Fremdeles mange som står igjen

Ubge gutter jobber på data i et klasserom

Målet med undersøkelsen har vært å skaffe mer kunnskap om kompetansenivået i bruk av data og internett i den voksne befolkningen – hvem mestrer, og hvem står utenfor det digitale samfunnet?

Funn fra undersøkelsen

  • 24 prosent har liten eller ingen kompetanse i å bruke digitale verktøy.
  • Personer med høyskole/universitet har den høyeste kompetansen. 60 prosent av de som tilhører denne gruppen er «sterke brukere», mens åtte prosent har mangelfulle ikt-ferdigheter.
  • De yngste behersker verktøyene bedre enn de eldre, og kompetansen stiger med økende utdanning.
  • 80 prosent av de sysselsatte oppgir å være erfarne ikt-brukere, mens tallet for arbeidsledige er 66 prosent. Det vil si at 34 prosent av den sistnevnte gruppen har manglende ikt-ferdigheter.

Hvordan har vi målt digital kompetanse?

Det er en utfordring å måle befolkningens digitale kompetanse gjennom en spørreundersøkelse. Blant annet er det en del metodiske utfordringer knyttet til å benytte egenvurdering som metode. Les mer om metoden vi har brukt.
 
Undersøkelsen ble gjennomført i 2010, og er en oppfølging av rapporten «Borger og bruker» fra 2008.