Tilskudd til utvikling og oppstart av videreutdanningstilbud ved universitet og høgskoler i norsk som andrespråk

Utlysningen gjelder utvikling og oppstart av videreutdanningstilbud i norsk som andrespråk for lærere som underviser voksne innvandrere. Søknadsfrist var 15. april 2018.

Målet med tilskuddet

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet skal Kompetanse Norge utvikle tiltak for å heve kompetansen blant lærere i norskopplæringen for voksne innvandrere. Ett slikt tiltak er å bidra til å etablere nye videreutdanninger i norsk som andrespråk. Videreutdanningene skal legge til rette for at flere lærere får kompetanse i faget de underviser i, og dermed føre til bedre læringsutbytte for deltakerne og bedre resultater på norskprøvene.

Vilkår for å få tilskudd

Videreutdanningen skal

 • bygge på voksenpedagogiske prinsipper og en forståelse av de språklige behovene innvandrere har i et moderne, digitalt nettverkssamfunn
 • gi en teoretisk innføring i norsk som andrespråk
 • gi kompetanse om arbeidsmåter som fører til at innvandrere raskt tar språket i aktiv bruk, herunder arbeidsrettet opplæring
 • gi kompetanse i bruk av digitale verktøy i språkopplæringen
 • bestå av opptil to moduler à 15 studiepoeng som kan kombineres

Det er rom for ulike profiler på tilbudene, slik at lærestedene kan tilby noe ulike innhold. Det er også ønskelig med geografisk spredning.

Likevel er det et absolutt krav at tilbudene er rettet mot lærere som underviser voksne deltakere, og inkluderer grunnlagsdokumenter som introduksjonsloven og Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Målgrupper for videreutdanningstilbudene

Målgruppen for dette videreutdanningstilbudet er primært lærere som underviser i norskopplæringen, men også i grunnskole for voksne. Videreutdanningen kan også være relevant for lærere som underviser i videregående opplæring. Norsklærere i arbeidsmarkedsbedrifter og studieforbund, som gjennom den statlige tilskuddsordningen Kompetansepluss står for mye norskopplæring, kan også ha nytte av videreutdanningen.

De som ikke har formell utdanning i pedagogikk eller lærerhøyskole fra før, bør få opptak på bakgrunn av realkompetansevurdering dersom de har erfaring med å undervise voksne.

Hva tilskuddet kan benyttes til

Kompetanse Norge kan gi tilskudd til det enkelte lærestedet på inntil kr 650 000 til utvikling og oppstart av det utviklede studiet. Tilbudene bør være klare for oppstart høsten 2018 og senest våren 2019.

Krav til søknad om tilskudd

Søknaden må inneholde følgende informasjon:

 • en skisse til innhold og faglig profil i videreutdanningstilbudet med vekt på norsk som andrespråk
 • budsjett som viser kostnadene knyttet til utvikling og kostnadene knyttet til oppstart (inkludert evt. egenandel i tillegg til beløpet det søkes om)
 • orientering om hvordan videreutdanningen er tenkt organisert og gjennomført
 • kort beskrivelse av fagkompetansen ved lærestedet
 • informasjon om eventuelt samarbeid og ansvarsfordeling på tvers av fagseksjoner ved lærestedet, samt navn på den/de som er hovedansvarlig for tilbudet.

Ved oversøking vil Kompetanse Norge prioritere slik:

 1. Studiesteder det er mulig å blir tatt opp som student på bakgrunn av realkompetanse
 2. Videreutdanninger som inkluderer arbeidsretting av norskopplæring
 3. Videreutdanninger som vektlegger teori om voksnes læring i tillegg til norsk som andrespråk

Vi ber om at søknaden blir merket med «Videreutdanningstilbud i norsk som andrespråk» og sendt til postmottak@kompetansenorge.nomed kopi til lis.karin.andersen@kompetansenorge.no

Fristen gikk ut 15. april 2018.

Dersom du har spørsmål vedrørende utlysningen kan du kontakte: