Evaluering av karriereveiledning i mottak

Forsiden av rapporten

Evalueringen baserer seg på feltarbeid og 70 intervjuer med flyktninger, karriereveiledere og andre aktører som Opinion har gjennomført i Steinkjer, Larvik og Drammen i perioden desember 2016 – mai 2017. Selve rapporten finner dere vedlagt, og i det følgende oppsummerer vi de viktigste funnene.

I rapporten konkluderer Opinion med at karriereveiledningen fungerer etter hensikten og de ser tendenser til at flyktningene raskere kommer i gang med målrettede aktiviteter mot utdanning og arbeid enn de ville gjort uten dette tilbudet. Både flyktningene og karriereveiledere opplever karriereveiledningen som positivt. Gjennom karriereveiledningen får flyktningene innblikk i hvilke muligheter de har i Norge på en positiv og effektiv måte. Flyktningene beskriver veiledningen som «nyttig, motiverende, hyggelig, interessant og lærerik, og som et viktig steg på veien videre mot et godt liv i Norge» (Opinion s.7). Flyktningene som får karriereveiledning tidlig i oppholdet i mottak har størst utbytte av karriereveiledningen.

I følge Opinion regnes særlig de individuelle samtalene, hvor flyktningene får veiledning tilpasset sin individuelle situasjon, som verdifull. Flyktningene omtaler samtalene som relevante, nyttige, og «gir håp og motivasjon for fremtiden» (s. 10). Gruppeveiledningene oppleves også som motiverende for flyktningene, men kan bli enda mer relevant for flere med inndeling i mer homogene grupper.

Last ned rapporten (pdf)