Innvandrere på nett

Utsnitt av en dataskjerm

Rapporten er en analyse av den digitale kompetansen til de fem største innvandrergruppene i Norge; innvandrere fra Polen, Pakistan, Irak, Somalia og Vietnam.

Undersøkelsen viser at ni av ti innvandrere bruker pc og Internett. Majoriteten av de som bruker pc, gjør dette daglig. Nesten alle har tilgang til pc hjemme, mens bare en av fire innvandrere bruker pc på jobb.

Hovedfunn

  • 41 prosent av innvandrerne mestrer i liten grad dagens teknologi. Det tilsvarende tallet for hele den norske befolkningen er 27 prosent.
  • Mens hele åtte av ti innvandrere fra Polen mestrer dagens informasjonsteknologi, gjelder dette under halvparten av innvandrerne fra Vietnam, Pakistan, Somalia og Irak.
  • Innvandrere har relativt mye erfaring med å benytte digitale verktøy som e-post, Skype og IP-telefoni til å holde kontakt med hjemlandet. Denne kunnskapen ser imidlertid i liten grad ut til å overføres til andre ikt-områder.
  • Mange innvandrere er motivert for å lære mer, men opplever få arenaer for ikt-læring.
  • De som ikke mestrer teknologien ønsker seg kurstilbud fra det offentlige.
Undersøkelsen er en oppfølging av rapporten Borger og bruker, der de digitale ferdighetene til den norske befolkning ble undersøkt.