Realkompetansevurdering: En studie av systemet for vurdering av realkompetanse i utdanning og arbeidsliv

Utsnitt av forsiden til rapporten - abstrakt bilde

På oppdrag fra Kompetanse Norge har NIFU gjennomført et forskningsprosjekt om realkompetansevurdering i utdanning og arbeidsliv. Rapporten presenterer og analyserer resultater fra en survey, flere casestudier, en litteraturgjennomgang vedrørende realkompetansevurdering samt en analyse av tilgjengelig statistikk.

Foreliggende rapport har som mål å skaffe til veie ny og oppdatert informasjon om bruk, hindringer og utbytte av realkompetansevurdering. Realkompetanse er definert som all kompetanse en person har tilegnet seg gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring; det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte.

Last ned rapporten Realkompetansevurdering: En studie av systemet for vurdering av realkompetanse i utdanning og arbeidsliv

Last ned rapporten Realkompetansevurdering i praksis: erfaringer fra casestudier