Referat fra møte 11. februar 2020

Tid og sted

11. februar kl. 1200 – 15.00, Hotell Scandic Oslo City

1. Velkommen og nytt fra Kompetanse Norge

v/ Ingjerd E. Gaarder, avdelingsdirektør (fung.), Kompetanse Norge

Ingjerd E. Gaarder orienterte om karriereveiledning som kompetansepolitisk virkemiddel. Hun introduserte kort fire store prosessene som pågår på karriereveiledningsfeltet: Nasjonal digital karriereveiledningstjeneste, regionreformen og lovforslag, karriereveiledning for flyktninger og kvalitetsrammeverket. Hun orienterte også kort om Kompetanse Norges oppdrag med å konseptutrede en Digital kompetanseplattform.

Ingjerd E. Gaarders presentasjon (pdf)

2. Lovforslag knyttet til karriereveiledning

v/Tonje F. Gravås, seksjonsleder (fung.) og Marte Thomsen (seniorrådgiver), Kompetanse Norge

Tonje F. Gravås orienterte om forslaget om å innføre en lovpålagt plikt for fylkeskommunene om å tilby karriereveiledning til befolkningen. Forslaget har vært ute på høring med frist 29. november og det kom inn 47 høringssvar.

Marte Thomsen orienterte om lovforslaget om rett og plikt til karriereveiledning for personer med rett til introduksjonsprogram. Ifølge forslaget vil fylkeskommunene få plikt til å tilby karriereveiledning til flyktninger etter bosetting og før vedtak om introduksjonsprogram. Bakgrunnen for lovforslaget er at det tar lang tid for flyktninger å komme i gang med kvalifisering og arbeid. Tilbud om karriereveiledning for nyankomne har vært og er fremdeles svært begrenset. Utprøvinger med karriereveiledning for nyankomne flyktninger i asylmottak har vist seg å gi gode resultater. Ifølge regjeringens Integreringsstrategi for 2019-2022 er tidlig kompetansekartlegging og karriereveiledning ett av tiltakene som skal gi raskere oppstart av kvalifisering for nyankomne innvandrere.

Høringsnotat integreringsloven.

Høring av endringer i opplæringslova.

Tonje F. Gravås og Marte Thomsens presentasjon (pdf)

3. Nasjonal digital karriereveiledningstjeneste – status for prosjektet

v/ Grethe Elvebo, Kompetanse Norge

Grethe Elvebo orienterte om status for arbeidet med å utvikle en nasjonal digital karriereveiledningstjeneste, et oppdrag Kompetanse Norge har fått av Kunnskapsdepartementet. Hun orienterte om arbeidet med å opprette et nasjonalt nettsted, som blant annet skal inneholde en e-veiledningstjeneste. Hun orienterte også om rekrutteringen som foregår nå av fem statlig ansatte e-veiledere til e-veiledningstjenesten. I tillegg skal det rekrutteres 13,5 årsverk e-veiledere som skal være ansatt i fylkeskommunene.

Grethe Elvebos presentasjon (pdf)

Prosjektnettsiden for Nasjonal digital karriereveiledningstjeneste

4. Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning – gjennomgang av kompetansestandardene og diskusjon om videre muligheter

v/ Tonje F. Gravås, seksjonsleder (fung.) og Gry E. Bakke (seniorrådgiver), Kompetanse Norge

Tonje F. Gravås orienterte om prosjektet med å utvikle et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. Prosjektet består av fire faglige deler: etikk, kompetansestandarder, karrierekompetanse og kvalitetssikring, hvor det på de tre første områdene er utarbeidet faglige forslag som er revidert og ferdigstilt. Arbeidet med kvalitetssikring er under utvikling nå. De to neste årene skal det jobbes med å implementere rammeverket, hovedsakelig i to spor: Det første er knyttet til informasjon og spredning av rammeverket og tilhørende ressurser for at det blir tatt i bruk. Kompetanse Norge lanserer et nettsted for kvalitet i karriereveiledning i juni der rammeverket skal «bo». Det andre sporet går på videre politikkutvikling og diskusjoner med ulike aktører om videre bruk og implementering av rammeverket i sektorer.

Gry E. Bakke orienterte om arbeidet med å utvikle den delen som omhandler kompetansestandarder, som inneholder sju kompetanseområder for karriereveiledning. Disse danner grunnlaget for arbeidet med et nytt selvevalueringsverktøy som pågår i disse dager. Verktøyet skal kartlegge kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som utgangspunkt for å se hva neste skritt kan være i egen kompetanseutvikling.

Det er ikke avklart hvilken status kompetansestandardene skal ha i den enkelte sektor​, eller hva slags utdanningstilbud som bør følge kompetansestandardene. Hvordan kompetansestandardene kan tas i bruk og komme til nytte som verktøy i kompetanseheving og profesjonalisering, er en del av den videre politikkutformingen.

Tonje F. Gravås og Gry E. Bakkes presentasjon (pdf)

Prosjektnettsiden «Kvalitet i karriereveiledning»