Gjennomgang av karriereveiledningen i Østfold

Forsiden av rapporten

På oppdrag fra Østfold fylkeskommune har Agenda Kaupang utført en gjennomgang av karriereveiledningen i Østfold. Målet var å undersøke hvordan helheten i karriereveiledningen fungerer i Østfold, med spesielt fokus på samarbeidet mellom grunnskole og videregående skol.

I NOU 2016:7 identifiseres fire dimensjoner som må være på plass for at man skal kunne snakke om et helhetlig system for karriereveiledning. Disse dreier seg om a) tilgang til karriereveiledning, b) innhold i tjenestene c) sammenhengen mellom de ulike delene i karriereveiledningssystemet og d) kvalitet og profesjonalitet.

De fire overordnede problemstillingene i rapporten er:

  1. Hvilke aktører eksisterer på karriereveiledningsfeltet i Østfold og hva er deres rolle?
  2. Hva slags tjenester tilbyr de ulike aktører og hvordan er tilgangen på disse tjenestene?
  3. Hvordan fungerer samspillet mellom de ulike aktørene i Østfold generelt og samarbeidet mellom ungdomsskole og videregående skole spesielt?
  4. I hvilken grad fungerer karriereveiledningen i Østfold med kvalitet og profesjonalitet?

 

Last ned rapporten (pdf)