Norskopplæring for flyktninger og innvandrere med høyere utdanning

Forsiden av rapporten

Kan eller bør norskopplæringen for deltakere med høyere utdanning tilbys ved universiteter og høyskoler?

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Kompetanse Norge i 2019 utredet om norskopplæring for personer med høyere utdanning bør eller kan tilbys ved universiteter og høyskoler (UH) og eventuelle konsekvenser av dette. Utredningsarbeidet ble satt ut til Oslo Met med Anne Balke Staver fra NIBR som prosjektleder.

Overføring av deltakere med høyere utdanning til norskopplæring i UH-sektoren har vært tenkt som et mulig tiltak for å gi denne gruppen et bedre tilpasset tilbud enn de får i dag. Betydningen av tilrettelagte tilbud for denne gruppen har vært påpekt en rekke ganger, både i Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse og i Regjeringens integreringsstrategi 2019-2022 Integrering gjennom kunnskap.

Oppdraget har hatt tre overordnede problemstillinger:
1.    Hva slags tilbud om norskopplæring finnes innenfor UH-sektoren i dag?
2.    Hvilke deltakere i dagens kommunale norsktilbud kan dette tilbudet passe for?
3.    Hvilke konsekvenser (administrative, praktiske, kvalitetsmessige, juridiske, testfaglige, økonomiske) vil det ha dersom ansvar for denne gruppa overføres til UH-sektoren?

Utredning fra Oslo Met gir et godt bilde av hvor komplisert en eventuell overføring av deltakere fra dagens spor 3 til UH-sektoren vil være. Forskerne har gjennomført spørreundersøkelser, intervjuer, casestudier, dokumentstudier og samfunnsøkonomiske vurderinger. På Oslo Met sine sider kan du lese en artikkel om funnene fra utredningen.

Last ned rapporten (pdf)