Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen

Notatet drøfter de voksnes opplevde behov for å styrke sin digitale kompetanse, og hvordan de ønsker å utvikle denne kompetansen.

Funn fra undersøkelsen:
  • 60 prosent av de arbeidsledige ønsker å forbedre sin digitale kompetanse.
  • Fire av ti trygdemottakere og pensjonister har behov for å utvikle sine digitale ferdigheter.
  • 62 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år sier at de har behov for å lære mer data.
  • Både svake og sterke brukere opplever et behov for å bli bedre i data på jobben.
Resultatene baserer seg på en spørreundersøkelse gjennomført i 2010, og er en oppfølging av rapporten Borger og bruker fra 2008.