Nasjonal koordineringsgruppe for karriereveiledning

Nasjonal koordineringsgruppe for karriereveiledning samarbeider om og koordinerer innspill til politikkutforming.

Om koordineringsgruppa

Koordineringsgruppa drøfter problemstillinger og utfordringer på feltet og diskuterer aktuelle innsatsområder og strategier. Den fremmer også forslag til løsninger som kan implementeres i bestående styringslinjer.

Koordineringsgruppa har ett til to møter i året, med mulighet for hyppigere møter ved behov. Kompetanse Norge leder møtene.

Medlemmer

Koordineringsgruppa består av én til to representanter med lederansvar i:

  • Utdanningsdirektoratet
  • Arbeids- og velferdsdirektoratet
  • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
  • Universitets- og høgskolerådet
  • Nasjonalt fagskoleråd

Gi innspill

Ønsker du å gi innspill til koordineringsgruppa, send en e-post til: ingjerd.gaarder@kompetansenorge.no