Kompetanseindikatorer fylker

Diagrammet sammenlikner fylker med gjennomsnittet i Norge. Skår utenfor linjen «Hele landet» er bedre enn landsgjennomsnittet. Skår innenfor linjen «Hele landet» er dårligere. Indikatorene er basert på statistikk for 2014. Tallene er hentet fra SSB (utdanningsstatistikk og KOSTRA-tall). Se også kommuneindikatorer