Videreutdanning

Videreutdanning som egner seg for lærere som jobber med opplæring i grunnleggende ferdigheter for voksne:

Kvinne med bøker på hodet.

Videreutdanning i grunnleggende ferdigheter – 30 studiepoeng

Kompetanse Norge lyser ut stipend til å dekke videreutdanning for å undervise voksne i grunnleggende ...
Kompetanse Norge lyser ut stipend til å dekke videreutdanning for å undervise voksne i grunnleggende ferdigheter. Det passer for lærere som gir voksne opplæring i lesing, skriving og bruk av ikt.

Organisering

Studiet er et samarbeid mellom Kompetanse Norge, Universitetet i Stavanger og Høgskolen Sørøst-Norge. Det går over to semestre med samlinger og nettbasert opplæring, og er åpent for deltakere fra hele landet.

Innhold

Studiet gir innføring i teori om hvordan voksne lærer og en praktisk didaktisk tilnærming til hvordan man hever voksnes grunnleggende ferdigheter. I tillegg er det lagt opp til praksisarbeid knyttet til egen undervisning.

Studieinformasjon

Hvert studie gir 30 studiepoeng. Se mer informasjon på studiestedenes nettsider:

Voksenpedagogikk/Lese- og skriveopplæring for voksne
(Universitetet i Stavanger)

Voksenpedagogikk og grunnleggende digitale ferdigheter
(Høgskolen i Sørøst-Norge)

Stipend

Studiet i Voksenpedagogikk/ lese- og skriveopplæring ved Universitetet i Stavanger er gratis for studentene (ingen studieavgift).

Lærere som underviser i grunnleggende ferdigheter for voksne kan søke om stipend til studiet Voksenpedagogikk og grunnleggende digitale ferdigheter ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Kompetanse Norge vil prioritere søkere i denne rekkefølgen:

  • lærere som underviser studieåret 2017/18
  • lærere som underviser gjennom Kompetansepluss (tidligere BKA)
  • lærere i kriminalomsorgenlærere som underviser i grunnskole for voksenlærere som underviser i norskopplæringen
  • andre som ønsker å kvalifisere seg i opplæring av grunnleggende ferdigheter for voksne

Hva dekker stipendet?

Stipendet dekker studieavgiften til videreutdanning for å undervise voksne i grunnleggende ferdigheter.

Søknadsfrist

Det er ikke lenger mulig å søke stipend til inneværende studieår.

Vilkår

Stipendmottakeren må dokumentere at han/hun er tatt inn på studiet før stipendet blir utbetalt, og i etterkant dokumentere at studiet er fullført.

Dersom studiet ikke blir fullført eller påbegynt, må stipendmottakeren melde fra om dette skriftlig og oppgi årsaken til dette.

Dersom studiet ikke fullføres, må stipendmottakeren betale hele eller deler av støtten tilbake. Dersom utdanningen ikke er påbegynt, vil Kompetanse Norge kreve hele støtten tilbakebetalt.

 

Kvinne i blå genser

Videreutdanning om voksnes læring og læringskultur – 30 studiepoeng

Deltidsstudiet er på Høgskolen i Oslo og Akershus. Det rettar seg mot dei som er interesserte i leiing, rettleiing og undervisning i vaksenopplæringa, opplæringsansvar i bedrifter, pedagogisk verksemd ...
Deltidsstudiet er på Høgskolen i Oslo og Akershus. Det rettar seg mot dei som er interesserte i leiing, rettleiing og undervisning i vaksenopplæringa, opplæringsansvar i bedrifter, pedagogisk verksemd i fleirkulturelle miljø.

Studieplanen tek utgangspunkt i det faktumet at føresetnadane for læring så vel som måtane å lære på varierer kulturelt. Deltakarane blir førebudde gjennom studiet til oppgåver og ansvar knytt til dei vaksne menneska si læring i eit moderne, fleirkulturelt samfunn.

Undervisninga er organisert rundt fire samlingar á. tre dagar og det blir lagt opp til variert metodebruk, med stor eigenaktivitet frå studentane si side. Det inngår forelesningar og diskusjonsgrupper og deltaking i elektronisk fagleg forum. Studentane skal skrive refleksjonsnotat relaterte til innhaldet i kvar av dei fire samlingane.