Hovedtall fra Kompetanse Norges befolkningsbarometer 2020

Forsiden av rapporten

Formålet med undersøkelsen er å styrke kunnskapsgrunnlaget om voksnes læring, kompetansebehov og deltakelse i kompetanseutvikling. Kompetanse Norges befolkningsbarometer viser ikke overraskende at det er de yngste som deltar mest i utdanning.

Halvparten av den norske befolkningen har deltatt i opplæring de siste tolv månedene. Sysselsatte og personer i 40-årene har deltatt mest i opplæring tilknyttet nåværende eller framtidig jobb, sammenlignet med øvrig befolkning. De yngste og studenter har deltatt mest i opplæring tilknyttet fritid. Det største hinderet for å delta i utdanning er at man føler seg for gammel, etterfulgt av hindre som handler om tid, penger og interesse. Dette er problemstillinger som vi vil gå nærmere inn på i senere publikasjoner.

Last ned rapporten (pdf)

Kompetanse Norges befolkningsbarometer 2020 er en spørreundersøkelse som ble gjennomført desember 2019 – januar 2020. Du kan finne mer informasjon om undersøkelsens metode og data i vedlegget Kvalitetsrapport.

Last ned rapporten (pdf)