Basiskompetanse i Posten og Bring – del 2

Posten-medarbeider som jobber med pakker

Rapporten viser hvilken læringseffekt ansatte opplever de har hatt av kurs i lesing, skriving, regning og data.

Rapporten viser at:
  • Deltakerne vurderer seg selv som bedre i regning, data, lesing og skriving etter endt kurs. De oppgir at de leser, skriver og bruker data mer enn de gjorde før kurset.
  • Minoritetsspråklige deltakere opplever et gjennomsnittlig større læringsutbytte av kursene enn de norskspråklige. Dette kommer tydelig fram i vurdering av egne ferdigheter i lesing og data.
  • Både minoritetsspråklige og norskspråklige har fått bedre selvtillit gjennom kurset. Dette gir seg utslag i at kursdeltakerne føler seg dyktigere i jobben, og er mer motivert for å søke andre jobber i selskapet.

Kursene startet høsten 2010 og fortsetter ut 2013. Denne delrapporten er basert på kurs som ble gjennomført fra høsten 2010 til og med våren 2012.