Voksnes muligheter for fag- og yrkesopplæring

Norge har et stort behov for faglært arbeidskraft. Voksne har ulike muligheter til å ta fag- og yrkesopplæring på videregående nivå.

Voksnes rett til videregående opplæring

Videregående opplæring for voksne skal være fleksibel og tilpasset den enkeltes behov med hensyn til omfang, tid og sted. Opplæringen er ofte komprimert i forhold til den ordinære opplæringen for ungdom. Den kan også avkortes på bakgrunn av dokumentert realkompetanse.

  • Voksne over 25 år kan ha rett til videregående opplæring hvis de ikke har fullført videregående opplæring tidligere. Voksne som har rett til opplæring, har også rett til å få en realkompetansevurdering.
  • De som har fullført tre års videregående opplæring som har gitt studiekompetanse, fag- eller svennebrev eller annen yrkeskompetanse har ikke har rett til videregående opplæring.
  • De som har gjennomført tre års opplæring, men ikke bestått i ett eller flere fag, har heller ikke rett til videregående opplæring.
  • De som har fullført videregående opplæring i annet land, men som ikke får godkjent opplæringen som studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Norge, har etter søknad rett til tre års heltids videregående opplæring.

Retten til opplæring trer i kraft fra og med det året den voksne fyller 25 år. Fylkeskommunen kan også tilby opplæring til voksne uten rett.

Mer om regelverket i rundskriv Udir-2-2008

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet om voksenopplæring

Flyktninger og innvandrere har også rett til videregående opplæring.
Film om innvandreres rett til videregående opplæring

Fag- eller svennebrev som lærling

Voksne kan få opplæring på videregående skole og inngå lærekontrakt med lærebedrifter for å ta fag- eller svennebrev. Opplæringen kan følge hovedmodellen som for ungdom med to år i skole og to år som lærling, men voksne tegner ofte lærekontrakt for hele opplæringsløpet. Voksne med rett til opplæring skal få tilbud om realkompetansevurdering slik at opplæring blir avkortet og tilpasset opplæringsbehovet. Tidligere skolegang og praksis i det aktuelle faget kan gi kortere tid som lærling. Opplæringen avsluttes med en fag- eller svenneprøve.

Fag- eller svennebrev som praksiskandidat

Voksne som har allsidig praksis innenfor et fag kan gå opp til en fag- eller svenneprøve uten å ha gått på skole eller vært lærling. De tar da fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Praksiskandidatordningen innebærer ikke opplæring, men er en dokumentasjons- og privatistordning.

Praksiskandidater må dokumentere at de har minst 25 prosent lengre praksistid i et lærefag enn den fastsatte læretiden i faget. I de fleste fag vil det si minst 5 år i 100 prosent stilling. Praksisen må være i samsvar med læreplanen i faget og kandidaten må dokumenteres den med attester fra arbeidsgiver.

Praksiskandidater må ikke ta fellesfagene, men de må bestå en egen eksamen i yrkesteori. Fylkene arrangerer vanligvis en egen eksamensforberedende opplæring som forberedelse til teorieksamenen.

Regelverk for praksiskandidatordningen

Yrkeskompetanse uten fag- eller svennebrev

Noen yrkesfaglige utdanningsprogram på videregående fører til yrkeskompetanse uten fag- eller svennebrev. Eksempler på dette er agronom, gartner eller hudpleier. Disse utdanningene tar normalt tre år på skole inkludert praksis i bedrift. Les mer om yrkesfaglig kompetanse uten fag- eller svennebrev under de enkelte fagene på Utdanningsdirektoratets sine nettsider.

Grunnkompetanse

Voksne som ønsker å opplæring som er mindre omfattende enn fag- eller svennebrev, kan ta kan ta grunnkompetanse. Den voksne blir da lærekandidat og tegner opplæringskontrakt i stedet for en lærlingekontrakt med en lærebedrift. Grunnkompetanse innebærer at lærekandidaten får opplæring i deler av læreplanen ut fra hans/hennes evner, forutsetninger og ønsker om hva opplæringen skal føre fram til.

Hovedregelen for lærekandidatordningen er to år som elev i videregående skole etterfulgt av to års opplæringstid i en godkjent lærebedrift.

Opplæringen avsluttes med en kompetanseprøve som gir et kompetansebevis. Grunnkompetanse kan bygges videre til yrkeskompetanse. Les mer om grunnkompetanse på vilbli.no