Kompetansebehovet i norske verksemder aukar

Forsiden av faktaarket

Kompetanse Noreg sitt Verksemdsbarometer 2017 viser at det udekte kompetansebehovet i norske verksemder har auka med seks prosentpoeng frå i fjor til i år.

40 prosent av respondentane i årets undersøking svara at dei har eit udekt kompetansebehov. Auken i udekt kompetansebehov har skjedd i privat og frivillig sektor.

Det er etterspurnaden etter vidaregåande yrkesfag, fagskole og høgare utdanning som aukar. 

Last ned faktaarket (pdf)