Registerdata over nettbasert opplæring

Forsiden av notatet

I dette notatet omtaler Kompetanse Norge registerdata som viser deltakelse i nettbasert opplæring. Statistikk over nettbasert undervisning i, eller knyttet til, det formelle utdanningssystemet har ikke tidligere blitt sett på under ett. Registerdata for nettbasert undervisning omfatter undervisning ved universiteter, høyskoler og fagskoler. I tillegg kommer registerdata over aktivitet ved de offentlig godkjente nettskolene.

Funn:

  • Ved universiteter og høyskoler er det nær tredobling i registrert deltakelse i nettbasert undervisning, fra 4 597 deltakere høsten 2006 til 12 658 deltakere høsten 2016.
  • Nettbasert undervisning ser ut til å utgjøre en viktig undervisningsform for voksne deltakere innen høyere utdanning. Høsten 2016 utgjorde aldergruppen 30–39 år omtrent en tredjedel av deltakerne, mens andelen for gruppen 40 år og eldre hadde økt til å utgjøre i overkant av en tredjedel.
  • Ved fagskolene deltok en av tre deltakere, 36 prosent, i nettbasert undervisning høsten 2016, en økning fra 27 prosent høsten 2011. Høsten 2016 var 5 376 deltakere i nettbasert undervisning.
  • Særlig tre fagfelt har nettbasert undervisning ved fagskolene. Høsten 2016 tok 51 prosent nettbasert undervisning innen naturvitenskapelige, håndverks- og tekniske fag, 22 prosent innen helse-, sosial- og idrettsdag og 18 prosent innen økonomiske og administrative fag.
  • De offentlig godkjente nettskolene hadde 21 174 deltakere i 2015/16. 45 prosent av disse deltakerne fullførte, 26 prosent avbrøt og 28 prosent fortsatte opplæringen videre.
  • Nettskolene hadde 9 529 fullføringer i 2015/16. 72 prosent av fullføringene er gjort innen formell utdanning.

Last ned notatet (pdf)