Karriereveiledning for nyankomne innvandrere

Rapporten presenterer erfaringer fra fem prosjekter som har fått midler fra Kompetanse Norge til å utvikle modeller for karriereveiledning for nyankomne voksne innvandrere.

Karriere Troms, Karrieresenteret i Nord-Trøndelag, Karriere Oppland Valdres, Karrieresenteret Vestfold og Karriere Aust–Agder har ledet og gjennomført prosjektene i tett samarbeid med kommunale voksenopplæringssentre og andre aktører i fylket. Rapporten beskriver hvordan prosjektene gjennomførte ulike aktiviteter og hvordan de løste utfordringer med språk, samarbeid og forankring av karriereveiledningsmodellen.

Noen funn fra prosjektene:

  • flere nyankomne innvandrere har fått tilgang til karriereveiledning på et tidlig tidspunkt.
  • karriereveiledningen har blitt tilpasset deltakernes språknivå, livssituasjon og behov for kunnskaper om norske forhold.
  • aktørene har fått økt kunnskap gjennom kompetanseutveksling og samarbeid.
  • tverrfaglig samarbeid og koordinering har gitt bedre sammenheng i karriereveiledningstilbudene.

Kompetanse Norge anbefaler at:

  1. Deltakere i voksenopplæringen bør få karriereveiledning på et tidlig tidspunkt i opplæringsløpet.
  2. Det bør gis et variert tilbud av karriereveiledningsaktiviteter.
  3. Karriereveiledningen bør tilpasses deltakernes norskferdigheter.
  4. Det bør i større grad ansettes rådgivere ved voksenopplæringssentrene.
  5. Karrieresenterne bør tilby kompetansestøtte til voksenopplæringssentrene og andre aktører på integreringsfeltet.
  6. Tverrfaglig samarbeid mellom aktørene på karriereveilednings- og integreringsfeltet bør forankres og nedfelles skriftlig.


Last ned rapporten (pdf)