Tilskudd til videreutdanning for lærere – norsk som andrespråk

Utlysningen gjelder tilskudd til gjennomføring av videreutdanningstilbud i norsk som andrespråk for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Søknadsfrist er 15. januar 2021.

Institusjoner i universitets- og høgskolesektoren (UH-sektoren) kan søke om tilskuddet. Kompetanse Norge behandler søknader umiddelbart etter fristen.

Formålet med tilskuddet

Tilskuddet skal bidra til at flere lærere som underviser etter integreringsloven, som trer i kraft 01.01.2021, får formell kompetanse i norsk som andrespråk.

Formålet med lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven) er at nyankomne innvandrere tidlig integreres i det norske samfunnet og blir økonomisk selvstendige. Loven skal bidra til at innvandrere får gode norskkunnskaper, kunnskap om norsk kultur og samfunnsliv, formelle kvalifikasjoner og en varig tilknytning til arbeidslivet. Loven skal videre legge til rette for at asylsøkere tidlig får kjennskap til norsk språk, kultur og samfunnsliv. Loven innfører et kompetansekrav for lærere som underviser i norsk etter denne loven. Kravet innebærer at lærere i tillegg til å ha pedagogisk utdanning må ha 30 studiepoeng i norsk som andrespråk.

Lærernes faglige kompetanse er viktig for kvaliteten i opplæringen.

Formålet med utlysningen av tilskuddet er at UH-sektoren tilbyr relevante studier i norsk som andrespråk for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, slik at lærere kan møte det nye kravet til kompetanse.

Om tilskuddet

Kompetanse Norge kan gi tilskudd med inntil 786 000 kroner for gjennomføring av studietilbud i henhold til kriterier og vilkår.

Det ytes i tillegg et tilskudd per student over ti studenter ved samlingsbaserte studier, og per student over 35 studenter ved helt nettbaserte studier.

Tilskuddet skal finansiere studietilbudet i studieåret høst 2021/vår 2022.

Tilskuddet skal ikke benyttes til investeringer i eiendom, utstyr, inventar eller lignende.

Vilkår og kriterier for tilskudd

Videreutdanningstilbudene skal oppfylle følgende kriterier:

 • Videreutdanningstilbudene skal være samlingsbaserte eller helt nettbaserte og kunne gjennomføres over to semestre og være på 30 studiepoeng.
 • Videreutdanningstilbudene skal tilbys fra høsten 2021.
 • Videreutdanningstilbudene skal som utgangspunkt forutsette minimum ti studenter.
 • Målgruppen for videreutdanningstilbudene skal være lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Disse lærerne skal prioriteres ved opptak til studiene. Ved ledig kapasitet kan videreutdanningstilbudene også være åpne for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk i grunnskolen/FVO, videregående opplæring, arbeidsmarkedsbedrifter, studieforbund, Kompetansepluss eller lignende.
 • Søkere til videreutdanningstilbudene som ikke oppfyller opptakskravene til studiene, skal kunne tas opp på bakgrunn av realkompetansevurdering.
 • Videreutdanningstilbudene skal ikke ha studieavgift.
 • Videreutdanningene skal gi studentene kompetanse i
  • norsk språkstruktur og hvordan norsk språk er i sammenligning med andre språk,
  • sentrale kjennetegn ved andrespråkslæring og flerspråklighetsutvikling,
  • sosiale og menneskelige aspekter som samhandler med andrespråkspråklæring,
  • didaktikk knyttet til undervisning etter gjeldende læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
  • kjennskap til det europeiske rammeverket for språk, Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og andre relevante styringsdokumenter. Vi gjør spesielt oppmerksom på at det kommer reviderte læreplaner i norsk og samfunnskunnskap som skal tas i bruk fra august 2021.
 • Videreutdanningstilbud som er spesielt innrettet mot lærere som underviser voksne innvandrere i norsk som andrespråk og grunnleggende leseferdighet kan også få støtte.

Prioriteringskriterier for tildeling

Søknadene prioriteres etter videreutdanningstilbudets oppfyllelse av tilskuddsordningens formål og kriterier. Tilskudd gis etter en helhetlig vurdering av videreutdanningstilbudets kvalitet, herunder fagplan og fagkompetanse. Det legges vekt på å oppnå en geografisk spredning av tilbudene.

Videreutdanningstilbud som legger til rette for at studenter kan ta 15 studiepoeng, vil bli prioritert.

Innhold i søknaden

Søknaden skal inkludere:

 • Navn på institusjonen, administrativ kontaktperson og faglig ansvarlig
 • Søknadssum og enkelt budsjett for hvordan tilskuddet er tenkt benyttet
 • Beskrivelse av hvordan videreutdanningen er planlagt gjennomført, inkludert organisering, antall samlinger og oppstartdato
 • Nettadresse til omtale av studiet
 • Fagplan/studieplan for studiet
 • Kort beskrivelse av fagkompetansen til de som skal ha ansvar for tilbudet

Vi ber om at søknaden blir merket med «Videreutdanning for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk», og sendes til postmottak@kompetansenorge.no.

Søknadsfristen er 15. januar 2021.

Dersom du har spørsmål om utlysningen: postmottak@kompetansenorge.no.

Stipendordning for lærere

Kompetanse Norge forvalter en stipendordning for lærere som underviser i norsk etter introduksjonsloven og som tar videreutdanningene i norsk som andrespråk. Utlysning av stipender for 21/22 kommer i starten av februar 2021.