Tilskudd til utvikling av kommunale integreringstiltak (IMDi)

IMDi og Kompetanse Norge har utlyst utviklingsmidler til kommunale integreringstiltak for 2019. Tilskuddsordningen skal bidra til kunnskaps- og metodeutvikling av nasjonal interesse.

Temaene det kan søkes midler til er:

  • Flerspråklighet som ressurs i opplæringen. Bruk av tilgjengelige språkressurser, for eksempel bruk av ulike former for språkstøtte/morsmålsstøtte direkte i opplæringen og ved bruk av teknologi
  • Bruk av digitale verktøy og ressurser i opplæringen

Fristen har gått ut.

Noen avklaringer når det gjelder søknadsprosessen

Kommuner som vurderer å søke om midler i tilknytning til punkt 3 i rundskrivet, bes sende en e-post til Kompetanse Norge med en kort beskrivelse av prosjektet så tidlig som mulig i søknadsprosessen. Kompetanse Norge vil deretter ta kontakt for å få en nærmere beskrivelse av prosjektet.

Det er mulig å søke om enten ett eller begge temaene under punkt 3:

  • Flerspråklighet som ressurs i opplæringen
  • Bruk av digitale verktøy og ressurser i opplæringen

Kompetanse Norge ønsker mer kunnskap om arbeidsmåter innenfor disse områdene. Hvordan kan deltakernes flerspråklighet brukes som en ressurs i opplæringen, og hvordan kan pedagogisk bruk av digitale verktøy gi deltakerne nye arenaer for kommunikasjon og læring?

Det gis ikke støtte til utvikling av apper, programmer og plattformer.
Prosjektene skal resultere i en beskrivelse av arbeidsmåter innenfor disse områdene.