Tilskudd til universiteter og høyskoler til gjennomføring av videreutdanningstilbud i norsk som andrespråk for lærere som underviser voksne innvandrere – utlysning 2019

Utlysningen gjelder tilskudd til gjennomføring av videreutdanningstilbud i norsk som andrespråk for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Det kan også søkes om tilskudd til videreutdanningstilbud som retter seg spesielt mot lærere som underviser voksne innvandrere i grunnleggende lesing og skriving.

Tilskuddet kan søkes av institusjoner i UH-sektoren. Søknadsfrist var 29. januar 2019. Kompetanse Norge behandler søknader umiddelbart etter fristen.

Formålet med tilskuddet

I Regjeringens integreringsstrategi (2018:28) fremheves viktigheten av økt satsing på kompetanseheving for lærere i norskopplæringen. Etablering av etter- og videreutdanningsordninger som bidrar til bedre kvalitet i tilbudet og som treffer kompetansebehovene, er et viktig ledd i denne satsningen. Kompetanse Norge utlyser derfor tilskudd slik at UH-sektoren kan tilby relevante studier i norsk som andrespråk for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Vilkår og kriterier for tilskudd

Videreutdanningstilbudene skal oppfylle følgende kriterier:

 • Videreutdanningstilbudene skal være delvis nettbaserte og delvis samlingsbaserte, gjennomføres over to semestre og være på 30 studiepoeng.
 • Videreutdanningstilbudene skal tilbys fra høsten 2019.
 • Videreutdanningstilbudene skal som utgangspunkt forutsette minimum 10 studenter.
 • Hovedmålgruppen for videreutdanningstilbudene skal være lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Disse skal prioriteres ved opptak til studiene. Ved ledig kapasitet, kan videreutdanningstilbudene også være åpne for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk i grunnskole, videregående opplæring, arbeidsmarkedsbedrifter, studieforbund og Kompetansepluss.
 • Søkere til videreutdanningstilbudene som ikke oppfyller opptakskravene til studiene, skal kunne tas opp på bakgrunn av realkompetansevurdering.
 • Videreutdanningstilbudene skal ikke ha studieavgift.
 • Videreutdanningene skal gi studentene kompetanse i norsk som andrespråk, didaktisk kompetanse knyttet til norskundervisning etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, samt en innføring i voksenpedagogiske prinsipper. Kjennskap til relevante styringsdokumenter skal inngå i læringsutbyttebeskrivelsene.
 • Videreutdanningstilbudene skal ha innholdselementer som tar opp arbeidsmåter for arbeidsrettet norskopplæring og bruk av digitale ressurser i norskopplæringen.

Kompetanse Norge skal iverksette stipendordning for lærere som tar videreutdanningene i norsk som andrespråk med utlysning i februar. Informasjon om videreutdanningstilbudene må derfor annonseres snarest mulig etter tilsagn og senest 15. februar.

Prioriteringskriterier for tildeling

Søknadene prioriteres etter videreutdanningstilbudets oppfyllelse av tilskuddsordningens formål og kriterier. Tilskudd gis etter en helhetlig vurdering av videreutdanningstilbudets kvalitet, herunder fagplan og fagkompetanse. Det legges vekt på å oppnå en geografisk spredning av tilbudene.

Om tilskuddet

Kompetanse Norge kan gi tilskudd med inntil kr. 720 000 for gjennomføring av studietilbud i henhold til ovennevnte kriterier og vilkår. Dersom studentmassen er større enn ti studenter, ytes i tillegg et hodetilskudd per student. Tilskuddet skal finansiere studietilbudet i studieåret høst 2019/vår 2020.

Tilskuddet skal ikke benyttes til investeringer i eiendom, utstyr, inventar eller lignende.

Krav til søknaden

Søknaden skal inneholde følgende informasjon:

 • Navn på institusjonen og kontaktperson
 • Søknadssum og enkelt budsjett for hvordan tilskuddet er tenkt benyttet
 • Beskrivelse av hvordan videreutdanningen er planlagt gjennomført, inkludert organisering, antall samlinger og oppstartdato
 • En kort beskrivelse av det faglige innholdet i videreutdanningstilbudet (150–200 ord)
 • Eventuell nettadresse til omtale av studiet
 • Forslag til fagplan for den aktuelle videreutdanningen
 • Kort beskrivelse av fagkompetansen til de som skal ha ansvar for tilbudet, eventuelt en kort cv

Vi ber om at søknaden blir merket med «videreutdanning for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk».

Søknadsfristen er ute.

Dersom du har spørsmål vedrørende utlysningen, kan du kontakte seniorrådgiver Vigdis Lahaug, vigdis.lahaug@kompetansenorge.no med kopi til postmottak@kompetansenorge.no.