Fagskolereform

Våren 2015 startet Kunnskapsdepartementet arbeidet med en stortingsmelding om fagskolen. Stortingsmeldingen forventes ferdig våren 2016.

Stortingsmeldingen er en oppfølging av NOU 2014:14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg (pdf).

I NOU-en uttrykker Fagskoleutvalget at:

  • Fagskolesektoren er fragmentert og lite synlig.
  • Fagskolene er for svakt integrert i utdanningssystemet.
  • Arbeidslivet må få økt eierskap i utdanningene.
  • Kvaliteten i sektoren må heves.
  • Fagskolestudentenes rettigheter må styrkes.
  • Finansieringssystemet må endres.

Utvalget konkluderte med at det er behov for en omfattende fagskolereform med tydelig og målrettede tiltak innrettet mot de tre hovedaktørene: fagskolene, arbeidslivet og staten.

Se overleveringen av NOU 2014:14

NOU-en ble sendt på høring våren 2015. I sitt høringssvar ga Kompetanse Norge (tidligere Vox) uttrykk for følgende:

«Kompetanse Norge deler inntrykket av at fagskolen er lite synlig. Vi mener sektoren med fordel kan integreres bedre i utdanningssystemet. Kompetanse Norge ser behov for en ny og helhetlig fagskolepolitikk der staten, arbeidslivet og fagskolene spiller bedrer sammen. Vi støtter utvalgets anbefaling om en fagskolereform som innebærer utvikling av en ny og helhetlig fagskolepolitikk, og at denne sees i sammenheng med både med det tertiære nivået som helhet, og med er satsing på fag- og yrkesopplæring på videregående nivå.»

Hele høringssvaret fra Kompetanse Norge (pdf)

De øvrige høringssvarene