Forsøk med utdanningsstøtte til fagarbeidere

Kompetanse Norge har ansvaret for forsøk med utdanningsstøtte til fagarbeidere.

Hva går forsøket ut på?

Forskere fra Frischsenteret og Fafo skal undersøke om økonomi og informasjon om utdanningsmuligheter og karriereveiledning har betydning for fagarbeideres valg av videreutdanning.

På vegne av Kompetanse Norge og Lånekassen har SSB sendt ut en e-post til totalt 3 000 fagarbeidere som er tilfeldig trukket ut til å være med i forsøket. Av disse får 1 500 fagarbeidere tilbud om et lån for fagarbeidere fra Lånekassen. Lånet kan gjøres om til stipend når utdanningen er bestått. De resterende 1 500 fagarbeiderne får informasjon om utdanningsmuligheter og karriereveiledning og at de kan ha rett til utdanningsstøtte fra Lånekassen på lik linje med andre som velger å ta utdanning.

Hvem er fagarbeider i dette forsøket?

Personer som er registrert i SSB sin utdanningsstatistikk med følgende utdanningsbakgrunn:

  • Yrkeskompetanse dokumentert med svennebrev eller fagbrev, læretid normalt etter to år i skole
  • Yrkeskompetanse dokumentert med vitnemål
  • Yrkeskompetanse dokumentert med svennebrev eller fagbrev, læretid etter tre år i skole.

Hvorfor fagarbeidere?

Kompetansen til fagarbeidere er etterspurt og verdifull i det norske arbeidslivet. Arbeidslivet endrer seg stadig raskere og stiller større krav til arbeidstakere. For å stille enda sterkere på arbeidsmarkedet er det derfor viktig å kontinuerlig holde seg oppdatert og delta i videreutdanning, kurs og kompetansetiltak.

Fagarbeidere deltar mindre i videreutdanning sammenlignet med personer med høgskole- og universitetsutdanning. Det viser flere undersøkelser om deltakelse i videreutdanning blant voksne. Regjeringens kompetansereform har en målsetting om at flere voksne skal delta i formell utdanning gjennom hele livet.

Økonomiske hindringer er en av årsakene til at mange ikke deltar i videreutdanning. Derfor har Kompetanse Norge satt i gang et forsøk der vi skal finne ut om utdanningsstøtte vil øke deltakelsen i formell utdanning blant fagarbeidere.

Hvorfor to grupper?

I dette forsøket vil det da være like høy sannsynlighet for deltakelse i utdanning i begge gruppene. Den ene gruppen får informasjon om utdanningsmuligheter og tilbud om støtte til å ta utdanning. Den andre gruppen får bare informasjon om utdanningsmuligheter. Hvis flere fra gruppen som får tilbud om utdanningsstøtte vil delta i utdanning enn i gruppen som ikke får et slikt tilbud, kan vi si at utdanningsstøtte var årsaken til økt deltakelse i utdanning for fagarbeidere.

Tilbud om ekstra utdanningsstøtte

Deltakere til dette forsøket er tilfeldig trukket ut. Det er til sammen 1 500 fagarbeidere som får tilbud om å søke ekstra utdanningsstøtte fra Lånekassen. Statistisk Sentralbyrå (SSB) står for utsendelse ev eposter med invitasjon til å benytte seg av tilbudet. Har du fått et tilbud om ekstra utdanningsstøtte fra Lånekassen, kan du se hvor mye du kan få i lån og stipend, og hvordan du søker.

Informasjon om mulighetene for videreutdanning

En gruppe på 1 500 fagarbeidere får også e-post med en oppfordring om å søke videreutdanning og benytte seg av offentlige tjenester på  karriereveiledning.no, utdanning.no og ved fysiske karrieresentre. Er du i denne gruppen får du ikke tilbud om ekstra utdanningsstøtte for fagarbeidere, men du kan likevel søke om lån og stipend fra Lånekassen på lik linje med andre. Se hvor mye du kan få i utdanningsstøtte hos Lånekassen.

Innholdet i e-postene er laget av Kompetanse Norge og Lånekassen i samarbeid med forskerne fra Fafo og Frischsenteret.

Hvor lenge foregår forsøket?

Fagarbeidere som er tilfeldig trukket ut til å delta i forsøket har fått e-postene fra SSB 1. februar 2021. De som har fått e-postene kan søke utdanning via samordnaopptak.no eller lokalt hos utdanningsinstitusjonene. For disse personene er det mulig å søke om utdanningsstøtte i høstsemesteret 2021 og /eller vårsemesteret 2022. Det er mulig å søke om studiestøtte til maksimalt 60 studiepoeng.

Organisering

Kompetanse Norge er oppdragsgiver og samarbeider med forskere, Lånekassen og SSB om dette forsøket. Lånekassen står for utdanningsstøtte og omgjøring til stipend. SSB har ansvar for utsendelse av e-poster og påminnelser på sms. Forskergruppa fra Frischsenteret og Fafo undersøker effekter av utdanningsstøtte på deltakelse i videreutdanning og publiserer rapport etter at forsøket er ferdig.