Referat frå møte 15. november

Tid og sted

15. november 2017, Oslo

Orienteringer fra Kompetanse Norge

v/ direktør Gina Lund

Gina Lund orientering gjaldt to ting:

  • Regjeringens beslutning om at Kompetanse Norge skal etablere et nasjonalt kraftsentrum for karriereveiledning i Tromsø
  • Forslaget i statsbudsjettet om å bevilge 25 millioner kroner til satsing på en digital karriereveiledningstjeneste for hele landet

Fra cirka 8. januar skal 5 personer være på plass i Tromsø. I tillegg skal det lyses ut stillinger slik at det til sammen blir 10 ansatte ved regionskontoret. Det kan også komme stillinger i forbindelse med utviklingen av en e-veiledningstjeneste, men dette er ikke avgjort ennå.

Det er bestemt at kraftsentrumet for karriereveiledning skal samlokaliseres med utdanning.no. Dette vil tidligst kunne skje i 2019. Det gjenstår å finne egnede lokaler, og muligens vil det være aktuelt å samlokalisere også med Norgesuniversitetet.

Et kraftsentrum for karriereveiledning kan ikke være basert på karriereveiledning alene, men må knyttes sammen med de andre virkemidlene i kompetansepolitikken. Derfor vil det bli jobbet med integrering, utdanningsfeltet, policy osv., i et bredt kompetansepolitisk perspektiv. Kompetanse på karriereveiledning forblir også i Oslo, og skal være en støtte for utviklingen av kraftsentrumet i Tromsø.

En digital karriereveiledningstjeneste skal utvikles i Tromsø sammen med Utdanning.no. Den skal være en tjeneste for befolkningen, både unge og voksne. Tjenesten skal være et supplement til karriereveiledning ansikt til ansikt.

Deltakerne på møtet gav innspill til to spørsmål:

  • Hvilket innhold mener dere er viktig i å ha på et nasjonalt nettsted om utdanning og arbeid?
  • Hva skal til for at det nasjonale nettstedet framstår som et naturlig nettsted å oppsøke for unge og voksne?

Vedlegg:

Tverretatlige prosjekter knyttet til karriereveiledning og integrering

Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning

v/ seniorrådgiver Tonje Gravås og seniorrådgiver Line Engh, Kompetanse Norge

Arbeidet med å utvikle et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning er organisert som et forprosjekt ut 2017. Det vil bli igangsatt tre arbeidsgrupper i 2018, som tilsvarer tre av leveransene som oppgis i oppdraget fra Kunnskapsdepartementet:

  1. Profesjonelle veiledere – kompetansestandarder
  2. Utbytte av karriereveiledning – karrierekompetanse
  3. God praksis – prinsipper og retningslinjer for etikk

Det fjerde leveransen omhandler kvalitetssikring: kvalitetskriterier, indikatorer, evalueringssystem og nasjonal statistikk. Dette arbeidet er det foreslått at organiseres som et forprosjekt i 2018.

Nasjonalt forum for karriereveiledning vil bli invitert til å komme med innspill underveis i utviklingen av kvalitetsrammeverket.

Presentasjon om nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning (pdf)