanse. Vox samarbeider med UDI, som allerede har en elektronisk registreringsløsning, som skal videreutvikles. Det er et etablert et bredt samarbeid mellom relevante aktører for å utvikle en god løsning.
 • Oppdrag fra Justisdepartementet om å lage et system for karriereveiledning i forbindelse med kompetansekartleggingen i asylmottakene. De fylkesvise karrieresentrene skal involveres i dette. Det vil starte opp i noen fylker først. Skal ses i sammenheng med etableringen av integreringsmottak.