Grunnleggende digitale ferdigheter

Her finner du resultater knyttet til befolkningens bruk av digitale verktøy og deres grunnleggende digitale ferdigheter, samt informasjon om motivasjon, hindringer og framtidige behov for utvikling av digitale ferdigheter. Hovedresultatene baserer seg på en undersøkelse som ble gjennomført i 2018.

Datainnsamlingen ble gjennomført av Opinion i 2018, og intervjuene ble gjort per telefon. Kompetanse Norge har utarbeidet spørsmålene med bakgrunn i tidligere undersøkelser og de oppdaterte læringsmålene for grunnleggende digitale ferdigheter.

Utvalget består av 2 000 personer i alderen 16 år og oppover, og er representativt med hensyn til alder, kjønn, utdanningsnivå og bosettingsfylke for å gjenspeile befolkningen i Norge. Med et representativt utvalg blir resultatene tilnærmet like som om man hadde undersøkt hele den norske befolkningen.

Denne undersøkelsen forsøker å måle befolkningens grunnleggende digitale ferdigheter. Målet på grunnleggende digitale ferdigheter er basert på hvor mye og hvor bred erfaring man har med å utføre digitale oppgaver og å bruke digitale tjenester.

Det er en utfordring å måle befolkningens digitale ferdigheter gjennom en spørreundersøkelse. Blant annet er det en del metodiske utfordringer knyttet til å benytte egenvurdering som metode. Det er ikke enkelt å bedømme egne ferdigheter, og svarene vil bli subjektive og variere i forhold til hvem man sammenlikner seg med når man svarer. Respondentene ble derfor spurt om erfaring i stedet for hvordan de selv opplever at de mestrer en bestemt oppgave eller tjeneste.

Respondentene fikk spørsmål om hvor mye erfaring de hadde med tilsammen 41 digitale oppgaver og tjenester på åtte ulike områder:

 • definere informasjonsbehov
 • tilgang til informasjon
 • teknologisk selvhjulpenhet
 • håndtere informasjon
 • evaluere informasjon/nettsikkerhet
 • integrere informasjon
 • kommunikasjon og formidling
 • skape ny informasjon

For hvert av de 41 ulike eksemplene på digitale oppgaver eller tjenester ble respondentene bedt om å svare på en skala fra 1 til 4 om hvor mye erfaring de hadde med den enkelte oppgave eller tjeneste, hvor 1 innebar ingen erfaring og 4 tilsvarte stor erfaring.

For å finne et samlet mål på grunnleggende digitale ferdigheter har vi laget en indeks av de 41 erfaringsmålene og fordelt befolkningen i fire nivåer etter deres skår på denne indeksen. Svarskalaen på erfaringsmålene ble omgjort til å gå fra 0 til 100 på indeksen for digitale ferdigheter.

I beregningen av en persons digitale ferdigheter teller hvert erfaringsmål like mye, og gjennomsnittet av samtlige erfaringer utgjør respondentens digitale ferdighetsnivå. Det gis altså ikke noen høyere skår om man mestrer en IKT-prosess som regnes som mer avansert. For eksempel teller det like mye å kunne sende og motta e-post som å kunne bruke skylagringstjenester.

På bakgrunn av ferdighetsskåren plasseres respondentene på et av de fire nivåene:

 • Nivå 0 – Ikke-brukere
 • Nivå 1 – Svake brukere
 • Nivå 2 – Middels brukere
 • Nivå 3 – Sterke brukere

Figuren under illustrerer sammenhengen mellom indeksen og brukernivå.

Indeksskår for nivå 1 - svakere brukere (0-40 prosent), nivå 2 - middels gode brukere (40 - 70 prosent), nivå 3 - sterkere brukere (70 - 100 prosent)

Målet på grunnleggende digitale ferdigheter er basert på en antakelse om at mye erfaring på mange områder fører til at respondenten blir en sterkere bruker og bedre rustet til å møte utfordringer i et digitalt samfunn som stadig er i utvikling. Det vil si at mye og bred erfaring likestilles med ferdigheter i denne analysen.

Tabell 1 viser de 41 spørsmålene som måler erfaring med grunnleggende digitale oppgaver og tjenester. Disse ferdighetsspørsmålene for den digital kompetansen er fordelt på de ikt-områdene de er ment å fange opp.

Tabell 1: Digital kompetanse operasjonalisert gjennom 41 ferdigheter, fordelt på ikt-områder.

 Ikt-områder

Mål av ferdighet/spørsmål til respondentene.
Hvor mye erfaring har du med:

Definere informasjonsbehov 

 

Tilgang til informasjon 

å finne informasjon etter behov ved bruk av søkemotorer 

å lese aviser og følge med på andre medier på nett 

å få oversikt og kunne navigere på en hjemmeside 

å finne bestemt informasjon du trenger på offentlige nettsider 

Teknologisk selvhjulpenhet 

å installere og fjerne apper eller programmer 

å koble deg til eller fra internett på mobil via wifi eller mobilnett 

å vurdere mengden mobildata ved bruk av ulike tjenester 

å tolke informasjon fra skjerm i form av ikoner og kunne bruke berøringsskjerm 

å bruke en egen digital id, f.eks. bank-id eller Min id 

å åpne programmer og apper 

å bruke betalingsterminaler etter behov for kjøp av billetter 

å overføre bilder fra mobil eller kamera til en annen enhet 

å endre enkle innstillinger som lyd, skriftstørrelse o.l. etter behov 

å strømme musikk, radio, lydbok eller film via mobilen 

å bruke antivirusprogrammer 

å bestille tjenester eller varer 

å bruke ulike betalingstjenester på mobilen 

å bruke antivirusprogram og holde det oppdatert på mobil 

å opprette egne brukerprofiler på sosiale medier eller ved netthandel 

Håndtere informasjon 

å gi meningsbærende filnavn for gjenfinning og organisering av dokumenter og filer 

å bruke skylagring eller annen ekstern lagring for backup 

Evaluere informasjon/ nettsikkerhet 

å bruke nettvettregler for å oppdage forsøk på nettsvindel eller phishing/digital snoking 

å bruke nettvettregler ved deling av egne bilder og dokumenter 

å vurdere hva slags informasjon det er trygt å legge ut på sosiale medier, chatterom og andre nettsteder 

å følge nettvettregler for å unngå negative beskrivelser og mobbing på internett og sosiale medier 

å bruke sikkerhetsregler ved kjøp av varer og tjenester på internett 

å gjenkjenne sikre sider (hengelåskunnskap) på internett 

å følge anbefalinger for sikker bruk av pinkode og passord 

å velge gode søkeord og vurdere treffene ut fra hva du søkte etter 

å vurdere innstillinger på egen profil for å ivareta sikkerhet ved deling og posting på sosiale medier 

Integrere informasjon 

å skrive, redigere og flytte tekst i dokumenter 

Kommunikasjon og formidling 

å sende eller motta SMS/MMS fra en mobiltelefon 

å sende eller motta e-post 

å sende dokumenter/bilder som vedlegg til e-post 

å taste inn og endre opplysninger i ulike nett-skjema 

å bruke kommunikasjonstjenester via internett, for eksempel Skype, chat eller twitter 

å lese eller legge inn et innlegg på sosiale medier eller en blogg 

å delta i samarbeids- og prosjektgrupper på nettet i jobb eller fritid 

å bruke et program, f.eks. PowerPoint, til å gjøre en presentasjon 

Skape ny informasjon 

å legge inn tall og bruke enkle funksjoner i regneark 

å kunne sette inn bilder eller symboler i forskjellige typer dokumenter