Fagbrev på jobb

I løpet av 2011-2014 var Hedmark, Hordaland, Rogaland, Vestfold og Nord-Trøndelag med på et forsøk for å prøve ut modeller der voksne ufaglærte kunne ta fagbrev som helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider på arbeidsplassen.

Les rapporten Fagbrev på jobb (pdf)

Modellene de prøvde ut hadde flere fellestrekk:

  • Deltakerne måtte ha praksis i faget og være ansatt i barnehage/sfo- eller omsorgssektoren.
  • Opplæringen var tilpasset, basert på realkompetansevurdering.
  • Deltakerne fikk kontraktfestet veiledning og opplæring.
  • Deltakere med fem års yrkeserfaring fikk fritak for fellesfag.

En ny vei til fagbrev forutsetter nært samarbeid mellom fylkeskommunen, som har ansvar for videregående opplæring, og arbeidsplassene. Den viktigste faktoren for at voksne skal starte og gjennomføre utdanning, er at inntekten ikke reduseres. I tillegg må opplæringen være fleksibel og forholdene tilrettelegges av arbeidsgiver. Voksne har rett til tilpasset opplæring, men dagens tilbud er ikke godt nok tilpasset voksne i arbeid.

Framskrivinger viser at det er for få kvalifiserte arbeidere i forhold til dagens og fremtidens behov. Etterspørselen etter arbeidstakere med bare grunnskole vil reduseres, mens etterspørselen etter arbeidskraft med yrkesfaglig bakgrunn vil øke. Det er derfor behov for nye modeller som øker rekrutteringen av voksne til fag- og yrkes­opplæring.

I etterkant av forsøkene fikk ni fylker midler til å prøve ut modeller for voksne i service-, transport-, og primærnæringene. Disse skulle være basert på forsøkene med helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget.