Videreutdanningstilbud ved universitet og høgskoler i norsk som andrespråk og i grunnleggende ferdigheter – utlysning av oppdrag 2018

Utlysningen gjelder gjennomføring av videreutdanningstilbud i norsk som andrespråk for lærere som underviser voksne innvandrere - og lærere som underviser voksne i grunnleggende ferdigheter. Søknadsfrist var 16. februar 2018.

Svar på utlysningen skal samordnes mellom administrasjon og fagseksjon ved lærestedet og sendes inn som en samlet søknad. Kompetanse Norge behandler innkomne søknader umiddelbart etter søknadsfrist 16. februar.

Bakgrunn og behov

I Stortingsmeldingen Fra utenforskap til ny sjanse – Samordnet innsats for voksnes læring (Meld.St. 16 2015-2016) heter det at lærernes kompetanse er viktig for kvaliteten på opplæringen, og at det er et mål at flere lærere som underviser voksne har studiepoeng i fagene de underviser i.

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet og Kunnskapsdepartementet skal Kompetanse Norge bidra til utvikling av tiltak for å heve kompetansen blant lærere som underviser voksne. Ett slikt tiltak er å bidra til tilbud om relevante videreutdanningstilbud i norsk som andrespråk og i grunnleggende ferdigheter. Videreutdanningene skal legge til rette for at flere lærere får kompetanse i faget de underviser i.

Søknadsfrist: 16.februar

Vilkår for å få tilskudd

Kompetanse Norge kan gi tilskudd med inntil kr. 650 000 til læresteder innen UH-sektoren som gjennomfører videreutdanningstilbud til voksenlærere etter følgende kriterier:

 • Videreutdanninger for lærere som underviser voksne i norsk som andrespråk skal gi studentene innføring i voksenpedagogiske prinsipper, gi en teoretisk innføring i norsk som andrespråk og arbeidsrettet norskopplæring, samt inkludere Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.
 • Videreutdanninger for lærere som underviser i lesing, skriving og digital kompetanse som grunnleggende ferdighet skal gi studentene innføring i voksenpedagogiske prinsipper, samt inkludere læring på arbeidsplassen og Læringsmål i lesing og skriving og i digitale ferdigheter (Kompetanse Norge).
 • Videreutdanningene må inneholde minimum 30 stp. og være samlingsbasert, slik at det er mulig å kombinere med eget arbeid.
 • Studiene skal ikke ha studieavgift, men tilbys gratis.
 • Studiene må gjennomføres studieåret 2018/2019.

Kriterier for tildeling vil prioriteres slik:

 • Begge fagområder skal være representert
 • Geografisk spredning
 • Studier som hadde størst etterspørsel i fjor

Krav til innhold i søknaden

Søknaden fra lærestedet skal inneholde følgende informasjon:

 • Følgetekst med navn på lærested og kontaktperson
 • Kort om hvordan videreutdanningen er tenkt gjennomført (organisering, antall samlinger og oppstartdato) og nettadresse til omtale av studiet
 • Vedlagt fagplan for den aktuelle videreutdanningen

Rapporteringskrav:

Rapportering på bruk av tilskudd skal leveres Kompetanse Norge innen 1. september 2019. Det skal rapporteres på regnskap, antall studenter som har gjennomført studiet og en studentevaluering.

Søknaden skal merkes med «Videreutdanningstilbud i norsk som andrespråk for voksne» eller «Videreutdanning i grunnleggende ferdigheter for voksne». Søknaden sendes til postmottak@kompetansenorge.no

med kopi til lis.karin.andersen@kompetansenorge.no innen 16. februar.

Dersom du har spørsmål vedrørende utlysningen kan du kontakte: