Norske virksomheters vurdering av tilgang til opplæringstilbud

  • Publisert: 2017
  • Utgiver: Kompetanse Norge
  • Forfatter: Jon Helgheim Holte
Forsiden av rapporten

For å sikre et konkurransedyktig næringsliv og en effektiv offentlig sektor er vi avhengig av at ansatte i norske virksomheter har god tilgang til opplæring som er relevant for deres behov.

For å tilrettelegge for dette, har Kompetanse Norge undersøkt i hvilken grad virksomhetene i dag har tilgang til opplæringstilbud. Resultatene fra Kompetanse Norge sin virksomhetsundersøkelse for 2017 viser at de fleste virksomhetene i Norge gir uttrykk for at de har tilgang til opplæring som er relevant for deres behov. De opplever i noe mindre grad at opplæringstilbudet er fleksibelt med hensyn til tid og sted. Virksomhetenes vurdering av både relevans og fleksibilitet varierer mellom ulike næringer.

Resultatene viser at selv om mange virksomheter får dekt sine behov, kan vi gjøre enda mer for å sikre at flere virksomheter får tilgang til opplæring som er relevant for dem.

Last ned publikasjonen (pdf)