Lett å få til læring i fengslene

Arbeidsdriften i fengslene kan med enkle grep gi innsatte bedre grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig kommunikasjon og data.

– Det er vinn-vinn for alle og en oppfølging av regjeringens tilbakeføringsgaranti, sier Suzanne Five i Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF).

Arbeidsoppgavene og læringsarenaene i fengslene ligger der allerede: Renhold, kjøkken og vaskeri, vedlikeholdsarbeid, verksted og gartnervirksomhet og annet. Det handler om å se mulighetene og systematisere arbeidet for å gi de innsatte en praksisnær opplæring.

– Det er lett å starte. Skolen i fengsel og arbeidsdriften må samarbeide. Prosjekter ved flere fengsler har gitt oss mange og nyttige erfaringer, sier hun.

Alle vinner

Litt under halvparten av de innsatte i norske fengsler deltar i opplæring eller utdanning i regi av opplæringsmyndighetene. Flertallet av de innsatte er sysselsatt i arbeidsdriften i fengslene.

En praksisnær opplæring i arbeidsdriften gir fordeler til alle, understreker Five:

  • De innsatte får opplæring i grunnleggende ferdigheter, og de får dokumentert sin kompetanse. En praksisnær tilnærming kan gi dem en positiv inngang til læring og en følelse av mestring.
  • De tilsatte i arbeidsdriften kan bruke kompetansen sin også til opplæring. De får mer pedagogisk kunnskap, og de får kjennskap til verktøy og metoder som er nyttige i opplæringen.
  • Arbeidsdriften får jobben gjort, og av stadig mer kompetent arbeidskraft.
  • Det blir også mer naturlig for arbeidsdriften og lærerne ved skolen i fengselet å samarbeide. De får noe konkret å samarbeide om.

Valborg Byholt og Suzanne Five– Målet er at all aktivitet innsatte deltar i, enten det er i regi av skole eller arbeidsdrift, skal knyttes opp mot læreplanene for grunnskole eller videregående skole. Kompetansen skal kunne dokumenteres og inngå i en realkompetansevurdering, slik at innsatte kan ta videre utdanning eller lettere finne jobb etter endt soning, sier Five.

 

Kompetanse Norge hjelper

Kompetanse Norge kan hjelpe til med å utforme innholdsdelen i opplæringen. I samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland og KSF formidler Kompetanse Norge erfaringer fra prosjekter og hjelper til med ressurser og kontaktpersoner.

– Flere fengsler og lærere i skolen har kontaktet Vox og bedt oss komme til fengselet og orientere om praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter, sier Valborg Byholt i Kompetanse Norge.

Hun og Suzanne Five oppfordrer flere fengsler til å sette i gang med dette.

– Prøv å bryte grenser, tenk nytt, sier de.

Lenker videre

Få tips, ideer og eksempler om praksisnær opplæring i kriminalomsorgen:
kompetansenorge.no/kriminalomsorg

Se også:
kriminalomsorgen.no