Fagbrev på jobb

Kompetanse Norge mener det bør innføres en ny vei til fagbrev der voksne kan få fagopplæring på arbeidsplassen. En slik opplæringsmodell er testet ut med hell i fem fylker.

Hedmark, Hordaland, Rogaland, Vestfold og Nord-Trøndelag, har prøvd ut modeller der voksne ufaglærte har tatt fagbrev som helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider på arbeidsplassen.

Modellene hadde flere fellestrekk:

  • Deltakerne måtte ha praksis i faget og være ansatt i barnehage/sfo- eller omsorgssektoren.
  • Opplæringen var tilpasset, basert på realkompetansevurdering.
  • Deltakerne fikk kontraktfestet veiledning og opplæring.
  • Deltakere med fem års yrkeserfaring fikk fritak for fellesfag.

En ny vei til fagbrev forutsetter nært samarbeid mellom fylkeskommunen, som har ansvar for videregående opplæring, og arbeidsplassene. Den viktigste faktoren for at voksne skal starte og gjennomføre utdanning, er at inntekten ikke reduseres. I tillegg må opplæringen være fleksibel og forholdene tilrettelegges av arbeidsgiver. Voksne har rett til tilpasset opplæring, men dagens tilbud er ikke godt nok tilpasset voksne i arbeid.

Framskrivinger viser at det er for få kvalifiserte arbeidere i forhold til dagens og fremtidens behov. Etterspørselen etter arbeidstakere med bare grunnskole vil reduseres, mens etterspørselen etter arbeidskraft med yrkesfaglig bakgrunn vil øke. Det er derfor behov for nye modeller som øker rekrutteringen av voksne til fag- og yrkes­opplæring.

På bakgrunn av erfaringene fra prosjektene i de fem fylkene i 2011 mener Kompetanse Norge det bør innføres en ny vei til fagbrev for voksne. Se rapport fra prosjektene (pdf).

Ni fylker har fått stimuleringsmidler til å prøve ut modeller for videregående opplæring for voksne ufaglærte i service-, transport-, og primærnæringene. Opplæringsmodellene skal bygge på erfaringene med utprøving av modellene for helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget.