Befolkningens bruk av digitale verktøy

Undersøkelsen kartlegger befolkningens bruk av digitale verktøy og deres grunnleggende digitale ferdigheter, samt motivasjon, hindringer og framtidige behov for utvikling av digitale ferdigheter. Under følger resultater fra spørsmål knyttet til befolkningens bruk av digitale verktøy. 

Datainnsamlingen ble gjennomført av Opinion i 2018, og intervjuene ble gjort per telefon. Kompetanse Norge har utarbeidet spørsmålene med bakgrunn i tidligere undersøkelser og de oppdaterte læringsmålene for grunnleggende digitale ferdigheter.

Utvalget består av 2 000 personer i alderen 16 år og oppover, og er representativt med hensyn til alder, kjønn, utdanningsnivå og bosettingsfylke for å gjenspeile befolkningen i Norge. Med et representativt utvalg blir resultatene tilnærmet like som om man hadde undersøkt hele den norske befolkningen.

Denne undersøkelsen forsøker å måle befolkningens grunnleggende digitale ferdigheter. Målet på grunnleggende digitale ferdigheter er basert på hvor mye og hvor bred erfaring man har med å utføre digitale oppgaver og å bruke digitale tjenester.

Det er en utfordring å måle befolkningens digitale ferdigheter gjennom en spørreundersøkelse. Blant annet er det en del metodiske utfordringer knyttet til å benytte egenvurdering som metode. Det er ikke enkelt å bedømme egne ferdigheter, og svarene vil bli subjektive og variere i forhold til hvem man sammenlikner seg med når man svarer. Respondentene ble derfor spurt om erfaring i stedet for hvordan de selv opplever at de mestrer en bestemt oppgave eller tjeneste.

Respondentene fikk spørsmål om hvor mye erfaring de hadde med tilsammen 41 digitale oppgaver og tjenester på åtte ulike områder:

 • definere informasjonsbehov
 • tilgang til informasjon
 • teknologisk selvhjulpenhet
 • håndtere informasjon
 • evaluere informasjon/nettsikkerhet
 • integrere informasjon
 • kommunikasjon og formidling
 • skape ny informasjon

For hvert av de 41 ulike eksemplene på digitale oppgaver eller tjenester ble respondentene bedt om å svare på en skala fra 1 til 4 om hvor mye erfaring de hadde med den enkelte oppgave eller tjeneste, hvor 1 innebar ingen erfaring og 4 tilsvarte stor erfaring.

For å finne et samlet mål på grunnleggende digitale ferdigheter har vi laget en indeks av de 41 erfaringsmålene og fordelt befolkningen i fire nivåer etter deres skår på denne indeksen. Svarskalaen på erfaringsmålene ble omgjort til å gå fra 0 til 100 på indeksen for digitale ferdigheter.

I beregningen av en persons digitale ferdigheter teller hvert erfaringsmål like mye, og gjennomsnittet av samtlige erfaringer utgjør respondentens digitale ferdighetsnivå. Det gis altså ikke noen høyere skår om man mestrer en IKT-prosess som regnes som mer avansert. For eksempel teller det like mye å kunne sende og motta e-post som å kunne bruke skylagringstjenester.

På bakgrunn av ferdighetsskåren plasseres respondentene på et av de fire nivåene:

 • Nivå 0 – Ikke-brukere
 • Nivå 1 – Svake brukere
 • Nivå 2 – Middels brukere
 • Nivå 3 – Sterke brukere

Figuren under illustrerer sammenhengen mellom indeksen og brukernivå.

Indeksskår for nivå 1 - svakere brukere (0-40 prosent), nivå 2 - middels gode brukere (40 - 70 prosent), nivå 3 - sterkere brukere (70 - 100 prosent)

Målet på grunnleggende digitale ferdigheter er basert på en antakelse om at mye erfaring på mange områder fører til at respondenten blir en sterkere bruker og bedre rustet til å møte utfordringer i et digitalt samfunn som stadig er i utvikling. Det vil si at mye og bred erfaring likestilles med ferdigheter i denne analysen.

30 prosent flere bruker internett daglig

I løpet av den siste tiårsperioden har bruken av internett økt betydelig. I undersøkelsen om befolkningens digitale kompetanse gjennomført i 2018 oppgir 90 prosent at de bruker internett daglig mot 69 prosent i den tilsvarende undersøkelsen fra 2007. Det er 30 prosent flere på elleve år.

Å følge med på nyhetsoppdateringer og delta på sosiale medier blir oppgitt som det en bruker mest tid på på internett (se figur 3). I tillegg til at internett brukes oftere har også andelen som bruker internett økt siden 2007. Andelen som oppgir at de ikke bruker internett i det hele tatt er 4 prosent i 2018, 67 prosent lavere enn i 2007.


Andel som bruker internett i 2007, 2010 og 2018

Figur 1: andel i befolkningen som bruker internett i prosent for 2007 (N=1 999), 2010 (N=2 001) og 2018 (N=1 994).
Kilde: Kompetanse Norge.

Andel som bruker internett i 2018 fordelt på alder

Figur 2: andel i befolkningen som bruker internett i 2018 fordelt på alder (N=1 994).
Kilde: Kompetanse Norge


Størst økning i internettbruk for de over 60 år

Nesten alle under 40 år bruker internett daglig (se figur 2). Hva en bruker tid på er likevel noe forskjellig avhengig av alder (se figur 3). For de som er under 30 år er det sosiale medier og strømmetjenester som det går med aller mest tid til. Litt under fire prosent av de under 30 år oppgir spill som den dominerende internettaktiviteten. For 30-åringene er nyhetsoppdatering og annen kunnskapsinnhenting det mest sentrale sammen med sosiale medier.

For de som er 40 år eller eldre er det fortsatt desidert vanligst å bruke internett daglig, men andelen som bruker det sjeldnere eller ikke i det hele tatt øker med alderen. Sammenlignet med resultatene fra 2010 er det likevel de som er 60 år eller eldre som har hatt størst økning i antall daglige internettbrukere. I 2010 var 56 prosent av de som var 60 år eller eldre innom internett daglig. I 2018 gjelder det 74 prosent. Det er en økning på 33 prosent. Med økende alder blir sosiale medier og strømmetjenester mindre sentralt for internettbruken, mens nyhetsoppdatering og annen kunnskapsinnhenting blir viktigere. Det er også en relativ større andel som oppgir privat praktisk bruk som nettbank og kontakt med det offentlige som det mest sentrale for internettbruken i de to øverste aldersgruppene.

Det største bruksområdet for internett fordelt på alder

Figur 3: det største bruksområdet for internett i 2018 fordelt på alder (N=1 924). 
Kilde: Kompetanse Norge


Mangel på kompetanse gjør at personer ikke bruker internett

Årsaker til å ikke bruke internett

Figur 4: årsaker til å ikke bruke internett i 2018 blant ikke-brukere (N=76).
Kilde: Kompetanse Norge

I Norge er det god dekning med bredbånd og mobilnett. Tilgang er derfor ikke en generell utfordring for å kunne bruke internett. Samlet oppgir fire prosent i undersøkelsen at de ikke bruker internett i det hele tatt. Ikke-brukerne er i større grad eldre, har lavere utdanningsnivå og/eller står utenfor arbeidslivet, enten som pensjonister eller som følge av andre årsaker, sammenlignet med de som bruker internett (se figur 5 og 6). Hovedforklaringene for å ikke bruke internett oppgis å være at en ikke ønsker det eller mangler kompetanse. Én av tre oppgir mangel på kompetanse som årsak til å ikke bruke internett (se figur 4).


Andel som bruker internett fordelt på utdanningsnivå

Figur 5: andel som bruker internett i 2018 fordelt på utdanningsnivå (N=1 871).
*Andelen ikke-brukere under total er lavere fordi en større andel av de som ikke har oppgitt utdanningsbakgrunn er ikke-brukere.
Kilde: Kompetanse Norge

Andel som bruker internett fordelt på hovedbeskjeftigelse

Figur 6: andel som bruker internett i 2018 fordelt på hovedbeskjeftigelse (N=1 993). 
Kilde: Kompetanse Norge


Pc mest brukt i jobb- og utdanningssammenheng

Ifølge Norsk mediebarometer er tilgangen på pc hjemme den samme i 2010 som i 2017. Resultatene fra undersøkelsen i 2018 viser imidlertid at både andelen som bruker pc og hyppigheten i bruken av den er noe lavere sammenlignet med resultatene fra 2010. I 2018 bruker 90 prosent av den norske befolkningen pc (se figur 7). Det er en nedgang på tre prosentpoeng siden 2010. Andelen som bruker datamaskinen daglig har falt fra 83 til 77 prosent. Siden internettbruken har økt betydelig i samme periode kan det forklares ved økt bruk gjennom andre medier som nettbrett og smarttelefon. Pc er likevel mer brukt enn nettbrett og smarttelefon i både jobb- og utdanningssammenheng og til privat praktisk bruk. Privat praktisk bruk er for eksempel nettbank, handel og kontakt med det offentlige. Smarttelefon er det mest foretrukne verktøyet for sosiale medier og underholdning.

83 prosent av de som er i jobb bruker datamaskin. Det er noe høyere enn i 2010 da 80 prosent sa det samme. Det er med andre ord på andre områder enn i arbeidslivet datamaskinbruken har blitt erstattet. I tillegg til datamaskin oppgir over 60 prosent å bruke smarttelefon i jobbsammenheng. 20 prosent bruker nettbrett på jobb. Det er i stor grad de som bruker pc på jobb som også bruker nettbrett og smarttelefon i jobbsammenheng.

Nettbrett mer populært blant eldre

Spennet i andelen som bruker datamaskin fordelt på alder er fra 95 prosent for de under 30 år til 76 prosent for de som er 70 år eller eldre. Når det gjelder smarttelefon bruker tilnærmet 100 prosent av de under 40 år dette. For 60-åringene bruker fire av fem smarttelefon, mens tre av fem av de som er 70 år eller eldre gjør det samme.

Nettbrett kom for alvor i 2010. Siden 2012 og fram til i dag har tilgangen omtrent doblet seg. Resultatene i denne undersøkelsen viser at 59 prosent bruker nettbrett – i all hovedsak til nyhetsoppdatering, strømming og underholdning. Det er i større grad de eldre som bruker nettbrett. Mens det er 42 prosent under 30 år som bruker nettbrett, er tilsvarende andel 65 prosent for de i 60-årene.

Andelen som bruker ulike digitale verktøy i fordelt på alder

Figur 7: andelen som bruker ulike digitale verktøy i 2018 fordelt på alder (N=2 000). 
Kilde: Kompetanse Norge