Ressurser for lærere

Ressurser for lærere som gir opplæring i yrkesfaglig videregående for voksne.

En del voksne har så svake grunnleggende ferdigheter at de har problemer med å gjennomføre fagutdanning. Profiler for grunnleggende ferdigheter på jobben kan være et godt verktøy for å motivere deltakerne til å styrke sine grunnleggende ferdigheter. Profilene beskriver hvordan de grunnleggende ferdighetene er en del av yrkesutøvelsen i en rekke yrker.

Lærere i fellesfagene kan bruke profilene for å yrkesrette faget. Programfaglærerne kan bruke dem for å synliggjøre betydningen av gode grunnleggende ferdigheter for yrkesutøvelsen. Instruktører, veiledere og deltakeren selv kan få et bilde av hvilke grunnleggende ferdigheter som kreves i en jobb og hvilke ferdigheter deltakeren har behov for å styrke.

Se Profiler for grunnleggende ferdigheter på jobben

Fag- og yrkesopplæringen for voksne skal legges til rette for den voksne. Nationalt Center for Kompetenceudvikling i Danmark har laget et hefte om voksenpedagogikk knyttet til yrkesrettet opplæring. Last ned heftet Pædagogiske perspektiver på erhversrettet voksenuddannelse (pdf)

I tillegg har de laget et hefte om voksnes læring med eksempler på metoder, tilrettelegging og praktisk organisering av yrkesrettet opplæring. Les hefte med eksempler pedagogiske perspektiver.

Overføring fra teori til praksis er et grunnprinsipp i yrkesrettet opplæring. Hva virker og hva virker ikke? Professor Bjarne Wahlgren presenterer i videoen «Transfer mellom uddannelse og arbejde» teori og eksempler på dette. Heftet Transfer i Veu (pdf) viser tolv faktorer som sikrer at man anvender det man lærer.

videoen Hvorfor er det så svært at anvende det man har lært? presenteres eksempler og teori om hvordan kunnskaper og ferdigheter lært i en teoretisk sammenheng overføres, eller ikke overføres, til praksis.

I yrkesfaglig videregående opplæring er det mange deltakere som ikke har norsk som morsmål. Derfor er det nyttig for lærere å ha kunnskap om hvordan læring av fag påvirkes av at deltakeren ikke har norsk som morsmål. En bok som gir slik kunnskap er Greppa språket! Ämnesdidaktiska perspektiv. Boken inneholder også aktiviteter og metoder som kan brukes i undervisningen av fag for å støtte deltakerne både i fag- og språkutviklingen. Boken er svensk og har elever i grunnskolen som tema, men teorien og metodene er relevante for voksne i fag- og yrkesopplæringen, både fellesfaglærere og programfagslærere.

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) har kunnskap om opplæring for voksne med annet morsmål enn norsk. De har laget hefter om språkutviklende opplæring. For å få økte kunnskaper i et fag kreves et velutviklet språk, og språket blir dermed et sentralt verktøy for læring. Ingen har skolespråket som sitt morsmål, så dette må læres av alle. Alle fag har et fagspråk som uttrykkes gjennom ulike teksttyper. Derfor er det viktig at alle lærere jobber med å utvikle fagkunnskaper og språk parallelt. Les mer om språkutviklende opplæring.