Karriereveiledning for nyankomne innvandrere

 • Publisert: 2016
 • Utgiver: Vox
 • Forfatter: Marte Thomsen og Cathinca Fritzvold Hatlem

Rapporten presenterer erfaringer fra fem prosjekter som har fått midler fra Vox til å utvikle modeller for karriereveiledning for nyankomne voksne innvandrere.

Karriere Troms, Karrieresenteret i Nord-Trøndelag, Karriere Oppland Valdres, Karrieresenteret Vestfold og Karriere Aust–Agder har ledet og gjennomført prosjektene i tett samarbeid med kommunale voksenopplæringssentre og andre aktører i fylket. Rapporten beskriver hvordan prosjektene gjennomførte ulike aktiviteter og hvordan de løste utfordringer med språk, samarbeid og forankring av karriereveiledningsmodellen.

Noen funn fra prosjektene:

 • flere nyankomne innvandrere har fått tilgang til karriereveiledning på et tidlig tidspunkt.
 • karriereveiledningen har blitt tilpasset deltakernes språknivå, livssituasjon og behov for kunnskaper om norske forhold.
 • aktørene har fått økt kunnskap gjennom kompetanseutveksling og samarbeid.
 • tverrfaglig samarbeid og koordinering har gitt bedre sammenheng i karriereveiledningstilbudene.

Vox anbefaler at:

 1. Deltakere i voksenopplæringen bør få karriereveiledning på et tidlig tidspunkt i opplæringsløpet.
 2. Det bør gis et variert tilbud av karriereveiledningsaktiviteter.
 3. Karriereveiledningen bør tilpasses deltakernes norskferdigheter.
 4. Det bør i større grad ansettes rådgivere ved voksenopplæringssentrene.
 5. Karrieresenterne bør tilby kompetansestøtte til voksenopplæringssenterne og andre aktører på integreringsfeltet.
 6. Tverrfaglig samarbeid mellom aktørene på karriereveilednings- og integreringsfeltet bør forankres og nedfelles skriftlig.


Last ned rapporten (pdf)